Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Jana Hlinovská, PhD.

Jméno Jana
Příjmení Hlinovská
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem PhD.
Pracovní pozice Odborný asistent
Všeobecná sestra, VFN Praha U nemocnice 2, III. interní klinika

Obor činnosti

Komunitní péče, Odborná praxe, Odborná praxe individuální, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, Ošetřovatelská péče v neurologii, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, Ošetřovatelství, Edukační činnost porodní asistentky

Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání na období od 23.5. 2011 do 22.5. 2017 pod registračním číslem 005-0033-5902

Dosažené vzdělání

2007 – 2011 VŠ ZaSP sv. Alžběty, Bratislava obor: 7.4.1. Ošetřovatelství

2011 Dizertační práce na téma: Míra fyzické a psychické zátěže všeobecných sester na vybraných ošetřovacích jednotkách

2010 Dizertační zkouška z předmětů: Ošetřovatelství, Management v ošetřovatelství, Psychologie v ošetřovatelství

2011 – GuangXi Traditional Chinese Medical University – TCM University – Tradiční čínská medicína – program studia celoživotního vzdělávání CERTIFIKAT OF BASIC TRADITIONAL CHINESE MEDICINE COURSES  – MODUL 2 (40 hodin výuky) duben, květen 2011

2010 – GuangXi Traditional Chinese Medical University – TCM University – Tradiční čínská medicína – program studia celoživotního vzdělávání CERTIFIKAT OF BASIC TRADITIONAL CHINESE MEDICINE COURSES  – MODUL 1 (40 hodin výuky) prosinec 2010

2006 – FF UK, Praha – rigorózní řízení obor: Pedagogika

Státní závěrečná zkouška: Obecná pedagogika, Filosofie výchovy, Odborná pedagogická disciplína

Rigorózní práce na téma: Volba povolání zdravotní sestry     
2004 – 1.LF UK, Praha – magisterské studium obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy 

Státní závěrečná zkouška: Pedagogické obory, Ošetřovatelství v klinických oborech

2000 – 1.LF UK, Praha – bakalářské studium obor: Ošetřovatelství 

Státní závěrečná zkouška: Ošetřovatelské obory, Psychosociální a behaviorální obory

1992 – IDVZ Brno obor: Ošetřovatelská péče o dospělé na interním oddělení

Závěrečná zkouška: Psychologie, Ošetřovatelství, Organizace, řízení a ekonomika v péči o zdraví, Speciální ošetřovatelská péče u interních onemocnění

1988 Střední zdravotnická škola, Příbram obor: Všeobecná sestra 

Pedagogicko-výchovná činnost  

Vedení magisterských prací (10) VSZ a SP sv. Alžběty, Bratislava- v akad.roce 2011/2012 (1), 2010/2011 (1), 2009/2010 (8)
Vedení bakalářských prací (59) VŠZ, o.p.s., Praha v akad.roce 2012/2013 (22), 2011/2010 (10), 2009/2010 (7), 2008/2009 (12), 2007/2008 (8)
Vedení bakalářských prací (1) VSZ a SP sv. Alžběty, Bratislava v akad.roce 2010/2011 (1)
Oponent bakalářských prací (48) VŠZ, o. p. s., Praha v akad.roce 2012/2013 (16), 2011/2012 (11), 2009/2010 (6), 2008/2009 (9), 2007/2008 (6)
Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce

Další aktivity

Redakční a editorské práce: 

NĚMCOVÁ, J. a kol. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci a Semináš k bakalářské práci. Praha: Maurea, 2012. 118 s. ISBN 978-80-904955-5-5.

BLAŽKOVÁ, V. Úvod do pedagogiky a speciální pedagogiky. Praha: Maurea, 2011. 92 s. ISBN 978-80-904955-2-4.

BLAŽKOVÁ, V. a HLINOVSKÁ,J. Manuál k úpravě písemných prací – text pro posluchače zdravotnických studijních oborů. 1.vyd. Praha: Maurea, 2011. s. 84. ISBN 978-80-902876-8-6.

ŠIMỦNKOVÁ, H. a K. BARTOVÁ. Práce specializované sestry na lůžkovém oddělení pro poruchy přijmu potravy. Florence. 2011, VII(2), 10-11. ISSN 1801-464X.

SBORNÍK. Handicap a ošetřovatelství. Praha: Maurea, 2010. 51 s. ISBN 978-80-902876-5-5. [CD-ROM].

 

Citace v monografiích:

  

NĚMCOVÁ, J., BOROŇOVÁ, J. Repetitorium ošetřovatelství (programový text), 1.vyd. Plzeň : Maurea, s.r.o., 2011. s. 188. ISBN 978-80-902876-7-9.

SYSEL, D., BELEJOVÁ, J. Compendium ošetřovatelského procesu. 1. vyd. Brno : Tibun EU, 2010. s. 241. ISBN 978-80-7399-948-3.

 

Vědecký a organizační výbor konference s mezinárodní účastí:

 

Členství ve vědeckém a organizačním výboru, moderování
Mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství 7. Vědecká konference ke dni ošetřovatelství s mezinárodní účastí – HIGH TEC versus HIGH TOUCH. Praha, VŠZ, 2012. ČAS/KK/1419/2012.

Členství ve vědeckém a organizačním výboru, moderování
Mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství Civilizační choroby a ošetřovatelství. VŠZ, Praha. 2011, ČAS/KK/1605/2011. 

Členství ve vědeckém a organizačním výboru, moderování
Mezinárodní konference ke Den ošetřovatelství  Kvalita života seniorů – well-being.  Projekt JPD 3.1. ze strukturálních fondů Evropské unie reg. č.: CZ.04.3.07/3.1.01.2/2144, 2008, ČAS/KK/3092/2008.

Projektová a grantová činnost

Operační program Praha - Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36048 Projekt je zaměřen na modernizaci obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech. Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v těchto předmětech, které připravují na odbornou praxi. V rámci projektu budou vytvořeny didaktické pomůcky: ošetřovatelské dokumentace podle vybraných koncepčních modelů (celkem 11 modelů ošetřovatelské dokumentace), ošetřovatelská dokumentace podle vybraných typů péče (celkem 3 typy ošetřovatelské dokumentace), ošetřovatelská dokumentace podle vybraných typů oddělení (celkem 11 typů ošetřovatelské dokumentace), metodický manuál pro práci s ošetřovatelskou dokumentací, cvičné kazuistiky (celkem 180 kazuistik) a vzorové kazuistiky (celkem 40 kazuistik). Dokumentace, manuá a kazuistiky budou umístěny na webovém portálu. Projekt je určen pro studenty bakalářských studijních programů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář, který realizuje VŠZ, o.p.s. na území hl. m. Prahy.

 

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/28.0004. (1.2.2012 - 30.6.2014). Inovace a zvýšení kvality studia akreditovaného studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra a studijního programu Specializace ve Zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář. Je určen studentům bakalářských nelékařských zdravotnických oborů. Cílem projektu je inovovat současné studijní materiály a vytvořit pro studijní obory nové aktuální studijní materiály se shrnutím nejaktuálnějších poznatků. Nové studijní materiály budou převedeny do elektronických opor (celkem 46 předmětů), budou interaktivní a součástí aktuálních studijních materiálů budou interaktivní testy. Studijní materiály budou dostupné na portálu školy.
Řešitel: Ing. Soňa Jexová; spoluřešitelé: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr.Jana Hlinovská, PhD.,
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Vytvoření studijních materiálů - interaktivních učebních opor (4):
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Ošetřovatelské péče o nemocné v interních oborech
Teorie ošetřovatelství
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Vytvoření posudku ke studijní opoře (5):
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (autor: doc. MUDr. Davis Jahoda, CSc.)
Ošetřovatelská péče v oftalmologii (autor: doc. PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS)
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii (autor: doc. PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS)
Paliativní péče (autor: doc. MUDr. Jana Slobodníkoví, Ph.D.)
Komunikace (autor: PhDr. Eva Kymrová, PhD)

              

Operační program Praha - Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452 (1.2.2012 - 30.6.2014). Cílem projektu je zkvalitnit přípravu studentů na odbornou praxi. V rámci projektu jsou vytvořeny nové instruktážní filmy, které budou obsahovat návody k ošetřovatelským postupům, bude inovován logbook – záznam výkonů, které studenti provádějí na praxi a budou vytvořeny studijní opory – interaktivní studijní texty s testy. Projekt určen pro studenty bakalářských studijních programů. Výstupem projektu jsou instruktážní filmy a studijní opory (interaktivní testy s otázkami zaměřené k ošetřovatelským postupům) a inovované logbooky pro obor PA, VS, RA a ZZ. Řešitel: Ing. Soňa Jexová; spoluřešitelé: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.,PhDr. Jana Hlinovská, PhD - Odborný garant pro studijní oporu Interaktivní učební texty k předmětu Ošetřovatelské postupy OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452.

 

Projekt Op LZZ  Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši CZ.1.04/1.102/35.00785
Aktivní účast v lektorské činnosti pro projekt školení nelékařského zdravotnického personálu – 3P Consulting, s.r.o. LINET Scholaris, 2011.
 

Projekt JPD3 Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice CZ.04.3.07/3.1.01.2/2144
Aktivní účast při praktických cvičení specialistů z Royal Surgical Aid Society – AgeCare Londýn, Velká Británie (5. 2 – 9. 2. 2007) certifikát ČAS/KK/238/2007

Workbook 1 – Valuing Older People through Person Centred Care

Workbook 2 – Promote Effective Communication and Relationships
- aktivní účast při školení a programu (4. 12. – 7. 12. 2007) certifikát č. ČAS/KK/6455/2007

Workbook 3 – HEALTH&SAFETY in Care Home Environment ,,Kontrol of Substance Hazardous to Health Regulations 2002” certifikát č. ČAS/KK/2584/2007

Workbook 5 ,,Understanding Normal Ageing”, Pracovní sešit č. 5 ,,Proces stárnutí”
-  aktivní účast při školení a programu (9. 10. – 12. 10. 2007) certifikát č. ČAS/KK/5308/2007
-  aktivní účast při školení a programu (10. 5. – 11. 5. 2007) certifikát č. ČAS/KK/2930/2007
- aktivní účast při praktických cvičení specialistů z Royal Surgical Aid Society –AgeCare Londýn, Velká Británie (24. 4.  – 27.  4. 2007) certifikát ČAS/KK/2584/2007

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Prezentace na zahraniční konferenci:


HLINOVSKÁ, J., HNILICA, K., NĚMCOVÁ, J. Vliv stresoru, kontroly a opory v druhých na pracovní pohodu sester. VII.Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Spolupráca pomáhajících profesií – determinant kvality života populácie. Prešov, Slovenská republika, 28. – 29. 10. 2011.

HLINOVSKÁ, J., J. KOCUROVÁ a J. NĚMCOVÁ. Edukace a změna v ošetřovatelství. VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií. Prešov,Slovenská republika 22. - 23. 10. 2010.

KOCUROVÁ, J., J. HLINOVSKÁ a J. NĚMCOVÁ. Význam psychického zdraví při vykonávání zdravotnické profese. VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií. Prešov, Slovenská republika, 22. - 23. 10. 2010.

HLINOVSKÁ, J., J. NĚMCOVÁ, R. HANUŠOVÁ, M. JANÁKOVÁ a P. LAUKOVÁ. Didaktika odborných ošetřovatelských předmětů v praxi. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice, Slovenská republika, 23. – 24. 10. 2009.

HLINOVSKÁ, J., J. NĚMCOVÁ, R. HANUŠOVÁ, M. JANÁKOVÁ a P. LAUKOVÁ. Edukace v klinické praxi. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice, Slovenská republika, 23. – 24. 10. 2009.

JAHODOVÁ, I., D. SYSEL a J. HLINOVSKÁ. Nové trendy pádového managementu. Mezinárodní konference věnovaná 90. výročí založení LFUK v Bratislavě. Bratislava: Lékařská fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 9. 10. 2008.

JAHODOVÁ, I., D. SYSEL a J. HLINOVSKÁ. Management pádu v domech sociální péče. Odborný ošetřovatelský workshop. Párnica: Sekce sester pracujících v zařízeních sociální péče Slovenské společnosti sester, Slovenská republika, 17. 10. 2008.

JAHODOVÁ, I., D. SYSEL a J. HLINOVSKÁ. DO NO HARM…Nové trendy pádového managementu. XVII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku. Bratislava, Slovenská republika, 12. 12. 2008.

JAHODOVÁ, I., D. SYSEL a J. HLINOVSKÁ. Ošetřovatelský problém, pády seniorů – metodika výzkumné práce. XVII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku. Bratislava, Slovenská republika, 12. 12. 2008.

 

Prezentace na domácí konferenci:

 

Členství ve vědeckém a organizačním výboru, moderováníMezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství  8. Vědecká konference ke dni ošetřovatelství s mezinárodní účastí – Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. Praha, VŠZ, 2013. ČAS/KK/1114/2013.

GARNEKOVÁ, Z., JAHODOVÁ, I., HLINOVSKÁ, J. Ošetřovatelská starostlivosť o ženu s DIC. Jihlavské zdravotnické dny 2012 – II. ročník, VŠPT 19.4. 2012.

HLINOVSKÁ, J. Zátěž v práci sestry. Mezinárodní odborná konference Civilizační choroby a ošetřovatelství. Praha, VŠZ 12. 5. 2011.

HLINOVSKÁ, J., J. KOCUROVÁ a J. NĚMCOVÁ. Edukační dokumentace v praxi. Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy. Zlín, UTB 26. 10. 2010. 

HLINOVSKÁ, J., POHLOVÁ, Z. Péče o seniory v České republice. 9. Mezinárodní odborná konference ke Dni ošetřovatelství. Praha, VŠZ 15. – 16. 5. 2008.

HLINOVSKÁ, J. Vliv systémových změn v ošetřovatelství na hodnocení pracovní zátěže všeobecných sester. 7. Vědecká konference ke dni ošetřovatelství s mezinárodní účastí – HIGH TEC versus HIGH TOUCH. Praha, VŠZ, 10. 5. 2008.

GŮROVÁ, N., HLINOVSKÁ, J. Management bolesti z pohledu všeobecných sester pracujících na jednotce intenzivní péče. 7. Vědecká konference ke dni ošetřovatelství s mezinárodní účastí – HIGH TEC versus HIGH TOUCH. Praha, VŠZ, 10. 5. 2008. 

Pasivní účast na konferenci:


Konference Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Informovaný souhlas – komu vlastně slouží? Poslanecká sněmovna, Praha, dne 29.11. 2012. 

Konference MŠMT, Evropského sociálního fondu v ČR, Evropské unie, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Národní kvalifikační rámec terciálního vzdělávání (Q-Ram) - Metodická podpora implementace Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání.
Karolinum, Praha, dne 19.10. 2012. 

Seminář MŠMT, Evropského sociálního fondu v ČR, Evropské unie, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Národní kvalifikační rámec terciálního vzdělávání (Q-Ram) - Metodická podpora implementace Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání.
Česká zemědělská univerzita, Praha, dne 11.5. 2012. 

Konference MŠMT. Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér. Národní technická knihovna – Praha, dne 31.10. 2012. 

Společenské jednání vzdělavatelů VŠ oborů všeobecná sestra a dalších nelékařských zdravotnických povolání. Česká asociace sester, Praha, dne 25.9. 2012. 

Konference s mezinárodní účastí ,,Aspekty ošetřovatelství a radiologie v praxi na Univerzitní klinice Regesburg (UKR)”. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha, dne 6.5. 2011. 

Celostátní odborná konference ,,Komunikace ve zdravotnické péči neslyšící pacient ve zdravotnickém zařízení – specifika přístupu”. Traumaticko – ortopedická sekce ČAS a VFN v Praze, dne 6. 9. 2010.

 

Zahraniční stáže:

 

2009 Slovenská republika, Erasmus učitelská mobilita – výukový pobyt na Lékárskej fakultě univerzity Komenského v Bratislavě, na Ústavě ošetovateľstva LF UK, v Bratislavě.
2006  Velká Británie, Odborná pracovní stáž v organizaci The Royal Surgical Aid Society  - AgeCare z Londýna, Certifikovaná mezinárodní odborné specializované školení specialistů v péči o seniory.
2005  Holandsko, odborná pracovní stáž v zařízeních zajišťující péči o seniory – Horizont College, Verpleeghuis Hoge-Hop, v rámci projektu Leonardo da Vinci.
2003 Holandsko, odborná pracovní stáž v zařízeních zajišťující péči o seniory – Horizont College, Verpleeghuis Hoge-Hop, v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Telefon, mobil

00420-210-082-501, 00420-734-273-436

E-mail/e-maily

hlinovska@vszdrav.cz

Konzultace

 pondělí 12:30-16:00

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign