Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Všeobecné ošetřovatelství

 

Studijní program

Tříleté studium bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství (dříve studijní obor Všeobecná sestra) je zaměřeno na získání teoretických i praktických dovedností k výkonu profese všeobecné sestry. Výkon tohoto povolání je stanoven zákonem č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů dále dle vyhlášky č. 391/2017 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Studium probíhá formou blokové výuky, kdy se v rámci semestru střídá blok teoretické a praktické výuky s odbornou praxí. Studenti si osvojují všestranný a systémový přístup k ošetřovatelské péči, adekvátní postoje a schopnost správného rozhodování v náročných a měnících se situacích.

Studium

Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě studia. Standardní doba studia je 3 roky a zahrnuje nejméně 4 600 hodin teoretické výuky a praktického vyučování, z toho nejméně 2 300 hodin a nejvýše 3 000 hodin praktického vyučování.

Bakalářský studijní program zahrnuje kategorie A, B a C. Kategorie A zahrnuje povinné předměty profilujícího základu a základní teoretické předměty profilujícího základu, kategorie B povinně volitelné předměty a kategorie C volitelné předměty. V modulech jsou obsaženy základní vědy, sociální a další vědy, ošetřovatelství a klinické obory a praktické ošetřovatelství.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství získává profesní kvalifikace k výkonu povolání všeobecné sestry, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu s platnou legislativou. Absolvent je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti ošetřovatelství. Uplatní se na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta. Absolventi bakalářského studijního programu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.
 
Již v průběhu studia získávají studenti dle platné legislativy oprávnění k výkonu povolání sanitáře, praktické sestry a ošetřovatele.
Název studijního programu:
VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ
Kód studijního programu: B0913P360021
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Zakončení studia: Státní závěrečná zkouška
Titul: Bakalář (Bc.)
Studijní referent:
Mgr. Lucie Škorpíková (skorpikova@vszdrav.cz)

PřihláškaStudijní plán (prezenční)Studijní plán (kombi)

Přijímací řízení

Podmínkou pro účast v přijímacím řízení je středoškolské vzdělání zakončené maturitou a vyplnění elektronické přihlášky.

Pravidla pro přijetí ke studiu jsou stanovena pro každý akademický rok směrnicí rektorky Vysoké školy zdravotnické.

Přijímací zkouška pro uchazeče o prezenční formu studia se skládá formou písemného testu, který je zaměřen na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni. Zájemci o kombinovanou formu studia jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra) jsou přijímání bez přijímacích zkoušek, při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické mohou začít studium 3. ročníkem.
 
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign