Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Martin Krause, Ph.D.

Jméno Martin
Příjmení Krause
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem Ph.D. 
Pracovní pozice

odborný asistent

akademický pracovník

Obor činnosti


Ošetřovatelství

Management ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Kvalita a bezpečí poskytované zdravotní péče

Infekce spojené se zdravotní péčí

Simulační výuka

Komunitní péče
Dosažené vzdělání

2016–2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Studijní doktorský program: Ošetřovatelství, Ph.D.

2014–2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, Mgr.

2011–2014 Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií Studijní obor: Všeobecná sestra, Bc.

2008–2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov Obor: Diplomovaná všeobecná sestra, DiS.

2004–2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov Obor: Zdravotnický asistent

Pedagogicko-výchovná činnost

2021–dosud Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent

2021–dosud Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., odborný asistent

2016–dosud Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

2014–2016 Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

2008–2019 Domácí zdravotní služba a domácí hospicová péče

Publikační činnost

Posledních 5 let:

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Antibacterial Treatment of Selected High-touch Objects and Surfaces within Provision of Nursing Care in Terms of Prevention of Healthcare-associated Infections. Healthcare. 2021, 9(6), 1–11. DOI 10.3390/healthcare9060675. IF 2,645.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Znalosti sester o dezinfekci vybraných předmětů a ploch při poskytování zdravotních služeb. Praktický lékař. 2021, 101(2), 110–115.

KRAUSE, M., F. DOLÁK a M. FROŇKOVÁ. The Knowledge of Nurses on the Disinfection of Reusable Objects and Surfaces in Clinical Practice. Kontakt. 2021, 23(1), 8–13. DOI 10.32725/kont.2021.008

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Training of General Nurses in the Context of Decontamination of Reusable Objects and Surfaces. Ošetřovatelské perspektivy. 2020, 3(2), 59–68. ISSN 2570-785X. DOI 10.25142/osp.2020.012.

KRAUSE, Martin et al. (ed.). Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-549-6.

BRENDLOVÁ, Aneta a Martin KRAUSE. Specifika poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s vyznáním islámu. Logos Polytechnikos. 2020, 11(2), 118–124. ISSN 2464-7551.

ROSŮLKOVÁ, Michaela a Martin KRAUSE. Zkušenosti všeobecných sester s Evidence Based Nursing. Logos Polytechnikos. 2020, 11(2),165–172. ISSN 2464-7551.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Rizikové předměty a plochy z hlediska přenosu infekcí při poskytování zdravotní péče. Praktický lékař. 2020, 100(4), 203–206. ISSN 0032-6739.

BONDARUKOVÁ, Jana a Martin KRAUSE. Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v ošetřovatelské praxi. Florence. 2020. 16(5), 9–12. ISSN 1801-464X.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Professional Training Diary International Student Mobilities. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-529-8.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Zdravotnické záchranářství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-525-0.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Všeobecné ošetřovatelství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-524-3.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Deník odborné praxe Radiologická asistence. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-527-4.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-526-7.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Biomedicínská technika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-528-1.

KADAVÁ, Denisa a Martin KRAUSE. Aseptické postupy při převazu nehojících se ran v domácí péči. Logos Polytechnikos. 2020, 11(1), 5–12. ISSN 1804-3682.

NEDOMANSKÝ, Martin a Martin KRAUSE. Poranění zdravotnických záchranářů o ostrý předmět v klinické praxi. Florence. 2020, 16(2), 12–14. ISSN 1801-464X.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Hygienic Hand Disinfection in Nursing Practice in Context of Evidence Based Practice. Logos Polytechnikos. 2019, 10(2), 57–64. ISSN 1804-3682.

FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 3. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-474-1.

FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-465-9.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-426-0.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Dezinfekce zdravotnických prostředků v ošetřovatelské praxi v rámci praxe založené na důkazech. Logos Polytechnikos. 2018, 9(2), 84–94. ISSN 1804-3682.

KOSTUROVÁ, Kristýna a Martin KRAUSE. Informovanost pacientů o právech pacientů při poskytování ošetřovatelské péče. Florence [online]. 2018, 14(2) [cit. 2018-04-14]. ISSN 1801-464X. Dostupné z: http://www.florence.cz/odborne-clanky/recenzovane-clanky/informovanost-pacientu-o-pravechpacientu-pri-poskytovani-osetrovatelske-pece/

PLŠEK, Peter a Martin KRAUSE. Pooperační autotransfuzní systémy ortopedických operací z pohledu všeobecné sestry. Zdravotnictví a medicína. 2017, 2017(11), 19–20. ISSN 2336-2987.

ZIZIENOVÁ, Marta a Martin KRAUSE. Metodika zpracování bibliografických citací a pravidla pro psaní citací. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-364-5.

RAMBOUSKOVÁ, Anna a Martin KRAUSE. Edukace pacienta s hemoroidy. Florence [online]. 2017, 13(7–8) [cit. 2017-08-10]. ISSN 1801-464X. Dostupné z: http://www.florence.cz/casopis 27/archivflorence/2017/7/edukace-pacienta-s-hemoroidy/

LESÁKOVÁ, Barbora a Martin KRAUSE. Informovanost pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin. Florence [online]. 2017, 13(7–8) [cit. 2017-08-10]. ISSN 1801-464X. Dostupné z: http://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2017/7/informovanost-pacientu-s-ischemickouchorobou-dolnich-koncetin/

PELCOVÁ, Alena a Martin KRAUSE, eds. Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou: Sborník přednášek IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentská vědecká konference, 24. 5. 2017. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-325-6.

KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské a diplomové). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-317-1.

PODRAZILOVÁ, Petra a kol. Teorie ošetřovatelství: (skripta pro bakalářské studijní obory). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-297-6.

PELCOVÁ, Alena a Martin KRAUSE, eds. Aspekty v onkologii a paliativě: Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-273-0.

a další.

Další aktivity

Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví – SAK, o.p.s.

Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení – SAK, o.p.s.

Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče – SAK, o.p.s.

Zdravotnické prostředky ČR, Conforum s.r.o., 2020

Akademický senát TUL

Akademický senát FZS TUL

Rada vysokých škol

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice

Recenzní a oponentní posudky v České republice a zahraničí

Akreditace studijních programů nelékařských zdravotnických profesí

Projektová a grantová
činnost

Členství

Česká asociace sester

The European Transcultural Nurses Association (ETNA)

Aseptic Non Touch Technique (ANTT)

 

Projekt TAČR: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (TL03000205)

Projekty IP TUL, Studentská grantová soutěž TUL (řešitel projektů) a další.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Publikační a přednášková činnost:

ODEHNALOVÁ, Petra a Martin KRAUSE. Zhotovení elektrokardiogramu a následné vyhodnocování elektrokardiografické křivky z pohledu studentů oboru zdravotnický záchranář. In: KRAUSE, Martin a kol. Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 91–93. ISBN 978-80-7494-549-6.

KRAUSE, Martin. Význam simulační výuky ve vzdělávání v ošetřovatelství. In: KRAUSE, Martin a kol. Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 56–58. ISBN 978-80-7494-549-6.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a M. PŘIBÍKOVÁ. Rizikové oblasti v kontextu s hygienickým mytím rukou. In: KRAUSE, Martin a kol. Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 54–55. ISBN 978-80-7494-549-6.

HORÁKOVÁ, Lenka a Martin KRAUSE. Specifika ošetřovatelské péče zaměřené na vietnamskou minoritu. In: KRAUSE, Martin a kol. Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 35–36. ISBN 978-80-7494-549-6.

KADAVÁ, Denisa a Martin KRAUSE. Specifika převazu nehojících se ran v domácí péči. In: PRSTKOVÁ, Kateřina a kol. Sborník příspěvků XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, s. 47–49. ISBN 978-80-7494-494-9.

KRAUSE, Martin. Nové možnosti využití UV světla a fluorescenčních látek v simulační výuce prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. In: PRSTKOVÁ, Kateřina a kol. Sborník příspěvků XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, s. 60–62. ISBN 978-80-7494-494-9. ROSŮLKOVÁ, Michaela a Martin

KRAUSE. Zkušenosti všeobecných sester s Evidence Based Nursing. In: PRSTKOVÁ, Kateřina a kol. Sborník příspěvků XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, s. 101–103. ISBN 978-80-7494-494-9.

PRSTKOVÁ, Kateřina a kol. Sborník příspěvků XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-494-9.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Současné možnosti vzdělávání studentů ošetřovatelství v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. In: LEPIEŠOVÁ Martina a Dominika Kalánková. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 120–122. ISBN 978-80-8187-060-6.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Bacterial contamination of specifi ed devices and surfaces used in nursing practice. In: ANON. Public Health, Women's Health, Nursing and Hospital Management. Journal of Community Medicine & Health Education. 2018(8), 50. DOI 10.4172/2161-0711-C7-051. 8

FROŇKOVÁ, M., M. KRAUSE a M. PŘIBÍKOVÁ. Simulation Teaching in the Prevention of Healthcare-Associated Infections. In: ANON. Public Health, Women's Health, Nursing and Hospital Management. Journal of Community Medicine & Health Education. 2018(8), 51. DOI 10.4172/2161-0711-C7-051.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Antibakteriální nanovrstva aplikovaná na vybrané předměty a plochy používané v klinické praxi. In: NEUGEBAUER, J., J. DOLEŽALOVÁ a I. ŠAFAŘÍKOVÁ (eds.). Sborník abstraktů z V. ročníku Studentské vědecké konference ZSF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 46–47. ISBN 978-80-7394-718-7. (Pozn. Ocenění za nejlepší příspěvek)

KYJOVSKÁ, Petra a Martin KRAUSE. Převaz centrálního žilního katétru dle Guidelines of Centers for Disease Prevention and Control. In: NEUGEBAUER, J., J. DOLEŽALOVÁ a I. ŠAFAŘÍKOVÁ (eds.). Sborník abstraktů z V. ročníku Studentské vědecké konference ZSF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 40–41. ISBN 978-80-7394-718-7.

KYJOVSKÁ, Petra a Martin KRAUSE. Specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr. In: KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, s. 28–32. ISBN 978-80-7494-426-0.

SVERENYAK, Zhanna a Martin KRAUSE. Vzdělávací systém ošetřovatelství v České republice a na Ukrajině. In: KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, s. 43–48. ISBN 978-80-7494-426-0.

ŠEBEK, František a Martin KRAUSE. Příprava pacientů před intravenózní aplikací jodové kontrastní látky při vyšetření počítačovou tomografií. In: KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, s. 49–54. ISBN 978-80-7494-426-0.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Simulační metody ve výuce prevencí infekcí spojených se zdravotní péčí. In: KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, s. 84–87. ISBN 978-80-7494-426-0.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-426-0.

FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v kontextu se vzděláváním v nelékařských zdravotnických oborech. In: MAGERČIAKOVÁ, Mariana a Katarína ZRUBÁKOVÁ. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 22–26. ISBN 978-80-561-0546-7.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Předměty a plochy podílející se na přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí v ošetřovatelské praxi. In: MAGERČIAKOVÁ, Mariana a Katarína ZRUBÁKOVÁ. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej 9 asistencii a sociálnej práci. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 103–108. ISBN 978-80-561-0546-7.

RICHTER, A., M. KRAUSE a M. FROŇKOVÁ. Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje. In: MAGERČIAKOVÁ, Mariana a Katarína ZRUBÁKOVÁ. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 133–134. ISBN 978-80-561-0546-7.

KRAUSE, Martin. Application of Antibacterial and Hydrophobic Nanolayer on Selected Medical Instruments Used in Nursing Practise. In: SEMANIŠINOVÁ, Mária. Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017: Book of Abstracts. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2017, s. 57. ISBN 978-80-558-1185-7.

KRAUSE, Martin. Aplikace antibakteriální a hydrofóbní nanovrstvy na vybrané zdravotnické prostředky používané v ošetřovatelské praxi. In: SEMANIŠINOVÁ, Mária. Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017: Book of Abstracts. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2017, s. 58. ISBN 978-80-558-1185-7.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Decontamination of Medical Devices Intended for Reuse within Evidence-Based Practice. In: SEMANIŠINOVÁ, Mária. Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017: Book of Abstracts. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2017, s. 59–60. ISBN 978-80-558-1185-7.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Dekontaminace zdravotnických prostředků určených k opakovanému použití v rámci praxe založené na důkazech. In: SEMANIŠINOVÁ, Mária. Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017: Book of Abstracts. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2017, s. 61–62. ISBN 978-80-558-1185-7.

KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Péče o zdravotnické prostředky jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí a profesionálních nákaz. In: PELCOVÁ, Alena a Martin KRAUSE, eds. Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou: Sborník přednášek IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentská vědecká konference, 24. 5. 2017. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-325-6.

BRÁZDILOVÁ, Zlata a Martin KRAUSE. Edukace pacienta po osteosyntéze proximálního femuru. In: PELCOVÁ, Alena a Martin KRAUSE, eds. Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou: Sborník přednášek IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentská vědecká konference, 24. 5. 2017. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-325-6.

MÜLLEROVÁ, Lucie a Martin KRAUSE. Edukace pacienta s aterosklerózou. In: PELCOVÁ, Alena a Martin KRAUSE, eds. Umění pomáhat – když se spojí ošetřovatelství s technikou: Sborník přednášek IX. Liberecká konference nelékařských oborů a X. Studentská vědecká konference, 24. 5. 2017. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-325-6.

KRAUSE, Martin. Infekce spojené se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností nejen v paliativní péči. In: PELCOVÁ, Alena a Martin KRAUSE, eds. Aspekty v onkologii a paliativě: Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-273-0. 

RAMBOUSKOVÁ, Anna a Martin KRAUSE. Edukace pacienta s hemoroidy. In: PELCOVÁ, Alena a Martin KRAUSE, eds. Aspekty v onkologii a paliativě: Sborník přednášek VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference, 4. 5. 2016. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-273-0.

Telefon, mobil 00420-210-082-505
E-mail/e-maily

krause@vszdrav.cz

Konzultace
PÁTEK 12:00 - 14:00 (po domluvě)

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign