Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2015/2016

Aktuální události ze života Vysoké školy zdravotnické, které proběhli v akademickém roce 2015/2016.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
3. 8. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval ošetřovatelský kurz pro domácí parenterální výživu pořádanou společností Nutricca (certifikát)
7.–8. 7. 2016 11. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
29. 6. – 1. 7. 2016 v Edukačním centru VŠZ, o. p. s. ve Vsetíně se pod záštitou vědeckého výboru konalo školní kolo SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost), kde studenti programu Ošetřovatelství prezentovali své odborné práce (program)
16.–17. 6. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval na VIII. Libereckých dnech úrazové chirurgie přednášku na téma "Význam prevence násilí při přímém kontaktu s pacientem, neverbální komunikace a základy sebeobrany" a "Specifické situace a jejich řešení z hlediska verbální sebeobrany" (program)
16. 6. 2016 MUDr. Lidmila Hamplová prezentovala přednášku "Ověření metodiky krátkých intervencí se studentkami VŠ v praxi", v rámci konference Efektivní strategie podpory zdraví IV., kterou pořádal SZÚ. Konference se za VŠZ také zúčastnila prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. (program)
14. 6. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se zúčastnily workshopu Řízení životního cyklu projektů/portfolia v Project Online, který pořádalo VÚT v Brně (program)
14. 6. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Prevence násilí ve zdravotnictví, který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)
12. 6. 2016 PhDr. Karolina Moravcová se zúčastnila telekonference pořádané v rámci Projektu CC4HCA, organizovaného Univerzitou Lueven, na téma kompetence zdravotnických asistentů v EU
8. 6. 2016 koordinátor pro zahraniční spolupráci Ing. Václav Hofman, Ph.D. se zúčastnil iInformačního semináře pro koordinátory programu Erasmus+, který pořádal Dům zahraniční spolupráce (program)
3. 6. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali dětem ze ZŠ K Milíčovu, Praha 4 zásady poskytování první pomoci v rámci zdravotně-výchovné akce DEN BEZ ÚRAZŮ pořádaného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy na ZŠ K Milíčovu (poděkování)
2. 6. 2016 VŠZ pořádala sympozium Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi (program)
1. 6. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 3. výroční konference Aesculap Akademie Trendy ve vzdělávání zdravotníků (program)
27.-28. 5. 2016 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se aktivně účastnil konference Interdisciplinární následná a geriatrická péče, Koloproktologie, Stomie a stomici pořádané Petřivalského nadací a Nemocnicí Milosrdných bratří Letovice (potvrzení)
26. 5. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Ivana Jahodová se účastnily sympozia Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech, který se konal v Ostravě (program)
24. 5. 2016 MUDr. Lidmila Hamplové, PhD. byla udělena Českým červeným křížem stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského za dárcovství krve (certifikát)
23. 5. 2016 studenti oboru Zdravotnický záchranář prezentovali dětem z MŠ a ZŠ Prahy 5 zásady první pomoci na Dětském dni pořádaném Městskou částí Praha 5 a Městskou policií
19. 5. 2016 Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 5. Sněmu Rady Vysokých škol
18. 5. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Pardubické nemocnici (program)
17. 5. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl seminář Prevence násilí při primárním kontaktu s pacientem pořádaný Úsekem ošetřovatelské péče pražského IKEMu (pozvánka)
17. 5. 2016 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a Mgr. Renata Procházková se účastnily konference s mezinárodní účastí Prevence civilizačních chorob v Českých Budějovicích, MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. s přednáškou "Aplikace metody krátkých intervencí rizikových faktorů životního stylu v praxi" (program)
16.-17. 5. 2016 doc. MUDr. Ladislav Horák, Dr.Sc. se aktivně účastnil XXIII. pražských chirurgických dnů 2016 pořádaných Českou chirurgickou společností ČLS JEP a I. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN Praha
16. 5. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. předsedala sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na XXIII. pražských chirurgických dnech (program)
4. 5. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví, který se konal v Litomyšlské nemocnici (program)
3. a 5. 5. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA vedli modulový seminář "Zvládání stresu ve zdravotnictví", který proběhl v Moravském Berouně za podpory programu Švýcarsko-české spolupráce (program)
29. 4. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se studentem VŠZ oboru Zdravotnický záchranář Petrem Novákem prezentovali Prevenci násilného chování u pacientů s demencí v rámci celostátní odborné konference Stáří (program)
21. 3. 2016 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy VŠZ Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila konference ICT ve školství 2016 v Praze (pozvánka)
21.-23. 4. 2016 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se aktivně účastnil XXII. Sympózia o morfologii a funkci střeva ve Starých Splavech pořádaného Gastroenterologickou asociací ČR a Českou lékařskou společností JEP (potvrzení)
21. 4. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 135. zasedání Pléna České konference rektorů v Brně (program)
21. 4. 2016 PhDr. Jana Hlinovská, PhD., Ing. Václav Hofman, Ph.D., Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnili semináře Využití výsledků učení na vysokých školách pořádaného MŠMT v Praze (příručka)
20. 4. 2016 PhDr. Dušan Sysel, PhD. a PhDr. Karolína Stuchlíková se účastnili mezinárodní vědecké konference OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE X., která se konala v Trenčíně. PhDr. Karolína Stuchlíková s příspěvkem "Motivace – hybná síla ošetřovatelství" (program)
19. 4. 2016 nezisková organizace ROSA společně s Vysokou školou zdravotnickou a Open Society Fund pořádala v pražském hotelu ILF 11. mezinárodní konferenci Stop násilí ve zdravotnictví k ukončení grantového projektu financovaného z norských fondů (tisková zpráva)
19. 4. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví v Praze (program)
6.–8. 4. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil kongresu Evropských zdravotnických záchranných služeb (www.eena.org) pořádaného v Praze (foto)
6. 4. 2016 Ing. Soňa Jexová, PhD. a Ing. Václav Hofman, Ph.D. se účastnili Semináře pro žadatele o finanční podporu OP VVV pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (pozvánka)
6. 3. 2016 VŠZ pořádala pro své studenty tradiční BURZU PRÁCE, na které se prezentovala zdravotnická zařízení, se kterými Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. dlouhodobě spolupracuje v rámci svých odborných praxí
1. 3. 2016 Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy odborný seminář pro studenty a akademické pracovníky s názvem Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči (pozvánka a program)
18. 2. 2016 Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 4. Sněmu Rady Vysokých škol
17.–19. 2. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil konference Nursing Simulation Alive, pořádanou Lapland University of Applied Sciences v Rovaniemi (Finsko) (program 1), (program2)
11. 2. 2016 katedra ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. pořádala odborný workshop pro akademické pracovníky školy a studenty s názvem Sestra a prevence (pozvánka), (foto)
3. 2. 2016 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila semináře Cannaterapie metabolického syndromu (pozvánka)
29. 1. 2016 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily 7. pražského mezioborového onkologického kolokvia se zaměřením - Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům (pozvánka)
26. 1. 2016 Mgr. Jaroslav Pekara vystoupil na konferenci XI. Ústecký den ošetřovatelství s přednáškou na téma "Akutní stavy a záchranná služba" (pozvánka)
16. 12. 2015 VŠZ pořádala pro své studenty nultý ročník Zdravotnických olympijských her
10. 12. 2015 Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 8. jednání Předsednictva Rady vysokých škol, které je VŠZ členem (odkaz)
8. 12. 2015 proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s.
8. 12. 2015 Stop násilí ve zdravotnictví - konference ke grantovému projektu z norských fondů pořádaná neziskovou organizací Rosa, Nadací Open Society Found a VŠZ. V prostorách VŠZ proběhl tisková konference za účasti zástupců norského velvyslanectví a výstava Tiché svědkyně (článek), (tisková zpráva),(foto)
7. 12. 2015 Ing. Soňa Jexová, PhD. a Ing. Václav Hofman, Ph.D. se zúčastnili závěrečné konference Operační program Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost (pozvánka)
30. 11. 2015 PhDr. Karolina Moravcová se účastnila Vzdělávacího semináře pro odběrové koordinátory a dárcovské konzultanty v pražském IKEMu
19. 11. 2015 Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila zasedání Sněmu Rady vysokých škol
18. 11. 2015 MUDr. Lidmila Hamplová PhD. se účastnila semináře Škola podporující zdraví pořádaného SZÚ a PS PČR
13. 11. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily semináře Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání pořádaného PS PČR (pozvánka)
10. 11. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MgA. Jitka Němcová se účastnily semináře na téma Vybrané pasáže Nového občanského zákoníku v praxi, který se konal v Senátu Parlamentu ČR (pozvánka)
6. 11. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vedl simulační výuku pro všeobecné sestry na semináři Aesculap Akademie Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví v Praze. Asistoval student Petr Novák – 2. roč. oboru ZZ (pozvánka)
4. 11. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil odborného semináře ZZS hl. m. Prahy pro Urgentní medicínu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
3. 11. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR, které se konalo na UTB ve Zlíně
30. 10. 2015 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. jednal s vedením Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře o úpravě stávající smlouvy o spolupráci mezi VŠZ a Fakultou zdravotnických studií UKF
27. 10. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání vědecké rady ZČU v Plzni
21.-24. 10. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vystoupil na 9th European Violence in Clinical Psychiatry Research Group v Kodani s přednáškou "Short education-log experiences" (program)
23. 10. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání vědecké rady SVŠ Auto Škoda Mladá Boleslav k 15. výročí založení VŠ
22. 10. 2015 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se zúčastnila 7. jednání předsednictva Rady vysokých škol (záznam z jednání)
21. 10. 2015 11. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
20. 10. 2015 10. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
15.-16. 10. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara prezentoval přednášku na téma "Záchranář a DCR" na 6. kongresu Anestézie a péče za mimořádných podmínek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (program)
15. 10. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara prezentoval v rámci odborného semináře Demage Control Resuscitation přednášku na téma "Záchranář a DCR" (program)
14. 10. 2015 Ing. Soňa Jexová, PhD. prezentovala VŠZ na fokusní diskuzi k Operačnímu programu Praha – Adaptabilita (pozvánka, pověřovací dopis)
12. 10. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků Prevence násilí ve zdravotnictví v nemocnici v Litomyšli (program)
8.-9. 10. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zahájení akademického roku VŠ v ČR, které se konalo na JU v Českých Budějovicích spojeného se zasedáním ČKR
6. 10. 2015 Edukačním centrum VŠZ Vsetín pořádalo, společně s Lékařskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, 11. vědeckou pracovní schůzi na téma Zdravotno-sociálna problematika klientov v zariadaniach sociálnych služieb (sborník z konference)
5.-9. 10. 2015 v rámci bilaterální spolupráce byl realizován na VŠZ studijní pobyt akademických pracovníků z FSZ UKF Nitra: PhDr. Miroslavy Líškové, PhD. a PhDr. Dany Zrubcové, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
1. 10. 2015 ng. Soňa Jexová, PhD. byla jmenována prorektorkou pro rozvoj a vnitřní vztahy
1. 10. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila semináře Kompetence sester v zahraničí a České republice pořádaného Ministerstvím zdravotnictví a Academy of Health Management (Praha)
1. 10. 2015 zahájení mezinárodní spolupráce KA1/Erasmus+ pro rok 2015/16 s univerzitami v Turecku, Holandsku, Španělsku a dalších zemích (Ing. Václav Hofman, Ph.D.)
30. 9. 2015 proběhlo zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s. s hlavním bodem projednání dlouhodobého záměru vysoké školy pro rok 2016-2020 (pozvánka)
22. 9. 2015 proběhlo historicky první Setkání absolventů u příležitosti 10. výročí VŠZ
15. 9. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Bc. Iva Skočdopolová se v Praze v rámci projektu IPN KREDO účastnily workshopu LUMNI II – Jak motivovat absolventy (program)
4. 9. 2015 teambulding zaměstnanců VŠZ, Černošice (foto)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign