Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2017/2018

Aktivity akademických pracovníků a studentů Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2017/2018.

 

2.-3. 7. 2018 15. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
29. 6. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 6/2018 (pozvánka)
27. 6. 2018 Edukační centrum Vysoké školy zdravotnické pořádalo ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě Mezinárodní vědeckou pracovní schůzi, která se konala ve Vsetíně (pozvánka)
21. 6. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala přednášku "Zkušenosti s projektem krátkých intervencí na VŠZ" v rámci konference Efektivní strategie podpory zdraví VI., kterou pořádal SZÚ. Konference se za VŠZ zúčastnila také Mgr. Renata Procházková (program), (certifikát)
21. 6. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 5. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé aule Karolina (pozvánka)
16. 6. 2018 Edukační centrum Vysoké školy zdravotnické pořádalo III. ročník školního kola Studentské vědecké odborné činnosti (pozvánka)
7. 6. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila členské schůze Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, která se konala v Novém Městě na Moravě (program)
4. 6. 2018 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal v Litomyšlské nemocnici
4.-8. 6. 2018 VŠZ navštívily v rámci Erasmus mobilit kolegyně z lékařské a filozofické knihovny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (PhDr. Klára Marcinová, Mgr. Andrea Moravčíková a Renáta Porubanová)
4.-8. 6. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnila v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole BELS Malta (certifikát)
31. 5. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila expertního kulatého stolu na téma Pilotní sběr dat v souvislosti s domácím násilím a genderově podmíněným násilím ve zdravotnictví, pořádaného Ministerstvem zdravotnictví ČR (pozvánka)
24. 5. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 5/2018 (pozvánka)
24. 5. 2018

vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. a vedoucí oboru Porodní asistentce PhDr. Ivana Jahodová, PhD. se zúčastnily konference s mezinárodní účastí v rámci 10. výročí založení FZV Profesionalita v ošetřovatelství III, která se konala v Olomouci (program)

23. 5. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (program)
21. 5. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila Semináře ke kódování studijních programů, který pořádalo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (prezentace)
17. 5. 2018  prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila Diskuzního semináře k tématice GDPR, který pořádala Rada vysokých škol na Univerzitě Karlově v Praze (pozvánka)
 17. 5. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (pozvánka)
 17. 5. 2018 studenti oboru Všeobecná sestra se účastnili s koordinátorkou odborných praxí Mgr. Renatou Procházkovou Dne otevřených dveří Nemocnice na Homolce (pozvánka)
 14.-20. 5. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a tajemnice VŠZ PhDr. Jana Kolářová se účastnili v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole The Horner School of English (Irsko, Dublin), (certifikát), (certifikát)
 10.-11. 5. 2018 v rámci chirurgického kongresu XXV. pražské chirurgické dny 2018 předsedala rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 2. programovému bloku sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí a aktivně se podílela na příspěvku "Ošetřovatelství a sdílení zkušeností". Vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. předsedala 4. programovému bloku a zároveň vystoupila s příspěvkem "Výsledky realizace dvouletého projektu MZ ČR Aplikace metody krátkých intervencí v praxi", vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, PhD. vystoupil s absolventem VŠZ v rámci 5. programového bloku na téma "Násilný pacient v chirurgické ambulanci" Na kongresu se VŠZ dále účastnili: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., Mgr. Eva Marková, Ph.D. a Mgr. Renata Procházková (program), (certifikát), (certifikát), (certifikát)
 27.-28. 4. 2018 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl členem organizačního výboru a prezentoval příspěvek "Colorectal stenting" na mezinárodním kongresu k 25. výročí organizace Středoevropských kongresů v koloproktologii CEECC2018, který se konal v Brně (program)
 27. 4. 2018 studenti oboru Všeobecná sestra se účastnili pod vedením PhDr. Ivany Jahodové, PhD. odborné exkurze ve společnosti LINET ve Slaném
 26. 4. 2018  koordinátorka odborných praxí Mgr. Renata Procházková se účastnila exkurze v Thomayerově nemocnici v Krči na nově otevřené Jednotce intenzivní péče
26. 4. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 4/2018 (pozvánka)
25. 4. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. přednášela pro protidrogové koordinátory městských částí Prahy na žádost protidrogové koordinátorky hl. m. Prahy o využití metody krátké intervence v prevenci rizikového chování (program)
24. 4. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se zúčastnila společného výjezdu protidrogových koordinátorů městských částí a metodiků prevence v PPP v Srbsku, který pořádal Magistrát hl. m. Prahy (pozvánka)
19. 4. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 4. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Malé zasedací síni historické budovy Karolina (program)
19. 4. 2018 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil III. konference Zdravotnické právo pořádanou Akademií medicínského práva, Praha (pozvánka)
 19. 4. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. aktivně vedl seminář se společností Life Support Komunikace s konfliktním volajícím, který se konal v Karlových Varech
19. 4. 2018  PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnila XX. Internistického dne na téma Mezioborová péče o pacienta v geriatrické praxi, který se konal ve FN Ostrava pod záštitou Lékařské fakulty Ostravské univerzity. PhDr. Karolína Stuchlíková s příspěvkem "Péče o pacienta po CMP na UPV" (program)
18. 4. 2018  vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Ústí nad Labem
 18. 4. 2018 PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnili mezinárodní vědecké konference OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XI., která se konala v Trenčíně. PhDr. Karolína Stuchlíková s příspěvkem "Problematika výživy seniorů" (program)
 17. 4. 2018 pod vedením Mgr. Evy Markové, Ph.D. a PhDr. Ivany Jahodové, PhD. se studenti oboru Všeobecná sestra zúčastnili odborné exkurze na oddělení dětské kardiologie a kardiochirurgie v rámci Dne otevřených dveří ve Fakultní nemocnici Motol (pozvánka)
 16. 4. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila na jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR, které se konalo na Fakultě zdravotnických studií TU v Liberci (pozvánka)
 16.-18. 4. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na mezinárodním kongresu Emergency Medical Services Copenhagen 2018 (certifikát)
 12. 4. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 145. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Ostravské univerzitě (pozvánka)
 11. 4. 2018 katedra Ošetřovatelství pořádala přednášku na téma "Nejhorší je strach, aneb o životě se zdravotním handicapem", kde Martin Müller, který prodělal v raném dětství porulentní pneumokokovou meningitidu s trvalými následky v podobě percepční nedoslýchavosti vyprávěl, jak se mu podařilo překonat toto onemocnění a o životě s kochleárním implantátem (pozvánka)
 10. 4. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila semináře První zkušenosti s předkládáním a hodnocením žádostí o institucionální akreditaci pořádaného Českým svazem vědeckotechnických společností (pozvánka)
 6. 4. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila diskuzního kulatého stolu na téma: Koncepce ošetřovatelství pořádaného Odborem ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví České republiky (pozvánka)
5. 4. 2018 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil setkání zástupců ČLS JEP s ministrem zdravotnictví
4. 4. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (program)
3. 4. 2018 Vysoká škola zdravotnická společně s VŠTVS Palestra, Státním zdravotním ústavem a Českou asociací sester, Linetem a Cadenzou pořádala 13. mezinárodní vědeckou konferenci s podtitulem Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči, která se konala v Praze (pozvánka)
29. 3. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. aktivně vedl seminář se společností Life Support Komunikace s konfliktním volajícím, který se konal v Karlových Varech
 28. 3. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy VŠZ Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila konference ICT ve školství 2018, kterou pořádala společnost IDG Czech Republice v Profesním domě v Praze (program)
 28. 3. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Brně
 22. 3. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Karlových Varech
 21. 3. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 3/2018 (pozvánka)
 18. 3. 2018 PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se aktivně účastnili Celoslovenské konferencie sestier a porôdných asistentiek pracujúcich v manažmente, která se konala v Bratislavě
15. 3. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 3. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Malé zasedací síni historické budovy Karolina
15. 3. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Hradci Králové
12. 3. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila závěrečné konference projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje v státní správě, která se konala v Lichtenštejnském paláci
6. 3. 2018 pod vedením PhDr. Ivany Jahodové, PhD. se studentky oboru Porodní asistentka zúčastnily odborného semináře pořádaného Gynekologicko-porodnickou klinikou FNKV pro studenty ošetřovatelských oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra
27. 2. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnily Slavnostní inaugurace rektora a děkanů Českého vysokého učení technického v Praze, které se konalo v Betlémské kapli (pozvánka)
27. 2. 2018 studenti oboru Všeobecná sestra se účastnili pod vedením PhDr. Ivany Jahodové, PhD. odborné exkurze ve společnosti LINET ve Slaném
23. 2. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila slavnostního zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze, která se konalo ve Vencovského aule VŠE v Praze (pozvánka)
22. 2. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 2. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Velké zasedací síni historické budovy Karolina (pozvánka)
21. 2. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (program)
21. 2. 2018 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice pořádala pro studenty VŠZ Klinický den, jehož cílem bylo představení Kardio a Metabolické JIP (pozvánka)
20. 2. 2018 VŠZ pořádala pro své studenty tradiční BURZU PRÁCE, na které se prezentovala zdravotnická zařízení, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje (Fakultní nemocnice Motol, Všeobecná fakultní nemocnice, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Homolce, Rehabilitační klinika Malvazinky, Penta Hospitals CZ, Nemocnice Hořovice, Nemocnice Pardubického kraje, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce , IKEM), (pozvánka)
 16. 2. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 144. zasedání Pléna České konference rektorů, Výročního shromáždění ČKR, které se konalo na Univerzitě Karlově v Karolinu (program)
 15. 2. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Praze
 15. 2. 2018 slavnostního shromáždění k 25. výročí založení České konference rektorů se za VŠZ zúčastnili rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. a tajemnice PhDr. Jana Kolářová (pozvánka), (foto)
 15. 2. 2018 Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy akreditované odborné sympozium a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči (program)
únor 2018 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl členem komise Národního akreditačního úřadu pro institucionální akreditaci zdravotnických oborů Masarykovy univerzity v Brně
leden 2018 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl členem komise Národního akreditačního úřadu pro akreditaci oboru radiologický asistent Technické univerzity v Liberci
30.-31. 1. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. akvtivně participoval na kongresu Colours of Sepsis v rámci workshopu Jeden pacient – Jedna sestra – Jedna výzva (program)
26. 1. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. byla předsedkyní zkušební komise závěrečných zkoušek akreditovaného kurzu MZ ČR masérů pro práci ve zdravotnických zařízeních
25. 1. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 1. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (pozvánka)
24.-26. 1. 2018 9. pražskému mezioborovému kolokviu PraqueONCO 2018 předsedala v rámci I. bloku Sesterské sekce rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., která participovala s PhDr. Mgr. Dagmar Škochovou, MBA na příspěvku "Riziko poranění při manipulaci s ostrými předměty ve zdravotnictví", II a III. bloku Sesterské sekce předsedaly zástupkyně Katedry ošetřovatelství PhDr. Karolina Moravcová a PhDr. Eva Marková, Ph.D. (program), (foto), (certifikát)
18. 1. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 1/2018 (pozvánka)
leden 2018 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. získala certifikát Uznávaný recenzent časopisu Kontakt (certifikát)
 11. 1. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 1. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Velké zasedací síni historické budovy Karolina (pozvánka)
19. 12. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se s přednáškou "Praktické zvládání nespolupracujícího pacienta v dialyzační praxi" aktivně účastnil simulačního workshopu, který se konal ve vzdělávacím centru Dialog společnosti Aesculap Akademie (certifikát)
18. 12. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Strategického workshopu Sdružení profesního terciárního vzdělávání, který se konal na VŠZ
14. 12. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 11/2017 (program)
14. 12. 2017 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil 22. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol
12.-15. 12. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil odborné stáže v norském Oslu. Stáž byla zaměřena na psychiatrické ošetřovatelství, konfrontaci kompetencí českých a norských zdravotnických záchranářů a simulační výuku
7. 12. 2017 Mgr. Renata Procházková se aktivně účastnila s přednáškou "Historie a současnost vzdělávání LNZP v ČR" v rámci semináře Systém zdravotnictví a farmaceutiky v ČR pořádaného Prague Development Center (PRADEC) pro studenty magisterského studia Jižní kazašské farmaceutické akademie
7. 12. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 151. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole ŠKODA Auto, o. p. s. v Mladé Boleslavi (pozvánka)
7. 12. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil na semináři Jak komunikovat v náročné životní situaci pořádaného Aesculap Akademií v Praze (certifikát)
6. 12. 2017 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a koordinátorka praxe Mgr. Renata Procházková se účastnily 6. ročníku interaktivního vzdělávacího workshopu Vánoce a zdraví, který se konal na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (pozvánka)
5. 12.2017 PhDr. Ivana Jahodová obhájila dizertační práci „Validace vybraných ošetřovatelských diagnóz u pacientů při léčbě infektu kloubní náhrady spacerem“ na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě v oboru Ošetrovateľstvo a získala titul PhD.
29. 11. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního uvedení doc. RNDr. Vladimíra Krajčíka, Ph.D. do funkce rektora Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s. (pozvánka)
27. 11. - 8. 12. 2017 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnila v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole The Horner School of English (Irsko, Dublin)
24. 11. 2017 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala VŠZ na preventivně-edukační akci Geografie pro život - Den zdraví na Přírodovědecké fakultě UK (pozvánka)
20. 11. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 2. zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (pozvánka)
22. 11. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se zúčastnily II. ročníku konference Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity, která se konala v Modré posluchárně, Rektorátu Karlovy Univerzity (program), (pozvánka)
21. 11. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily na jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se konalo na 1. LF Univerzity Karlovy (program)
21. 11. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval VŠZ na diskuzním semináři Kvalita v profesním terciárním vzdělávání v rámci projektu BuildPHE (Building Professional Higer Education Capacity in Europe), (pozvánka)
16. 11. 2017 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila 9. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (program)
15. 11. 2017 ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se zúčastnili Semináře pro žadatele a příjemce – Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, který pořádalo MŠMT v Praze (pozvánka)
13. 11. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.se účastnila schůzky k problematice dostudování studentů, kterým podle novely zákona o vysokých školách bude končit akreditace jejich programů ke studijnímu oboru, který pořádalo MŠMT v Praze
9.-11. 11. 2017 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a koordinátorka praxe Mgr. Renata Procházková se účastnily celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2017, která se konala v Mikulově. Doc. MUDr. Lidmila Hamplova, PhD. prezentovala přednášku "Výsledky realizace prvního roku projektu MZ ČR Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" (program), (foto), (potvrzení)
8.-9. 11. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 10/2017 (pozvánka)
9.-10. 11. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a absolventi oboru ZZ (Bc. Richard Kolesár a Bc. Petr Novák) prezentovali v rámci XIII. Pelhřimovského podvečera pořádaného pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka své kvalifikační práce z oboru urgentní medicína (pozvánka)
8. 11. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Českých Budějovicích (certifikát)
3. 11. 2017 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila pracovní schůzky na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Palackého v Olomouci jako člen pracovní skupiny k tvorbě standardů vzdělávacího programu Ošetřovatelství
2. 11. 2017 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 2. celostátní konference Ambulantní péče, která se konala v Praze (program)
1. 11. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Pardubicích (certifikát)
1. 11. 2017 VŠZ pořádala tradiční Setkání absolventů (pozvánka)
26.-28. 10.2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil 10. evropský kongres o násilí v psychiatrii a ve zdravotnictví, který se konal v Irsku (Dublin), (certifikát)
25. 10. 2017 14. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
24. 10. 2017 13. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
23. 10. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Pardubicích (certifikát)
20. 10. 2017 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. prezentoval v rámci XXII.Nitra´s Surgical Day s podtitulem Advences in proktology and IBD přednášku na téma "Minimal surgery - big complications?" (certifikát)
18. 10. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Plzni (certifikát)
18. 10. 2017 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila pracovní schůzky na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Palackého v Olomouci jako člen pracovní skupiny k tvorbě standardů vzdělávacího programu Ošetřovatelství
16. 10. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (program)
11. 10. 2017 perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou pořádal Přednášku perinatální hospicová péče, na které vystoupila zakladatelka perinatální paliativní péče v USA Amy Kuelbeck a zakladatelka Perinatálního hospice Dítě v srdci, z. s. Alena Peremská (pozvánka)
6. 10. 2017 Projekt 35 ve spolupráci s Vysokou školu zdravotnickou pořádal pro studenty a akademické pracovníky certifikovaný kurz Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu (program)
4. 10. 2017 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se zúčastnila kolokvia Zdravotní gramotnost a zdravotní politika pořádaného pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze (pozvánka)
3. 10. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 142. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Technické univerzitě v Liberci (pozvánka)
2. 10. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých škol České republiky, které se konalo na Technické univerzitě v Liberci (program)
 26. 9. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 149. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo ve Vlasteneckém sálu Karolina Univerzity Karlovy (program)
 23. 9. 2017 studenti Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili akce Prevence je zábavnější než demence pořádané v rámci Světového dne Alzheimerovy choroby, kterou pořádal Státní zdravotní ústav na pražském Petříně (program)
21. 9. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)
21. 9. 2017 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem komise u Státních závěrečných zkoušek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (pozvání)
20. 9. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na postgraduálním vzdělávacím kurzu pořádaném Sdružení praktických lékařů ČR na téma Bolest, akutní medicína a praktický lékař s přednáškou "Než přijde záchranka" (program)
16. 9. 2017 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala příspěvek "Prevence chřipkových onemocnění – očkování" na semináři Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který se konal v Plzni (program)
14. 9. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 8/2017 (pozvánka)
13. 9. 2017 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala příspěvek "Prevence chřipkových onemocnění – očkování" na semináři Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který se konal v Českých Budějovicích (program)
11.-15. 9. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. úspěšně absolvoval akreditovaný vzdělávací program Instruktor vodní turistiky (certifikát)
9. 9. 2017 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali zásady správného poskytování první pomoci a KPR na 28. ročníku multižánrového festivalu Babí léto, který se konal v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice
7.-8. 9. 2017 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily vědecké konference Život ve zdraví pořádanou Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnila aktivně s příspěvkem "Výsledky realizace 1. roku projektu Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" (program)
7. 9. 2017 teambulding zaměstnanců VŠZ, Kersko (foto)
6. 9. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (program)
6. 9. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 148. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo ve Vlasteneckém sálu Karolina Univerzity Karlovy (pozvánka), (záznam z jednání)
4. 9. 2017 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila kurzu Dotační programy sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR na zvýšení gramotnosti v komunitách pořádaného Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign