Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví

[Ukončený projekt] Projekt byl zaměřen na modernizaci obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech. Cílem projektu bylo zkvalitnit vzdělávání v těchto předmětech, které připravují na odbornou praxi.

 logo_op_vk

 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004
Program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Výše schválené podpory (Kč): 15 280 935,04
Datum zahájení: 1. 1 .2012
Datum ukončení: 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na inovaci a zvýšení kvality studia akreditovaného studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra a studijního programu Specializace ve Zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář. Je určen studentům bakalářských nelékařských zdravotnických oborů. Cílem projektu je inovovat současné studijní materiály a vytvořit pro studijní obory nové aktuální studijní materiály se shrnutím nejaktuálnějších poznatků. Nové studijní materiály budou převedeny do elektronických opor (celkem 46 předmětů), budou interaktivní a součástí aktuálních studijních materiálů budou interaktivní testy. Studijní materiály budou dostupné na portálu školy, který bude pro tyto účely vytvořen.

 

Seznam předmětů, pro které budou vytvořeny interaktivní studijní opory:

 

Povinné základní předměty – kategorie A

Etika, Filozofie, Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství, Management , Ekonomika a pojišťovnictví,  Veřejné zdravotnictví, Zdravý životní styl, Ochrana veřejného zdraví , Obecná a vývojová psychologie, Zdravotnická psychologie, Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, Komunikace, Sociologie, Biofyzika, Mikrobiologie a imunologie, Biochemie, Hematologie, Genetika, Farmakologie, Výživa a dietetika, Klinická propedeutika, Radiologie a nukleární medicína, Odborná latinská terminologie, Informační systémy ve zdravotnictví

 

Povinné oborové předměty – kategorie A

První pomoc, Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Ošetřovatelské postupy, Multikulturní ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství, Komunitní péče, Rehabilitační ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče o dítě, Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví, Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami, Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii, Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami, Paliativní péče, Ošetřovatelská péče o seniory, Ošetřovatelská péče v oftalmologii, Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii, Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii, Ošetřovatelská péče ve stomatologii

 

Povinně volitelné předměty

Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk)

 

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu  OP VK (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 

Povinné základní předměty – kategorie A

Etika
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/ klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

Filozofie
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka, rodiny a společnosti.

Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství
Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko–praktický, zaměřený na právo a legislativu. Seznamuje s platnými právními předpisy, které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče, včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků, pacientů/ klientů a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů.

Management
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů, vytvářením strategií řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Studenti se naučí teorii řízení kvality, metodikám vypracování standardů ošetřovatelské péče a metodám auditní činnosti.

Ekonomika a pojišťovnictví
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický. Poskytuje orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.

Veřejné zdravotnictví
Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou SZO a její realizací na úrovni našeho státu, dále s druhy a formami zdravotních služeb a podmínkami jejich poskytování ve zdravotnických zařízeních. Součástí je mezinárodní klasifikace a zdravotnická statistika.

Zdravý životní styl
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Studentům umožňuje získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu v jednotlivých obdobích života. Seznámí s efektivní edukací a poskytováním informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit.

Ochrana veřejného zdraví
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce, prevencí nozokomiálních nákaz, problematikou drogové závislosti – s jejími riziky, prevencí a léčbou a následnou péčí při závislosti.

Obecná a vývojová psychologie
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání, uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života. Předmět formuje vztah k povolání, rozvíjí profesní kompetence a učí studenty aplikovat psychologické teorie v praxi.

Zdravotnická psychologie
Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Řeší problematiku psychologie nemocných. Směřuje ke kvalitnějšímu poznání nemocného a k pochopení jeho potřeb i problémů, které mu nemoc přináší. Prohlubuje poznatky, které jsou důležité pro profesionální zvládání náročných situací v péči o nemocné, osoby se zdravotním postižením a umírající jedince.

Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a didaktiky a jejich využití při výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního a celoživotního vzdělávání. Sestra se naučí prakticky aplikovat edukační činnost nejen u klientů, ale i dalších členů zdravotnického týmu.

Komunikace
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry pacienta a pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby. Naučí zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s pacienty, ale i se spolupracovníky popř. s rodinnými příslušníky a dalšími osobami.

Sociologie
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický. Objasňuje základní sociologické pojmy, teorie a výzkum. Vede ke komplexnímu a všestrannému nazírání na jevy a procesy ve společnosti ve vztahu k medicíně a ošetřovatelství. Studenti se seznámí se základními kategoriemi sociologie, se sociologickými perspektivami zdraví a nemoci a jejich analýzou, získá poznatky a sociálních vztahů v rodině a profesní skupině, s metodami a technikami sociologického výzkumu a možnostmi jejich využití při studiu a v profesní praxi.

Biofyzika
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna.

Mikrobiologie a imunologie
Anotace předmětu: předmět Mikrobiologie je koncipován jako tematický teoreticko-praktický celek. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganismů. Předmět poskytne základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, získají podrobné znalosti o zásadách správného odběru a zasílání infekčního materiálu, seznámí se s nejdůležitějšími laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami.
Předmět Imunologie je koncipován jako teoretický celek. Seznamuje se základními poznatky z oblasti imunologie, imunity organismu a očkování. Dále seznamuje studenty se základními imunologickými technikami, vyšetřeními a léčbou.

Biochemie
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti biochemie. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými druhy onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Seznamuje studenty s jednoduchými orientačními metodami biochemických vyšetření.

Hematologie
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické hematologie. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii, seznamuje se způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství, seznamuje s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a indikacemi pro jejich aplikaci, s potransfuzními komplikacemi.

Genetika
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický. Studenti se seznámí se základními principy genetiky, dědičnosti na úrovni molekul, buněk a organismů s důrazem na lidskou genetiku. Součástí předmětu jsou informace o genealogických a cytologických vyšetřeních.

Farmakologie
Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický. Skládá se z farmakokinetiky a farmakodynamiky. Seznamuje studenty se skupinami léčivých přípravků, jejich formami a zásadami podávání. Poskytuje informace o interakci léčivých přípravků a lidského organismu.

Výživa a dietetika
Anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoretický. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka a o malnutrici. Seznamuje studenty se zásadami přípravy stravy a alternativními způsoby podávání. Součástí je hodnocení stavu výživy a energeticko-nutriční bilance.

Klinická propedeutika
 Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Studenti jsou seznámeni s technikou fyzikálního vyšetření a s hodnocením celkového zdravotního stavu člověka, rozpoznají příznaky signalizující odchylky od zdravého vývoje. Zahrnuje ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny.

Radiologie a nukleární medicína
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s odbornou činností a náplní oborů: radiodiagnostika, radiologie, radioterapie a nukleární medicína včetně ošetřovatelské péče, mezioborové spolupráce a radiační ochrany.

Odborná latinská terminologie
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní znalost odborné latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

Informační systémy ve zdravotnictví
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a on–line vyhledávání odborných databází

 


Povinné oborové předměty – kategorie A

První pomoc
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Student si osvojí základní znalosti zásad první pomoci při různých zdraví poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu.

Teorie ošetřovatelství
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický základ studijního programu ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Seznamuje s historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Anotace předmětu: předmět je nezbytnou součástí teorie ošetřovatelství. Umožňuje studentům pochopit hlavní úkol profesionální ošetřovatelské praxe, jímž je zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta/ klienta, rodiny a komunity. Seznamuje s klasifikacemi lidských potřeb podle různých oborů a autorů a zaměřuje se na reakce a projevy neuspokojených potřeb u osob zdravých, nemocných, u osob se zdravotním postižením a umírajících. Dále se zaměřuje na procvičování jednotlivých fází ošetřovatelského procesu.

Ošetřovatelské postupy
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na dodržování postupů lege artis ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s principy ošetřovatelského procesu a holistického pojímání ošetřovatelské péče.

Multikulturní ošetřovatelství
Anotace předmětu: předmět se zabývá kulturou minoritních skupin. Zdůrazňuje transkulturní přístup sestry v ošetřovatelském procesu.

Výzkum v ošetřovatelství
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Naučí studenty základům kritického vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.

Komunitní péče
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě. Studenti pochopí význam pojmu „komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-kraj-stát-národ-svět. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřovaní pacientů/klientů ve vlastních sociálních podmínkách.

Rehabilitační ošetřovatelství
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů ošetřovatelství a rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovedností z fyzioterapie, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění. Těžiště leží v prevenci imobilizačního syndromu. Studenti budou schopni identifikovat nutnost spolupráce s fyzioterapeutem, zajišťovat jednotlivé intervence stanovené fyzioterapeutem v rámci komplexní ošetřovatelské péče a společně s fyzioterapeutem hodnotit jejich efekt.

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii, symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách, infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky oboru, léčby a ošetřovatelské péče nemocných v interních oborech.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.

Ošetřovatelská péče o dítě
Anotace předmětu: předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, jednodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let věku v zařízeních kolektivní péče.

Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s péči o zdraví ženy podle jejího věku. Charakterizuje klinické stavy gynekologických onemocnění z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním, jejich etiologii, symptomatiku, diagnostiku a léčbu. Dále seznamuje studenty s diagnostikou těhotenství a preventivní péčí o těhotnou ženu a s porodem. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb žen a jejich uspokojování podle věku, včetně zdravého sexuálního života. Seznamuje s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti různých forem zdravotních služeb.

Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních různých forem zdravotních služeb.

Ošetřovatelská péče v neurologii
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují nervový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje rovněž o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými nemocemi
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje o významu primární a sekundární onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Poskytuje informace o jednotlivých klinických stavech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním, které významně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka a jeho rodiny.

Paliativní péče
Anotace předmětu: předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako praktický celek a úzce navazuje na předmět „Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami“. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelské péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Studenty vede k pochopení hospicové péče, která zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt, včetně opory jejich nejbližším příbuzným.

Ošetřovatelská péče o seniory
Anotace předmětu: předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti ambulantních a lůžkových zdravotních služeb.

Ošetřovatelská péče v oftalmologii
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti klinického ošetřovatelství. Důraz je kladen na preventivní péči o zrak a zabránění vzniku vážnějšího zrakového postižení. Dále seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s očním onemocněním a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné a zrakově postižené v rámci ambulantních a lůžkových zdravotních služeb.

Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti
klinického ošetřovatelství. Důraz je kladen na preventivní péči o sluch a zabránění vzniku vážnějšího sluchového postižení. Dále seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné s poruchami sluchu a onemocněním sluchových orgánů v rámci ambulantních a lůžkových zdravotních služeb.

Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními postihujícími kůži a pohlavní orgány a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče v rámci ambulantních a lůžkových zdravotních služeb

Ošetřovatelská péče ve stomatologii
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako teoretický. Rozšiřuje medicínské poznatky v oblasti profesionálního klinického ošetřovatelství v oblasti péče o dutinu ústní. Seznamuje s preventivní péčí ve stomatologii u dětí a dospělých a nejčastějšími klinickými stavy a onemocněními dutiny ústní.
 

Povinně volitelné předměty

Cizí jazyk

Anglický jazyk

Anotace předmětu: předmět je koncipován jako praktický a poskytuje znalosti z gramatiky a terminologie, klade důraz na získání jasného odborného zdravotnického jazykového projevu. Zvládnutí základní slovní zásoby je předpokladem pro komunikaci v zahraničí. Poskytuje komunikativní dovednosti v obecných a odborných tématech.


Německý jazyk
Anotace předmětu: předmět je koncipován jako praktický a poskytuje znalosti z gramatiky a terminologie, klade důraz na získání jasného odborného zdravotnického jazykového projevu. Zvládnutí základní slovní zásoby je předpokladem pro komunikaci v zahraničí. Poskytuje komunikativní dovednosti v obecných a odborných tématech.

 

V případě zájmu se obraťte na Ing. Soňa Jexová, PhD. (jexova@vszdrav.cz)

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign