Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Jméno Alena
Příjmení Měchurová
Tituly před jménem doc. MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Akademický pracovník - garant studijního programu
Porodní asistence
Obor činnosti Gynekologie a porodnictví
Dosažené vzdělání
1977   Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1981   atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
1984   CSc. – téma: Hypoxie plodu
1987   atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
2006   habilitace v oboru gynekologie a porodnictví
Pedagogicko-výchovná činnost
Vedení a oponování závěrečných, habilitačních a dizertačních prací
Členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka habilitační komise pro jmenování docentem
Recenzent a zpravodaj grantových úkolů IGA MZ ČR - 50 x
Autor zpravodajských posudků pro MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví: 32 x
Publikační činnost 2017

KACEROVSKÝ, M., KOKRDOVÁ, Z., KOUCKÝ, M., KŘEPELKA, P., LAMBERSKÁ, T., MAŠATA, J., MĚCHUROVÁ, A., PAŘÍZEK, A. (editor), SMÍŠEK, J., ŠIMJÁK, P., VELEBIL, P Spontánní předčasný porod - doporučený postup. Česká gynekologie. 2017, 82(Suppl.): 2. ISSN 1803-6597.

MĚCHUROVÁ, A. Antibiotika a neuroprotekce u předčasných porodů - Doporučený postup. XXXIV. Konference „Předčasný porod“. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Karlovy Vary, 6.-8. 4. 2017. 

2016

MĚCHUROVÁ, A. Potermínové těhotenství – doporučený postup. Čes. Gynek. 2016, 81(2), 85–86. ISSN 1803-6597.
MĚCHUROVÁ, A., P. VELEBIL, P. JANKŮ a L. HRUBAN. Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu – FIGO 2015. Doporučený postup. Čes. Gynek. 2016, 81(2), 89–91. ISSN 1803-6597.
MĚCHUROVÁ, A. Interpretace intrapartálního CTG – FIGO – Doporučené postupy 2015. XXXIII. Konference „Intrauterinní růstová restrikce, nová klasifikace dle FIGO“. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Ústí nad Labem, 7.-9. 4. 2016.
MĚCHUROVÁ, A. Potermínové těhotenství. XXXIII. Konference „Intrauterinní růstová restrikce, nová klasifikace dle FIGO“. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Ústí nad Labem, 7.-9. 4. 2016.

2015

HRUBAN, L, J. SPILKA, V. CHUDÁČEK, P. JANKŮ, M. HUPTYCH, M. BURŠA, A. HUDEC, M. KACEROVSKÝ, M. KOUCKÝ, M. PROCHÁZKA, V. KOREČKO, J. SEGET'A, O. ŠIMETKA, A. MĚCHUROVÁ a L. LHOTSKÁ. Agreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians.. J Eval Clin Pract. 2015, Aug; 21(4): 694-702. ISSN 1356-1294. doi:10.1046/j.1365-2753.2001.00279.x. IF 1.084.
UNZEITIG, V., A. MĚCHUROVÁ, M. ĽUBUŠKÝ, P. VELEBIL a V. DVOŘÁK. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství. Doporučený postup. Čes. Gynek. 2015, 80(6), 456-458. ISSN 1803-6597.
MĚCHUROVÁ, A. HELLP syndrom v nízkém gestačním týdnu. XXXII. Konference „Screening nejčastějších těhotenských patologií“. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Liberec, 17.-18. 4. 2015.
2014

Klikarová, J., K. Šnajbergová, A. Měchurová, P. Velebil a J. Feyereisl. Syndrom intrauterinního úmrtí plodu. In: Česká gynekologie. 2014, 79(2), 120-127. ISSN ISSN 1803-6597.
Měchurová, A. Kardiotokografie – minimum pro praxi. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014.
ISBN 978-80-7345-388-6.
Procházka, M., A. Měchurová, P. Čepický a P. Calda. Vedení porodu mrtvého plodu. In: Česká gynekologie. 2014, roč. 79, s. 3-4. ISSN 1803-6597.

PROCHÁZKA, M., A. MĚCHUROVÁ, P. ČEPICKÝ a P. CALDA. Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu. Česká gynekologie. 2014, 79(Suppl.): 5. ISSN 1803-6597.

MĚCHUROVÁ, A. a B. SRP. Kardiotokografie. In: Hájek, Z., Čech, E., Maršál, K. a kol. Porodnictví. 3. zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publ., 2014, s. 153-165. ISBN 978-80-247-4529-9.

MĚCHUROVÁ, A. Vedení porodu mrtvého plodu - Doporučené postupy. XXXI. Konference „Předčasný porod v nízkých gestačních týdnech“. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Špindlerův Mlýn, 9.-11. 4. 2014.

MĚCHUROVÁ, A. Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu - Doporučené postupy. XXXI. Konference „Předčasný porod v nízkých gestačních týdnech“. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, Špindlerův Mlýn, 9.-11. 4. 2014.
2013
Roztočil, A. a A. Měchurová. Potermínová gravidita. Doporučené postupy v perinatologii. In: Čes. Gynek. 2013, 78(4), 18-19. ISSN 1210-7832.                                                                  
Měchurová, A. a kol. Současné názory na management odtoku plodové vody. Doporučené postupy v perinatologii. In: Čes. Gynek. 2013, 78(4), 15-18. ISSN 1210-7832                                                                                                                                          
Hájek, Z., Měchurová, A., Velebil, P. a V. Unzeitic. Prenatální péče o vícečetná těhotenství. In: Čes. Gynek. 2013, 78(4), 22-24. ISSN 1210-7832.   
Měchurová, A., Mašata, J. a P.Švihovec. Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků. In: Čes. Gynek. 2013, 78(4), 32-34. ISSN 1210-7832.          
Hájek, Z., Měchurová, A. a Z. Straňák. Aplikace kortikosteroidů. In: Čes. Gynek. 2013, 78(4), 44. ISSN 1210-7832.

2012
Kestlerová, A., Feyereisl, J., Frisová, V., Měchurová, A. et al.
Immunological and clinical markers in preeklampsia. Journal of Reproductive Imunology 96, 2012, 90-94.

Měchurová, A. Kardiotokografie – minimum pro praxi. Praha: Maxdorf, 2012, 156 s.

2011
Drahoňovský, J., Krofta, L., Měchurová, A., Feyereisl, J: Inkarcerace retroflektované dělohy v graviditě – kazuistika.
I. kongres nemocničních gynekologů, Praha, 30.10. -1.11.2011, přednáška

2010
Procházková, J., Dhaifallah, I., Měchurová, A., Pilka, R., Šimetka, O., Slavík, L., Úlehlová, J., Lubušký, M., Procházka, M.: Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity. Čes. Gynek., 2010, 75, 2, 92-100
Procházka, M., Procházková, J., Měchurová, A., Pilka, R., Šimetka, O., Slavík, L., Úlehlová, J., Lubušký, M.: Stanovení generace trombinu u těhotných s fyziologickou graviditou. Čes. Gynek., 2010, 75, 2, 153.
Drahoňovský, J., Měchurová, A., Krofta, L., Feyereisl, J.: Laparoskopická okluze hypogastrických arterií při řešení poporodních reziduí s poruchou placentace. Celostátní konference gyn. por. Karlovy Vary, 4.-6. 6. 2010 (Abstrakta)

2009
Binder, T., Cvachovec, K., Cerný, V., Dulícek, P., Feyereisl, J., Kvasnicka, J., Mĕchurová, A., Penka, M., Roztocil, A., Salaj, P., Seidlová, D., Sevcík, P., Valenta, J.: Diagnosis and treatment of acute life-threatening peripartum haemorrhage--procedure guideline]Vnitr. Lek. 2009 Jan; 55(1):63-5.
2008
Prochazková, J., Prochazka, M., Slavik, L., Ulehlová, J., Pilka, R., Měchurová, A.: Detection of MMP-2 and MMP-9 in Normal Uncomplicated Pregnancy. Proceedings of the XXth International Congress on Thrombosis 2008:57 -60.
Procházka, M., Měchurová, A.: Preeklampsie.III. celostátní konference ambulantních internistů. Interní medicína pro praxi, 3.-4. dubna 2008, Olomouc, ISSN 1212-7299 | Interní Med. 2008; 10, 4 (Suppl. A) str. 12-13.
Měchurová, A.., Rokytová, V.: Doporučené postupy České gynekologicko-porodnické společnosti: Předčasný odtok plodové vody. Moder. Bab., 15, 2008, s. 45-49.
Měchurová, A.: Doporučené postupy v perinatologii. Čes. Gynek., 73, 2008, S 1, s. 3-4. /komentář/
Měchurová, A.: Proč se provedení tohoto císařského řezu opozdilo? Gynek. Prom., 8, 2008, č. 3, s. 58-60. /komentář/
Měchurová, A.: Metody provedení císařského řezu. Moder. Gynek. Porod., 17, 2008, č. 37-44.
2007
Měchurová, A.: Straňák, Z., Melichar, J., Švihovec, P., Mašata, J.: Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků. Neonatol. Listy, 13, 2007, č. 1, s. 37.

Měchurová, A.: Infekce v etiologii předčasného porodu. Postgrad. Med., 9, 2007, č. 1, s. 91-94.

Měchurová, A.: Hypoxie plodu intra partum. Moder. Gynek. Porod., 16, 2007, č. 1, s. 24-33.

Měchurová, A.: Indikace a kontraindikace transferu in utero. Moder. Gynek. Porod., 16, 2007, č. 1, s. 14–16.

Měchurová, A.: Vyvarujte se pěti nejčastějších chyb v monitorování fetální srdeční činnosti. Gynek. Prom., 7, 2007, č. 4, s. 44-46. /komentář/

Kapitoly v monografiích: 20
            
Citace ve sbornících (48) z toho 29 v tuzemských a 19 v zahraničních 

Citace v zahraničních časopisech (19)

Další aktivity

Členství ve společnostech:
Členství ve výboru Sekce perinatální medicíny při ČGPS ČLS JEP od r. 1994
Předsedkyně výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP od r. 2006
Garant národního diabetologického programu od r. 2000
Člen výboru gynekologicko - porodnické společnosti ČLS JEP od r. 2005 do r. 2009
Člen komise IGA MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví od r. 2008
Člen České neonatologické společnosti od r. 2004
Člen Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zdravotnických zařízení od r. 2009

 

Přednášky, kurzy

4.11.2019, 15:00-16:30 Přednáška pro rezidenty ÚPMD: Vaginální extrakční operace

7.10.2019, 15:00-16:30 Přednáška pro rezidenty ÚPMD: Kardiotokografie

Během letního a zimního semestru 2019: 20 přednášek pro mediky 3. Lékařské fakulty UK – 5. a 6. ročník

Během letního a zimního semestru 2019: 10 přednášek VŠZ – Porodnictví, farmakoterapie v porodnictví

13.6.2019, Ostrov u Tisé, Severočeské perinatologické dny, Přednáška: Závažné kazuistiky v porodnictví

31.5.2019, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Dystokie ramének

XXXVI. Konference Sekce perinatální a fetomaternální medicíny, Valeč 11.-13.4.2019, Přednáška: Riziko komplikací u rodiček nad 40 let, statistika za rok 2018 v ÚPMD, kazuistika

21.2.2019. IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Kurz: Kardiotokografie pro lékaře (celodenní)

14.2.2019. IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Kurz: Kardiotokografie pro porodní asistentky (celodenní)

7.2.2019, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kleště II

21.-25.1.2019, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Kurz: Novinky v gynekologii a porodnictví

18.1.2019, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kleště I

Během letního a zimního semestru 2019: 20 přednášek pro mediky 3. Lékařské fakulty UK – 5. a 6. ročník

Během letního a zimního semestru 2019: 10 přednášek VŠZ – Porodnictví, farmakoterapie v porodnictví

13.-14.12.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví  (dvoudenní), Kurz: Extrakční vaginální operace

7.12.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví  (celodenní), Kurz: Kardiotokografie

30.11.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Dystokie ramének

29.11.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kleště II

15.11.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kleště I

16.11.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kleště I

8.-12.10. 2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Kurz: Novinky v gynekologii a porodnictví

31.5.2018,  Kurz pro záchranáře (celodenní), Porod mimo zdravotnické zařízení

28.-29.5.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (dvoudenní), Kurz: Extrakční vaginální operace

24.5.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Dystokie ramének

22.5.2018, IPVZ, Přednáška pro farmakology: Farmaka v porodnictví

14.5.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kardiotokografie

27.4.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kardiotokografie

20.4.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kleště I

19.4.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví (celodenní), Kurz: Kleště I

XXXV. Konference Sekce perinatální a fetomaternální medicíny, Mikulov 12.-14.4.2018 - pořadatel, Přednáška: Perinatologie

21.2.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Kurz: Kardiotokografie pro lékaře (celodenní)

14.2.2018. IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Kurz: Kardiotokografie pro porodní asistentky (celodenní)

19.2.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Přednáška: Perinatologie

13.2.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Přednáška: Perinatologie

8.-12.1.2018, IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, Kurz: Novinky v gynekologii a porodnictví

Projektová a grantová
činnost
5. 2007 – 2009  Procházka, M., Měchurová, A.:
Význam markerů aktivace endotelu v predikci rozvoje preeklampsie.
IGA MZ NR 9282-3/2007
Účast na konferencích, zahraniční, stáže,ocenění KONFERENCE:
Zahraniční – 7
Domácí (s mezinárodní účastí) - 9 z toho 4x členka organizačního výboru
Domácí – 5 z toho 5x členka organizačního výboru
80 realizovaných přednášek

 Telefon, mobil

00420-603-431-675
E-mail/e-maily mechurova@vszdrav.cz
Konzultace
konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign