Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Fyzioterapie

 

Studijní program

Tříleté studium bakalářského programu Fyzioterapie je zaměřeno na teoretické i klinické znalosti biomedicínských a společensko-vědních oborů, praktických dovedností v oblasti fyzikální terapie, kinezioterapie, kineziologie a patokineziologie, a to na diagnostiku i terapii funkčních a strukturálních poruch hybného systému a souvisejících orgánových soustav včetně psychických potížích a na terapii bolestivých syndromů pohybového aparátu jako celku.

Studium připravuje do praxe specialisty, kteří budou schopni a oprávněni poskytovat fyzioterapii a funkční diagnostiku v rehabilitačních zařízeních (lůžkových i ambulantních), lázeňských domech, ústavech sociální péče nebo v soukromých praxích.

Studium

Studium ve studijním programu probíhá v prezenční formě studia se specificky odborným charakterem, které zahrnuje nejméně 3 roky studia.  Studium zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, odborná praxe je v rozsahu 1240 hodin. Počet kreditů, které student musí v průběhu studia dosáhnout, je 180 (ECTS).

Profil absolventa

Absolvent je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem ve fyzioterapii, který spolupracuje s lékaři a provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu ve fyzioterapii u funkčních i organických poruch hybnosti a v péči o nemocné s bolestivými stavy pohybového systému. Kromě specificky zaměřené teoretické přípravy, s důrazem na neurofyziologický a kineziologický základ problematiky, je student vzděláván v praktických dovednostech v plné šíři oboru. Je odborně veden k samostatnému rehabilitačnímu myšlení, se schopností samostatně stanovit individuální terapeutický plán krátkodobý i dlouhodobý a racionálně použít široké škály metod fyzioterapeutické intervence a základě metod jiných oborů (např. ergoterapie, psychologie, speciální pedagogika, biomechanika apod.). Na základě testování (funkční diagnostiky) je schopen posoudit efekt terapie a hodnotit, v kontextu komprehenzivní rehabilitace, psychickou a sociální situaci pacienta. Absolvent také provádí cílenou instruktáž a edukaci pacienta a jeho rodinných příslušníků o pohybovém režimu a případném použití kompenzačních pomůcek.
Název studijního programu: FYZIOTERAPIE
Kód studijního programu: B0915P360022
Forma studia: prezenční
Délka studia: 3 roky
Zakončení studia: Státní závěrečná zkouška
Titul: Bakalář (Bc.)
Studijní referent:
Mgr. Iva Řehořová (rehorova@vszdrav.cz)

PřihláškaStudijní plán

Přijímací řízení

Podmínkou pro účast v přijímacím řízení je středoškolské vzdělání zakončené maturitou a vyplnění elektronické přihlášky.

Pravidla pro přijetí ke studiu jsou stanovena pro každý akademický rok směrnicí rektorky Vysoké školy zdravotnické.

Přijímací řízení pro uchazeči o studijní program Fyzioterapie je tříkolové, skládá se z písemného testu (biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni), talentové zkoušky (pohybové aktivity) a ústního pohovoru.

Od přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nejvýše 1,30 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení) nebo doloží certifikát o vykonání NSZ SCO z OSP s percentilem minimálně 80.
 
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign