Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

O nás

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7 - studium v bakalářských zdravotnických programech

Tel.: 210 082 411, 210 082 412

E-mail:  info@vszdrav.cz

 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje aktuálně vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie (studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství také v kombinované formě). Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

 

Vzdělání odpovídá směrnicím EU a absolventům je kvalifikace automaticky uznána ve všech zemích EU. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů, mají přidělené kredity podle EuropeanCredit Transfer System.

 

Státní souhlas k zahájení své činnosti získala škola 21. 9. 2004 po úspěšné akreditaci ze dne 15. 6. 2004. První akademický rok 2005/2006 byl zahájen v září 2005 (pro studijní bakalářské programy Všeobecná sestra a Porodní asistentka). Od akademického roku 2010/2011 byl nově otevřen studijní obor Zdravotnický záchranář. V letech 2009/2010-2019/2020 byl otevřen studijní obor Radiologický asistent, který pro nedostatečnou naplněnost a malý zájem studentů Vysoká škola zdravotnická již nereakreditovala. V letech 2014-2015 byly akreditovány pro studijní obory Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář také kombinované formy studia.

 

Všechny studijní obory prošly opakovaně úspěšně reakreditačním řízením. V rámci nových akreditací všech studijních oborů v roce 2020 došlo k jejich transformaci na studijní programy. Od akademického roku 2020/2021 nabízí tedy VŠZ studium programu Všeobecné ošetřovatelství (dříve obor Všeobecná sestra), Porodní asistence (dříve obor Porodní asistentka) a Zdravotnické záchranářství (dříve obor Zdravotnický záchranář). Od akademického roku 2021/2022 se rovněž otevírá zcela nový studijní program v prezenční formě - Fyzioterapie.

 

Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, a to včetně interdisciplinárního a multiprofesního charakteru. Programy postupují od zdravého jedince k jedinci nemocnému s důrazem na biopsychosociální hledisko. Studenti jsou vedeni k samostatnému rozhodování podloženému teoretickými i praktickými vědomostmi a zkušenostmi. Výuka se opírá o moderní trendy v těchto disciplínách.Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programů.

 

Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku všech studijních programů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, IT a jazyková laboratoř, studium sebeobrany a knihovna s rozsáhlým fondem odborné literatury.

 

Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola pořádá konference, vydává vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. V rámci operačních programů škola realizovala a realizuje projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj, zkvalitnění a inovace bakalářských studijních programů na vysokých školách.

 

Velký důraz je kladen na odbornou praxi, prostřednictvím které je studentům zprostředkován přímý kontakt s jejich budoucí profesí. Vysoká škola zdravotnická umožňuje svým studentům na základě uzavřených bilaterálních smluv absolvovat odborné praxe ve více než 30 akreditovaných zdravotnických zařízeních v Praze, ale i mimo ni. Zároveň je mimopražským studentům umožňováno ve vyšších ročních absolvovat odborné praxe v místě bydliště.

 

Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. Pedagogové jsou členy jak profesních organizací, tak mnoha poradních orgánů.

 

  • Rada vysokých škol
  • Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice
  • Asociace soukromých vysokých škol
  • Sdružení profesního terciárního vzdělávání
  • Národní akreditační úřad
  • rektorka VŠZ je místopředsedkyní České konference rektorů

 

Vysoká škola zdravotnická rozvíjí kontakty se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání a spolupráce probíhá s významnými zdravotnickými institucemi a vysokými školami ve Velké Británii, v Německu, Rakousku, Itálii, Slovenské republice a v Portugalsku. V rámci programu Erasmus+ mají studenti a akademičtí pracovníci možnost realizovat studijní a výukové pobyty, pracovní stáže a školení.

 

Na škole funguje Poradenské centrum, které garantuje odbornou péčí psychosomatickou kondici posluchaček a studentů všech oborů. V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit psychosociální problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů. Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu psychického stavu klientů a spolupracuje na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost. 

 

 

Členství Vysoké školy zdravotnické:

 

Česká konference rektorů

Rada vysokých škol
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických oborů

Sdružení profesního terciálního vzdělávání

Aliance pro zdravotní gramotnost

KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign