Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2016/2017

Události a aktivity akademiků a studentů Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2016/2017.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
1. 8. – 30. 9. 2017 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl jmenována členem komise pro akreditace magisterského studia ošetřovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouc
22. 8. 2017 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila pracovní schůzky na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Palackého v Olomouci jako člen pracovní skupiny k tvorbě standardů vzdělávacího programu Ošetřovatelství
20. 7. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako host Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 7/2017 (pozvánka)
 3.-4. 7. 2017 13. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
29. 6. 2017 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se zúčastnila školení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 28. 6. 2017 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila školení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 26. 6. 2017 studenti Vysoké školy zdravotnické prezentovali dětem ze ZŠ Kořenského, Praha 5 zásady poskytování první pomoci v rámci BRANNÉHO DNE
 26. 6. 2017 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se zúčastnil školení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (pozvánka)
 22. 6. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Novém Boru (certifikát)
 22. 6. 2017  prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc se účastnil 19. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Karolinu (program)
21. 6. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval přednášku "Než přijede záchranka" v rámci vzdělávacího kurzu Bolest, akutní medicína a praktický lékař, který se konal pod záštitou Sdružení praktický lékařů ČR v Brně (certifikát)
15. 6. 2017 doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala přednášku "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi – výsledky realizace prvního roku projektu" v rámci konference Efektivní strategie podpory zdraví V., kterou pořádal SZÚ. Konference se za VŠZ zúčastnily také Ing. Soňa Jexová, PhD. a Mgr. Renata Procházková (program), (vyžádaná přednáška)
15. 6. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 6/2017 (pozvánka)
9.-10. 6. 2017 studenti Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili jako figuranti 5. ročníku celorepublikového metodického cvičení "Pražská 155", které pořádá Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (pozvánka)
8. 6. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla opakovaně zvolena místopředsedkyní České konference rektorů pro legislativu a vnitřní záležitosti
8.-9. 6. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Společného zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (program)
 6. 6. 2017 studenti oboru Zdravotnický záchranář na pozvání Hygienické stanice hl. m. Prahy prezentovali dětem ze ZŠ Na Slovance, Praha 8 zásady poskytování první pomoci v rámci BRANNÉHO DNE
 6. 6. 2017 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. byl jmenován členem zkušební komise atestací z proktologie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze
 2. 6. 2017 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Se účastnil IV. ročníku Kongresu estetické a laserové medicíny, kterou pořádá Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP v pražském Autoklubu ČR (program)
 30. 5. 2017 PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnila XIX. ostravských internistických dnů, pořádaných ve FN Ostrava pod záštitou Lékařské fakulty Ostravské univerzity. PhDr. Karolína Stuchlíková s příspěvkem "Význam výživy v intenzivní ošetřovatelské péči"
 29. 5. 2017 koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila Semináře pro žadatele o podporu ve výzvě č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzvě č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzvě č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace a Výzvě č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených program, pořádaného MŠMT ČR
25. 5. 2017 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem komise u Státních závěrečných zkoušek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (pozvání), (jmenování)
24. 5. 2017 PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnili V. sesterského neurologického sympozia, které se konalo ve FN Ostrava. PhDr. Karolína Stuchlíková s příspěvkem "Fyzické a psychické aspekty kvality života pacientů s onemocněním myastenia gravis" (program)
22. 5. 2015 RNDr. Jana Jílková, Ph.D. byla jmenována členem zkušební komise u Závěrečných zkoušek Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství Univerzity Karlovy
22.-24. 5. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na mezinárodním kongresu Emergency Medical Services Copenhagen 2017
18.-19. 5. 2017 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil XXIV. ročníku Pražských chirurgických dnů pořádaných I. chirurgickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Traumotologicko-ortopedickou sekcí ČAS v pražském hotelu Clarion (program)
18. 5. 2017 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal v Litomyšlské nemocnici (program)
18. 5. 2017 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal v Pardubické nemocnici (program)
18. 5. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 5/2017 (program)
18. 5. 2017 Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 8. zasedání sněmu Rady Vysokých škol (záznam z jednání)
17. 5. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se zúčastnil odborné konference III. jarní konference FNKV (certifikát)
 16. 5. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila společného setkání členů Akademického senátu a Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (pozvánka), (program)
 12.-13. 5. 2017 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil jako člen organizačního výboru na 8. ročníku kongresu Letovice Care. Aktivně prezentoval příspěvek "Vzdělávání nelékařských pracovníků – kam kráčíme?" (pozvánka)
3. 5. 2017  doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. byly jmenovány do Vědecké rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích (jmenovací dekret), (jmenovací dekret)
 27.-29. 4. 2017 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil s příspěvkem "Nemocný s dráždivým tračníkem v ambulanci chirurga" na XXIII. Sympóziu o funkci střeva, které se konalo ve Starých Splavech (pozvánka)
 27. 4. 2017 Vysoká škola zdravotnická realizovala v rámci mobility přednášku doc. MVDr. Tatiany Kimákové, PhD. z Ústavu veřejného zdravotnictva a hygieny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na téma "Vliv životního stylu na neinfekční nemoci"
 26. 4. 2017 Mgr. Renata Procházková se účastnila aprobačních zkoušek MZ ČR pro ukrajinské uchazeče o uznání povolání všeobecná sestra a zdravotnický asistent pořádaných Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
 25. 4. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se konalo na Univerzitě Palackého v Olomouci společného setkání (pozvánka)
20. 4. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil workshopu Týmová komunikace a syndrom vyhoření pořádaného Aesculap Akademií (certifkát)
20. 4. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (pozvánka)
20. 4. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 4/2017
13.-14. 4. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Předsednictva České konference rektorů a 140. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo v Ostravě na Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostravě (pozvánka)
10. 4. 2017 katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické pořádala workshop, který vedla Mgr. Pavlína Mroczkowská, speciální pedagog/projektový koordinátor ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.
2.-7. 4. 2017 koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila z 51. mezinárodní konference IATEFL konané v Glasgow včetně prezentace příspěvků "Czech Inclusion through the Teacher´s Eyes" a "Responding to student´s needs in ESP courses at Medical College" (program)
6. 4. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního vyhlášení výsledků žebříčku obdivovaných firem české ekonomiky pořádaného CZECH TOP 100 (pozvánka)
6. 4. 2017 Vysoká škola zdravotnická společně s VŠTVS Palestra, EUC klinikou Ústí nad Labem, Státním zdravotním ústavem a Českou asociací sester pořádala 12. mezinárodní vědeckou konferenci s podtitulem Preventivní programy v ošetřovatelské péči. Součást doprovodného programu byla výstava Vaše nejcennější foto, Praha (VŠZ), (program)
5. 4. 2017 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD., koordinátorka praxí Mgr. Renata Procházková a vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily Dne zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem Zdravotní gramotnost – cesta ke zdraví. Doc. MUDr. Hamplová, PhD. prezentovala příspěvek "Aplikace metody krátkých intervencí při zvyšování zdravotní gramotnosti", Olomouc (PdF UP), (program), (vyžádaná přednáška)
30. 3.-1. 4. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil VIII. Stredoeurópského kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof s příspěvkem "Infuzní terapie ve 21. století", Vyhne (Slovensko), (certifikát)
29. 3. 2017 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. obhájila habilitační práci "Analýza zdravotního stavu populace jako východisko pro zlepšení veřejného zdraví obyvatel Středočeského kraje aktivitami hygienické služby" na Slovenské zdravotnické univerzitě v oboru Veřejné zdravotnictví a získala titul docent (rozhodnutí), (habilitační práce)
23. 3. 2017 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie "Prevence násilí ve zdravotnictví", který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)
22.-23. 3. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 3/2017
21. 3. 2017 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (program)
21. 3. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání o návrhu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.)
21. 3. 2017 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy VŠZ Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila konference ICT ve školství 2017, kterou pořádala společnost IDG Czech Republice v Profesním domě v Praze
16. 3. 2017 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal v Litomyšlské nemocnici (program)
14. 3. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Národní inovační platformy VII – Společenské výzvy
10. 3. 2017 katedra Ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické organizovala přednášku Posttraumatická stresová porucha u znásilněných osob vedenou PhDr. Gabriely Němcové, Ph.D. z Nadačního fondu ANASTAZIA, pomáhající obětem násilí
9. 3. 2017 Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy odborné sympozium a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči (program)
8. 3. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla jmenována členkou Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (jmenování)
7. 3. 2017 VŠZ pořádala pro své studenty BURZU PRÁCE, na které se prezentovala zdravotnická zařízení, se kterými škola spolupracuje (Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Hořovice, Všeobecná fakultní nemocnice, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, Rehabilitační klinika Malvazinky, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a B. Braun Avitum), (pozvánka)
1. 3. 2017 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala VŠZ na preventivně-edukační akci Den zdraví pro zaměstnance HSHMP, kterou pořádala Hygienická stanice hl. m. Prahy (pozvánka), (poděkování)
23.-24. 2. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se zúčastnil Medical Crew Resource Management Trainingu organizovaného ZZS OK, Pavlov (certifikát)
16. 2. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 139. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na VŠB Technické univerzitě v Ostravě (pozvánka)
8. 2. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání předsednictva České konference rektorů a předsednictva Národního akreditačního úřadu
6.-10. 2. 2017 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se zúčastnil v rámci projektu EURASHE "buildPHE training week" v Bruselu (program)
3. 2. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání o revizi hospodaření České konference rektorů za rok 2016, která se konala v kanceláři ČKR v Brně
1. 2. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání Komory SVŠ s předsednictvem Národního akreditačního úřadu v Praze
31. 1. 2017 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (pozvánka)
27. 1. 2017 PhDr. Dušan Sysel se zúčastnil jako člen vědeckého a organizačního výboru 13. vědecké pracovní schůze na téma Fyzická a psychická záťaž zdravotníckych pracovníkov v zaradeniach sociálnej starostlivosti, která se konala v Edukačním centru Vysoké školy zdravotnické ve Vsetíně (pozvánka)
27. 1. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila semináře volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na téma Novela zákona o České televizi a Českém rozhlase
25.-27. 1. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnily jako předsedající sesterské sekce 8. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2016 (program)
25. 1. 2017 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se zúčastnily 1. národní konference o zdravotní gramotnosti Společně cestou ke zdravotně gramotné společnosti pořádané Ústavem pro zdravotní gramotnost, z. ú., Praha (program)
4. 1. 2017 katedra Ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické organizovala přednášku „Posttraumatická stresová porucha u znásilněných osob“ vedenou PhDr. Gabriely Němcové, Ph.D. z Nadačního fondu ANASTAZIA, pomáhající obětem násilí
14. 12. 2016 VŠZ pořádala první ročník Zdravotnických olympijských her (pozvánka)
14. 12. 2016 proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s. (pozvánka)
8.-16. 12. 2016 koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. a vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. realizovali zahraniční výukový pobyt v rámci mobility Erasmus+ pro vysokoškolské pracovníky na partnerské škole School of Economics, Law and Medical Sciences v Kielcích (Polsko)
15. 12. 2016 katedra Ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické organizovala přednášku „Posttraumatická stresová porucha u znásilněných osob“ vedenou PhDr. Gabriely Němcové, Ph.D. z Nadačního fondu ANASTAZIA, pomáhající obětem násilí
5. 12. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD. se zúčastnili setkání se zástupci Národního akreditačního úřadu iniciovaného Plénem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR
1. 12. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 138. zasedání Pléna České konference rektorů a 144. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se uskutečnilo v Pardubicích v prostorách Univerzity Pardubice (pozvánka)
30. 11. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v oblasti psychiatrie Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIX. s příspěvkem "Fenomén násilí ve zdravotnictví v ČR" (program)
29. 11. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila diskusní konference na téma Podpora mladých v aktivním přístupu k vytváření předpokladů pro budoucí uplatnění na trhu práce a v podnikání, která byla iniciována Evropskou rozvojovou agenturou (ERA), (pozvánka)
28. 11. 2016 na VŠZ proběhlo jednání vedení partnerských škol v rámci mobilit Erasmus+ mezi School of Economics, Law and Medical Sciences v Kielcích (děkan Dr. nauk medycznych Grzegorz Galuszka, ředitel pro mezinárodní spolupráci Zbigniew Szczepanczyk a koordinátor programu Erasmus+ Przemyslaw Szczepanczyk) a Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s. (rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD., koordinátorka zahraniční spolupráce RNDr. Jana Jílková, Ph.D. a vedoucí oboru ZZ Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D., tajemnice PhDr. Jana Kolářová). V prvních ročnících proběhl seminář
23. 11. 2016 VŠZ pořádala tradiční Setkání absolventů (pozvánka)
23. 11. 2016 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila DNE ZDRAVÍ se zaměřením na prevenci civilizačních chorob na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (pozvánka)
22. 11. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal v Pardubické nemocnici (program)
14. 11. 2016 koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila Erasmus+ Info Day. Seminář k mezinárodní dimenzi programu ERASMUS+ vysokoškolského vzdělávání pořádal Dům zahraničních služeb (program)
10. 11. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (pozvánka)
9. 11. 2016 katedra Ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. pořádala odborný workshop v obsluze programu ošetřovatelské a sociální dokumentace od společnosti Cygnus pro akademické pracovníky školy
9. 11. 2016 doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila slavnostního zasedání vědecké rady k 25. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni
7. 11. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali pod vedením Mgr. Jaroslava Pekary, Ph.D. zásady poskytování první pomoci při infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě na Dnech zdraví – Zdravé srdce pořádaných Městskou částí Praha 8 (program)
7. 11. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila semináře Profesní profil a implementace novely VŠ zákona pořádaného SPTV a TERI (program)
4. 11. 2016 RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se účastnila přehlídky vítězů mezinárodní soutěže k popularizaci vědy v angličtině FameLab 2016 pořádaného organizací British Council (pozvánka)
3. 11. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil vzdělávací akce v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici s příspěvkem "Řešení násilných situací ve zdravotnické praxi – profesionální komunikace zdravotníků - Zvládání agresivního pacienta - Fyzické napadení personálu" (program)
1. 11. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila veřejného slyšení ke strategickému rámci Česká republika 2030, který se konalo v Praze (program)
1. 11. 2016 zástupci VŠZ se účastnili valné hromady Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV Casphe), která se konala v prostorách Vysoké školy zdravotnické v Praze (program)
31. 10. 2016 VŠZ pořádala první ročník soutěže Sestra sympatie Vysoké zdravotnické školy (foto)
30. 10. 2016 doc. PhDr. J. Němcová, PhD. se zúčastnila jednání k vízové problematice zahraničních zájemců o studium na vysokých školách v ČR se zástupci MV a MZV. Za MV se setkání zúčastnil ředitel odboru azylové a migrační politiky T. Haišman, M. Pokorná a K. Černá; za MZV ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky D. Nový, O. Horáková a T. Henych
26. 10. 2016 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila Semináře pro žadatele o podporu ve výzvě č. 24 (Podpora transferu technologií a znalostí výzkumných organizací do praxe), pořádaného Magistrátem hl. m. Prahy (pozvánka)
25. 10. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního shromáždění při příležitosti 25. výročí založení Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pozvánka)
20. 10. 2016 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při Radě vysokých škol
20. 10. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil 3. mezinárodní vědecké konference Sport a zážitková pedagogika 2016 Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA s příspěvkem "Netradiční výuka oboru Zdravotnický záchranář" (certifikát)
19. 10. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali zásady poskytování první pomoci na workshopu konaného k 3. ročníku mezinárodní konference Zážitková pedagogika pořádaného Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA
18. 10. 2016  Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Praze (program)
18. 10. 2016 PhDr. Karolina Moravcová se zúčastnila konference Učíme se navzájem III., která se konala v pražském IKEMu (pozvánka)
14. 10. 2016 Ing. Soňa Jexová, PhD. a Mgr. Iveta Turečková se účastnily prezentace výsledků celorepublikového šetření životních postojů a podmínek studentů vysokých škol EUROSTUDENT IV, zpracovaných MŠMT (pozvánka)
13.–15. 10. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2016, která se konala v Táboře. MUDr. Lidmila Hamplová aktivně vystoupila s příspěvkem "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" (program)
12. 10. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze (program)
6.–8. 10. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil XXIII. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny s příspěvkem "Infuzní terapie v PNP ve 21. století"
30. 9. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla zvolena místopředsedkyní České konference rektorů pro legislativní a organizační záležitosti (usnesení)
27. 9. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie "Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví", který se konal v Praze (program)
26. 9. 2016 RNDr. Jana Jílková, Ph.D. a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily mobility vysokoškolských pracovníku programu Erasmus+ partnerů ze School of Economics, Law and Medical Sciences v Kielcích
22. 9. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil na X. Rakovnických sesterských dnech s přednáškou "Prevence násilí ve zdravotnictví – význam prevence násilí při přímém kontaktu s pacientem, neverbální komunikace a základy sebeobrany", který se konal v Rakovníku (program)
22. 9. 2016 VŠZ pořádala sympozium Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi (program)
20. 10. 2016 12. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
19. 10. 2016 12. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
19. 10. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali zásady poskytování první pomoci na workshopu konaného k 3. ročníku mezinárodní konference Zážitková pedagogika pořádaného Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA (program)
18. 10. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie "Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví", který se konal v Praze (program)
6.–7. 10. 2016 koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, PhD. se účastnila 5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti organizované NIDV a MŠMT v Praze (program)
16. –18. 9. 2016 koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se aktivně účastnila s příspěvkem na téma SELTIC: Science and English Language Teaching Integrated in the Classroom (integrovaná výuka cizího jazyka a odborných předmětů) na 25. mezinárodní konference IATEFL, která se konala ve Štětíně v Polsku (zpráva)
14.–16. 9. 2016 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil XXXXII. Česko-slovenského chirurgického kongresu, IX. Českého chirurgického kongresu, který se konal v Praze (certifikát)
15. 9. 2016 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při Radě vysokých škol
15. 9. 2016 teambulding zaměstnanců VŠZ, Sázava (foto)
13. 9. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie "Prevence násilí ve zdravotnictví", který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)
9.–10. 9. 2016 koordinátorka pro zahraniční spolupráci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. se aktivně účastnila 15. národní a 11. mezinárodní konference ATECR, která se konala v Praze s prezentací k problematice propojování jazykových znalostí s dovednostmi pro uplatnění v budoucí kariéře 21. století: Enhancing English and life skills for 21st centry (pozvánka)
8.–9. 9. 2016 MUDr. Lidmila Hamplová prezentovala přednášku "Aplikace metody krátkých intervencí v podpoře veřejného zdraví" na vědecké konferenci 70 ve zdraví, kterou pořádala Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU v Brně (program)
8.–10. 9. 2016 PhDr. Ivana Jahodová se zúčastnila 37. světového ortopedického kongresu SICOT, který se konal v Římě (program)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign