Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Jméno Eva
Příjmení Marková
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem Ph.D.
Pracovní pozice Vedoucí Katedry ošetřovatelství
Obor činnosti Management a kvalita péče, Neodkladná péče v geriatrii, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Psychiatrické ošetřovatelství, Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Metody výzkumu, statistika, Výzkum v ošetřovatelství 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 005-0113-6548, registrovaná sestra
Dosažené vzdělání 1974-1978 Střední zdravotnická škola v Kladně maturitní zkouška, obor Zdravotní sestra
1989-1995 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze magisterské studium ukončené státní zkouškou, obor Péče o nemocné
2009-2013 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích doktorské studium, obor Ošetřovatelství
Pedagogicko-výchovná
činnost

1993-1997 PL Bohnice – vedoucí kabinetu ošetřovatelství
1997 - dosud PL Bohnice, Centrum krizové intervence
1997-2014 1 LF UK – vedoucí Katedry ošetřovatelství
2015 - VŠZ, o. p. s., Praha 5 – vedoucí Katedry ošetřovatelství

Pedagogická činnost
Teorie ošetřovatelství
Psychiatrická ošetřovatelská péče
Supervize odborné praxe
Základy řízení do 2008
Komunitní péče do 2008
Komunikace ve zdravotnickém týmu do 2009
Dovednosti a zkušenosti
Vedení magisterských prací
Vedení bakalářských prací
Členka akademické rady
Členka etické komise
Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek

Publikační činnost

Publikace

MARKOVÁ, E. a J. NĚMCOVÁ. Etika a ekvita. (on-line). In: Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z 13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018, Praha. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 11-22. ISBN 978-80-88249-01-06. Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/vsz_konference_sbornik_2018.pdf. (50 %)

MARKOVÁ, E., L. HAMPLOVÁ, J. HLINOVSKÁ, S. JEXOVÁ a R. PROCHÁZKOVÁ. Krátké intervence v klinické praxi studentů vysoké školy zdravotnické. In: Preventivní programy v ošetřovatelské péči. Sborník z 12. vědecké mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2017, s. 7-11. ISBN 978-80-905728-0-1. (20 %)

MARKOVÁ, E. a E. PROŠKOVÁ. Vzdělávání pracovníků ošetřovatelského managementu. In: Brabcová, I., Bártlová, S. a kol. Management v ošetřovatelské praxi. Praha: NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-402-7. (50 %)

PROŠKOVÁ, Eva, MARKOVÁ, Eva, MARSOVÁ, Jana, STRNADOVÁ, Alice, HOŠŤÁLKOVÁ, Monika, HECKOVÁ, Jana. Podávání léčivých přípravků v lůžkové péči. Praha: Marten, 2014.
PETR, Tomáš, MARKOVÁ, Eva a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4236-6. - získala Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka v kategorii praktická aplikace.

TOŠNAROVÁ, H. a E. MARKOVÁ. Mentální retardace a poruchy intelektu. In: TOMÁŠ, P. a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. S. 252–256. ISBN 978-80-247-4236-6. (50 %)

MARKOVÁ, Eva, MISKONIOVÁ, Blanka. Kap. 2.4 Domácí péče. In: Seifert, Bohumil, Beneš, Václav, Býma, Svatopluk et al. Všeobecné praktické lékařství. 2. dopl.a přeprac. vyd. Praha: Galen, 2013. ISBN 978-807262-934-3.
MARKOVÁ, Eva. Duševní zdraví, Organizace psychiatrické péče, Hospitalizace, Ošetřovatelský proces, krizová intervence, spoluautorství Etika v psychiatrii, schizofrenní poruchy, Afektivní poruchy, neurotické poruchy, Organické duševní poruchy, Poruchy osobnosti. In: Marková, Eva, Petr, Tomáš. Ošetřovatelství v psychiatrii. Vyjde v Gradě v lednu 2014.
Kolektiv autorů. Leonardo da Vinci – projets pilotes: Recommandations pour la formation des adres infirmiers en Europe. De l´élaboration d´un référentiel de compétences à la mise en œuvre d´actions de formation continue (Leonardo da Vinci – Pilot projects: Recommendations Regarding the training of nursing managers in Europe. From drawing up skills guidelines to implementing continuing training actions), Assistance Publique – Hôpitaux de Paris / Commission européenne / Agence nationale Sokrates – Leonardo da Vinci France, 2004. ISBN 2-912248-44-2 (projekt Leonardo da Vinci 2002 – 2004)
Kolektiv autorů (pilotní místo Praha - Staňková, M., Jurásková, D., Marková, E., Kvíčalová, J.). Améliorer la Gestion du Service Infirmier à l´Hôpital par la Formation Continue des Cadres - Récomandation europeens, Paříž, décembre, 2000 (Projekt Leonardo da Vinci 1999 – 2001)

 

Články v odborném tisku a sbornících

HAMPLOVÁ, L., E. MARKOVÁ, S. JEXOVÁ, J. HLINOVSKÁ, R. PROCHÁZKOVÁ a M. NEJEDLÁ. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. In: OBEZITOLOGIE & BARIATRIE. Konference s mezinárodní účastí. Tábor, 2016. Sborník abstrakt, s. 19.

TOŠNAROVÁ, H. a E. MARKOVÁ. Mentální retardace a poruchy intelektu. In: TOMÁŠ, P. a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. S. 252–256. ISBN 978-80-247-4236-6. (50 %)
MARKOVÁ, Eva; BÁRTLOVÁ, Sylva. Historical development of the ward nurse position in the Czech Republic. Historický vývoj pozice staniční sestra v České republice. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 2013, n.1-2, pp.37-46. ISSN 1804-7181 (On-line).
MARKOVÁ, Eva; BÁRTLOVÁ, Sylva. Manažerské strategie vedoucích sester. Kontakt, vol. XV, no. 3, 2013, p. 223-352.  ISSN 1212-4117.
MARKOVÁ, Eva. Pojetí českého profesionálního ošetřovatelství v kontextu světového ošetřovatelství. Kontakt. 2012, XIV, 2, s. 129–136. ISSN 1212-4117.
MARKOVÁ, Eva. Managerial Education for Head Nurses in the Czech republic Journal of Nursing Education (recenzní řízení).
MARKOVÁ, Eva. Ward Nurse in the Czech Republic. Journal of Management – článek odeslán 2012.

MARKOVÁ, Eva. Ward Nurse’s Working Plans.In: Sborník Sympozia Mezinárodní ošetřovatelské dny Současnost a budoucnost ošetřovatelství a porodní asistence. České Budějovice: JU ZSF., 6. – 7. 9. 2012.
MARKOVÁ, Eva; VAŇKOVÁ, Milena. Managerial education for head nurses in the Czech Republic.In: Pielęgniarstwo ponad granicami, Lodž, 13. – 14. 5. 2011.
VAŇKOVÁ, Milena; MARKOVÁ, Eva. Social construktivism in nursing or lay and professional „insights“ of health and ilness. In: Pielęgniarstwo ponad granicami, Lodž, 13. – 14. 5. 2011.
MARKOVÁ, Eva. Formování a dynamika pracovních skupin sester. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2011.
MARKOVÁ, Eva. Psychoterapeutické prvky v práci sestry. In: Prague OncoJournal. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta ve spolupráci 2. a 3. LF UK  v Praze, 2011, č. 2, s. 73–74. ISSN 1804-2252.
MARKOVÁ, Eva. Vzdělávání vedoucích sester. In HOŠŤÁLKOVÁ, Monika. eds. Pracovní den Marty Staňkové II. Aktuální otázky ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. [CD ROM] Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. LF, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 2011.
VAŇKOVÁ, Milena; MARKOVÁ, Eva; BLATNICKÁ, Jindra. Supervize v pregraduální přípravě sester. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Kvalitativní výzkum a vzdělávání. Recenzovaný sborník z X. česko-slovenské konference Olomouc: UP v Olomouci, UK v Praze, Sdružení SCAN, 2011. s. 47-48. ISBN 978-80-86620-30-5.
VAŇKOVÁ, Milena; MARKOVÁ, Eva; BLATNICKÁ, Jindra; KULHAVÁ, Milena; NOVOTNÁ, Jindra; HOŠTÁLKOVÁ, Monika. Průzkum používání reflexe vysokoškolskými studentkami ošetřovatelství. In: Recenzovaný sborník z X. česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách
o člověku. Kvalitativní výzkum a vzdělávání.
UP v Olomouci, UK v Praze, Sdružení SCAN, 24.-25.1.2011. s. 53-54. ISBN 978-80-86620-30-5.
MARKOVÁ, Eva; HOŠTÁLKOVÁ, Monika; VAŇKOVÁ, Milena. Táhnout za jeden provaz –postoje sester k týmové práci. In: Recenzovaný sborník z X. česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Kvalitativní výzkum a vzdělávání. UP v Olomouci, UK v Praze, Sdružení SCAN, 24.-25.1.2011. s. 17-17. ISBN 978-80-86620-30-5.
MARKOVÁ, Eva; VAŇKOVÁ, Milena. Ošetřovatelství jako ženská práce? In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XI., sborník příspěvků z odborné konference. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2010, s. 55-58. ISBN 978-80-87347-02.
VAŇKOVÁ, Milena; MARKOVÁ, Eva. Supervize jako čas vyhrazen na (řízenou) reflexi o klinické práci. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XI., sborník příspěvků z odborné konference. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2010, s. 35-38. ISBN 978-80-87347-02.
MARKOVÁ, Eva; VAŇKOVÁ, Milena. Diferencovaný přístup ke klientům s duševní poruchou. In: Sborník konferenčních příspěvků Komunitní ošetřovatelství v procesu změn. České Budějovice: JU ZSF. 11. 11. 2010.
VAŇKOVÁ, Milena; MARKOVÁ, Eva. Dimenze lidské zranitelnosti v profesionální péči o seniory. In: Sborník konferenčních příspěvků Komunitní ošetřovatelství v procesu změn. České Budějovice: JU ZSF. 11. 11. 2010.
MARKOVÁ, Eva. Psychoterapeutické prvky v práci sestry v primární péči. Practicus. 2010, 9, 7, s. 2–4. ISSN 1213-8711.
MARKOVÁ, Eva, OUVÍN, Martin, PETR, Tomáš. Building Bridges – II. European Nursing Congres 15 – 17 th 2010 Prague. Abstract Book. ISBN 978-80-254-7291-0.
MARKOVÁ, Eva. Vedoucí sestra v proměnách doby. Recenzovaný sborník příspěvků z konference Cesta k modernímu ošetřovatelství XI. konané ve dnech 17. 9. a 18. 9. 2009 ve FN Motol, s. 45-51. Praha: FN Motol, 2009. ISBN 978-80-87347-02.
MARKOVÁ, Eva. Psychosociální aspekty multidisiplinární péče o pacienty. Zborník z medzinárodného sympózia Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III., 10. – 11. september 2009, Nitra, Slovenská republika: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva, Katedra
ošetrovateľstva, s. 539 – 545.

MARKOVÁ, E. Některé problémy spojené se samostatnou indikací léčivých přípravků sestrou. Florence. 2015, XI.(12), 14-19. ISSN 1801-464X. (100 %)

Jarošová, Daria. Komunitní péče. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2150-7. Ošetřovatelství – teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2009, sv. 11, č. 1-2, s. 97. ISSN 1212-723X.
MARKOVÁ, Eva. Multidisciplinární přístup ve vzdělávání sester.  Ošetřovatelství – teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2009, sv. 11, č. 1-2, s. 86-87. ISSN 1212-723X.
MARKOVÁ, Eva. (editor) Recenzovaný sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Pracovní den Marty Staňkové I, Inovace v pregraduálním vzdělávání sester konané 26. 3. 2009 na 1. LF UK v Praze. Praha: ÚTPO, 1. LF UK v Praze, 2009. ISBN 978-80-254-5597-5.
MARKOVÁ, Eva, VIDOVIĆ, Saša. Inovace ve výuce předmětu zdravý životní styl. Recenzovaný sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Pracovní den Marty Staňkové I, Inovace v pregraduálním vzdělávání sester konané 26. 3. 2009 na 1. LF UK v Praze, s. 45-51. Praha: ÚTPO, 1. LF UK v Praze, 2009. ISBN 978-80-254-5597-5.
MARKOVÁ, Eva. Recenze publikace Úvod do komunitního ošetřovatelství.  Ošetřovatelství – teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2008, sv. 10, č. 3-4, s. 86-87. ISSN 1212-723X. MARKOVÁ, Eva. (editor) Dny Marty Staňkové IV Vzdělávání sester a jeho proměny. Sborník z mezinárodní konference. Praha, 29. března 2007. ISBN 978- 80-7262-476-8.
Marková, Eva, Vidović, Saša, Mlýnková, Jana, Blatnická, Jindra, Tomanová, Alena, Ouvín, Martin. Hodnocení odborné praxe studenty pomocí metody kvalitativního výzkumu (skupinová diskuse – focus group). Sborník ke konferenci Den Marty Staňkové IV, 29. 3. 2007.
Marková, Eva. (editor) Dny Marty Staňkové III Vzdělávání sester: současnost a očekávání. Sborník z mezinárodní konference. Praha, 30. března 2006. ISBN 80-7262-434-2.
Marková, Eva. Hledáme sestru... Sborník příspěvků z konference Cesta k modernímu ošetřovatelství VIII. ročník, FN Motol 21. - 22. 9. 2006, str. 110 – 117.
Marková, Eva, Nováková, Jana. Vzdělávání staničních sester. Diagnóza v ošetřovatelství 1/2006, roč. 2, s. 10. ISSN 1801-1349.
Nováková, Jana, Marková, Eva. Vývoj kompetencí a mobility staničních sester ke zlepšení kvality péče o pacienty v nemocnici. Sborník příspěvků: Cesta k modernímu ošetřovatelství VI: konference 16. – 17. 9. 2004. Praha: FN Motol, s. 10-11.
Marková, Eva. Požadavky na vzdělání a kompetence při obsazování pracovních míst sester. Sborník příspěvků: Cesta k modernímu ošetřovatelství IV: konference 18. – 19. 9. 2003. Praha: FN Motol, s. 22.
Nováková, Jana, Marková, Eva. Vývoj kompetencí staničních sester ke zkvalitňování péče o pacienty v nemocnici. Projekt Leonardo da Vinci. Sborník příspěvků: Cesta k modernímu ošetřovatelství IV: konference 18. – 19. 9. 2003. Praha: FN Motol, s. 20-21.
Marková, Eva. Třináct let samostatnosti Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Praha. Ošetřovatelství, teorie a praxe moderního ošetřovatelství, 2003, sv. 5, č. 1-2, s. 51-52, ISSN 1212-723X.
Marková, Eva, Kolodrubcová, Marie. Stáž ve Francii. Sestra, 3/2003, s. 53 ISSN 1212-0404.
Marková, Eva. Role sestry manažerky a její vzdělávání (mezinárodní projekt Leonardo da Vinci). Sborník Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství, Olomouc 3. – 4.9.2002, Grada, Avicenum, s. 243 – 246, s. 376, ISBN 80-247-0536-2.
Nováková, Jana, Marková, Eva. Role sestry manažerky a její vzdělávání v projektu Leonardo da Vinci. Sestra 12/2002, s. 20, ISSN 1212-0404.
Marková, Eva. Mezinárodní projekty - minulost a budoucnost - projekt Leonardo da Vinci. Sborník příspěvků konference "Cesta k modernímu ošetřovatelství III", FN Motol, 20. - 21. 9. 2001.
Nerudová, Irena, Marková, Eva. Vzdělávání v ošetřovatelském procesu. Sborník příspěvků konference "Cesta k modernímu ošetřovatelství II", FN Motol, 19. - 20. 9. 2000.
Marková, Eva, Eislerová, Iva. Řídící proces na úrovni staničních sester. Sborník příspěvků II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Velká Bystrice, 6. - 7. 9. 2000.
Marková, Eva, Kvíčalová, Jaroslava. Jak se vzdělávají a pracují sestry ve Francii. Sestra, IX, č. 4/99, s. 26 ISSN 1212-0404.
Marková, E., Kvíčalová, J. Jak se vzdělávají a pracují sestry ve Francii. Sestra, IX, č. 5/99, s. 26. ISSN 1212-0404.
Marková, Eva, Kvíčalová, Jaroslava. Odborná praxe ve Francii. Sestra, X, č. 3/2000, s. 30. ISSN 1212-0404.
Křička, Jan, Pavlíková, Jindřiška, Waelsch, M.E., Marková, Eva, Personální situace v lůžkové psychiatrii. Česko-slovenská psychiatrie. Časopis České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 94, s. 24-29. ISSN 0069-2336.

Další aktivity
Rada vysokých škol - pracovní komise pro vzdělávací činnost
České asociace sester - členka sekce psychiatrických sester ČAS, členka legislativní rady ČAS.
Členka Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR
Členka hodnotící komise NAÚ
Členka vědecké rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích
MEFANET – členka skupiny pro nelékařské zdravotnické vědy
Projektová a grantová
činnost

Granty
Granty (1x)
2012
Podávání léčivých přípravků sestrou bez indikace lékaře nebo na základě neúplné indikace lékaře (IGA MZ ČR 2012, hlavní řešitelka, reg. číslo NT13153.

 

Mezinárodní projekty (2x)
2002–2004 
Projekt Leonardo da Vinci „Developper les competences et la mobilite des cadres infirmiers pour ameliorer la qualite de la prise en charge des patients a l’hopital“ (Vývoj kompetencí a mobility staničních sester ke zvyšování kvality péče o pacienty v nemocnici), koordinátorka a korespondentka pilotního místa Praha.
1995–2000
Projekt Leonardo da Vinci "Améliorer la Gestion du Service Infirmier à l´Hôpital par la Formation Continue des Cadres" (Zkvalitnění řízení ošetřovatelské péče na oddělení v nemocnici prostřednictvím kontinuálního vzdělávání řídících pracovníků), členka pilotního místa Praha.

Projekty v rámci ČR (16x)
2016-2017 Projekt Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi MZ ČR č. 10678 – člen projektu
2016-2017 Projekt Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD MZ ČR č. 1832 – člen projektu
2014 Informační technologie v rámci Institucionálního plánu (IP) MŠMT 2014. Řešitelka, zpracování e-learningových opor pro navazující magisterské studium Intenzivní péče, vybavení odborné učebny
2012 Přístrojové a materiálové vybavení odborné učebny pro úplné autentické a souhrnné simulační řešení výuky v oborech ošetřovatelství, první pomoc a intenzivní medicína; personální zajištění výuky na interaktivních simulačních modelech, Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT 2012, 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy, řešitelka.
Inovace předmětu psychiatrická ošetřovatelská péče, FR VŠ 2012, č. j. Fondu 1027/2012, řešitelka.
2011 Inovace studijních předmětů první pomoc a First Aide. Čj Fondu 1209/2011, FR VŠ 2011, řešitelka.
2010 Rozvoj dalšího vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech na 1. LF UK Praha (RP MŠMT 2010), spoluřešitelka.
Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně-sociální oblasti (OPPA 2010–2012), kurz Alternativní metody vyučování – nové možnosti (kurz akreditovaný na MŠMT do 2013).
2009 Digitalizace učebních pomůcek pro předměty první pomoc, ošetřovatelské postupy, ošetřovatelství, First Aide a Patient care. Rozvojové projekty MŠMT podaný 2008, realizovaný 2009, řešitelka.
2006 Program studia v oblasti pedagogických věd připravující učitele praktického vyučování zdravotnických studijních oborů. Studijní program zaměřený na prohloubení odborné kvalifikace učitelů odborných předmětů na středních a vyšších zdravotnických školách. Aktuální teoretické a praktické problémy související se vzděláváním budoucích sester a zdravotnických asistentů. Projekty v rámci DVPP akreditace MŠMT.
2006-2008 „Moderní vzdělávání pracovníků v sociálních službách orientované na dodržování standardů kvality sociálních služeb v návaznosti na připravovaný zákon o sociálních službách“. Projekt Evropských strukturálních fondů, koordinátora za 1. LF UK v Praze
2006-2008 „Zavádění elektronického vzdělávání na 1. LF UK v Praze“. Projekt Evropských strukturálních fondů, členka pracovní skupiny.
2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Zavedení opakovaně použitelných objektů v prostředí WIKI do výuky zdravotnických oborů a vytvoření kurzu o zdravotnické telematice a eZdraví, vedoucí pracovní skupiny.
2007 Rozvoj celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie a inovace výuky studentů všeobecného a zubního lékařství v předmětu péče o nemocné a první pomoc, projekt FRVŠ, 2007, spoluřešitelka.
1996 Tvorba pedagogických dokumentů oboru diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšší zdravotnické škole, vedoucí týmu.
1995-1996 Tvorba koncepce oboru psychiatrie, členka týmu.

Přednášková činnost,
zahraniční stáže

Přednášková činnost v zahraničí
2012  Polsko
1998 - 2004 Francie

Stáže v zahraničí
1999 - 2004  Francie

Telefon, mobil 00420-210-082-510
E-mail/e-maily markova@vszdrav.cz

Konzultace

čtvrtek 12:00-14:00

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign