Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Zdravotnické záchranářství

 

Studijní program

Tříleté studium bakalářského programu Zdravotnického záchranářství (dříve studijní obor Zdravotnický záchranář) je zaměřeno na získávání teoretických i praktických znalostí, které jsou základem potřebným pro poskytování neodkladné zdravotní péče. Studium připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro specifika neodkladné péče při individuálním i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci integrovaného záchranného systému a zlepšit informovanost laické veřejnosti o postupech sloužících k záchraně života.

Studium

Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě. Standardní doba studia je 3 roky a zahrnuje přímou výuku, přednášky, cvičení, odborná soustředění, odbornou praxi (kontaktní hodiny) a nepřímou výuku, samostudium (nekontaktní hodiny). Odborná praxe je v rozmezí 1800 hodin. V průběhu studia studijního programu musí student získat minimálně 180 kreditů v rámci ECTS.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia ve studijním programu Zdravotnické záchranářství je samostatným odborným zdravotnickým pracovníkem v oblastech neodkladné péče v systému zdravotnické záchranné služby a v dalších typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci, přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Vykonává činnosti zdravotnického pracovníka (zdravotnického záchranáře) s odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1 a § 17 bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby a v rámci akutního příjmu, specifickou ošetřovatelskou péči.

Již v průběhu studia získávají studenti dle platné legislativy oprávnění k výkonu povolání sanitáře, praktické sestry a ošetřovatele.
Název studijního programu:
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ
Kód studijního programu: B0913P360028
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Zakončení studia: Státní závěrečná zkouška
Titul: Bakalář (Bc.)
Studijní referent:
Mgr. Iva Řehořová (rehorova@vszdrav.cz)

PřihláškaStudijní plán (prezenční)Studijní plán (kombi)

Přijímací řízení

Podmínkou pro účast v přijímacím řízení je středoškolské vzdělání zakončené maturitou a vyplnění elektronické přihlášky.

Pravidla pro přijetí ke studiu jsou stanovena pro každý akademický rok směrnicí rektorky Vysoké školy zdravotnické.

Přijímací zkouška pro uchazeče o prezenční formu studia se skládá formou písemného testu, který je zaměřen na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni a talentové zkoušky, kde jsou prověřovány plavecké dovednosti.

Zájemci o kombinovanou formu studia skládají pouze talentovou zkoušku.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou přijímání bez písemného testu, skládají pouze talentovou zkoušku. Po úspěšném splnění rozdílových zkoušek a podmínek Vysoké školy zdravotnické mohou začít studium 3. ročníkem.
 
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign