Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Mgr. Marie Froňková

Jméno Marie
Příjmení Froňková
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice Asistent - ročníková vedoucí studijního programu Všeobecné ošetřovatelství
Obor činnosti


Všeobecné ošetřovatelství
Registrovaná zdravotní sestra se způsobilostí k samostatnému výkovu povolání
Specializační příprava v hygieně, epidemiologii a mikrobiologii
Dosažené vzdělání

2005-2025 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

2003-2005 Specializační příprava v hygieně, epidemiologii a mikrobiologii,
1990-1996 Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy
1976-1980 Střední zdravotnická škola Vsetín, obor zdravotní sestra

Pedagogicko-výchovná činnost

2005-2021 Technická univerzita v Liberci, asistent, projektový manažer

2001-2005 Krajská nemocnice Liberec, asistentka ústavního hygienika

1998-2001 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Liberec, odborná učitelka

1990-1998 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Vsetín, odborná učitelka

1980-1990 Nemocnice Vsetín, chirurgické, interní, stomatochirurgické oddělení

 Publikační činnost

MIKŠOVÁ Z., FROŇKOVÁ M. a M. ZAJÍČKOVÁ: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. díl. Grada. Praha, 2006, ISBN 80-247-1442-6.

MIKŠOVÁ Z., FROŇKOVÁ, M. a M. ZAJÍČKOVÁ: Kapitoly z ošetřovatelské péče II. díl. Grada. Praha, 2006, ISBN 80-24-1443-4.

FROŇKOVÁ, Marie a Alena KYRIANOVÁ. Deník odborné praxe. Liberec: TUL Ústav zdravotnických studií, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7372-915-8.

FROŇKOVÁ, Marie. Sborník: Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta. Liberec: 2014.

FROŇKOVÁ, Marie a Alena KYRIANOVÁ. Deník odborné praxe. 3. vydání. Liberec: TUL Ústav zdravotnických studií, 2015. 130 s. ISBN 978-80-7494-258-7.

 KOLEKTIV AUTORŮ. Deník odborné praxe. Liberec: TUL Ústav zdravotnických studií, 2015. 102 s. ISBN 978-80-7494-236-5.

KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské a diplomové). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-317-1.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-426-0.

FROŇKOVÁ, M., M. KRAUSE a M. PŘIBÍKOVÁ. Simulation Teaching in the Prevention of Healthcare-Associated Infections. In: ANON. Public Health, Women's Health, Nursing and Hospital Management. Journal of Community Medicine & Health Education. 2018(8), 51. DOI 10.4172/2161-0711-C7-051.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-426-0.

FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v kontextu se vzděláváním v nelékařských zdravotnických oborech. In: MAGERČIAKOVÁ, Mariana a Katarína ZRUBÁKOVÁ. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 22–26. ISBN 978-80-561-0546-7.

RICHTER, A., M. KRAUSE a M. FROŇKOVÁ. Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje. In: MAGERČIAKOVÁ, Mariana a Katarína ZRUBÁKOVÁ. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 133–134. ISBN 978-80-561-0546-7.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Současné možnosti vzdělávání studentů ošetřovatelství v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. In: LEPIEŠOVÁ Martina a Dominika Kalánková. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 120–122. ISBN 978-80-8187-060-6.

FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 3. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-474-1. FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-465-9.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Professional Training Diary International Student Mobilities. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-529-8.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Zdravotnické záchranářství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-525-0.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Všeobecné ošetřovatelství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-524-3.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Deník odborné praxe Radiologická asistence. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-527-4.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-526-7.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Biomedicínská technika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-528-1.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a M. PŘIBÍKOVÁ. Rizikové oblasti v kontextu s hygienickým mytím rukou. In: KRAUSE, Martin a kol. Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 54–55. ISBN 978-80-7494-549-6.

ŠPATÉNKOVÁ, V. et al. Effect of simulation teaching of cardiopulmonary resuscitation for nursing. e-ISICEM 2020. Brussels, September 15-18, 2020.

KRAUSE, M., F. DOLÁK a M. FROŇKOVÁ. The Knowledge of Nurses on the Disinfection of Reusable Objects and Surfaces in Clinical Practice. Kontakt. 2021, 23(1), 8–13. DOI 10.32725/kont.2021.008

Další aktivity

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Akreditovaný certifikovaný kurz MZČR, 2009, 2010, 2016.

Specifika práce sestry manažerky. Akreditovaný certifikovaný kurz MZČR, 2013, 2016. Echokardiografie v klinické praxi.

Akreditovaný certifikovaný kurz MZČR, 2013, 2016, 2019.

Projektová a grantová
činnost

2020 Projekt TAČR: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (TL03000205, řešitel: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., řešitel za TUL).

2020 Projekt ESF OP VVV: Mezinárodní mobility na TUL II, řešitel za fakultu.

2020 Projekt MŠMT: Podpora odborných praxí studentů FZS TUL, řešitel.

2019 - 2023 Projekt ESF OP VVV. Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, řešitel za fakultu.

2019 - 2023 Projekt ESF OP VVV ERDF II.: Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL, řešitel za fakultu.

2019 Projekt IP MŠMT: Posílení povědomí o studijních programech fakulty, podpora kombinované formy studia, podpora celoživotního vzdělávání nelékařských profesí a rozvoje výzkumné činnosti FZS TUL se zaměřením na aplikační sféru, spoluřešitel.

2019 Projekt MŠMT Projekt SGS: Buněčné zpracování.

2018 Projekt MŠMT Projekt SGS: Antibakteriální nanovrstva jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí.

2018 Projekt IP MŠMT: Řešení eliminace multirezistentních bakteriálních kmenů v prostředí ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., spoluřešitel.

2017 Projekt MŠMT Projekt SGS: Aplikace a testování povrchových úprav vybraných zdravotnických prostředků používaných v klinické praxi.

2016 Projekt ESF OP VVV MODOSE: Studijní opory pro předměty teoretického základu studijního oboru Všeobecná sestra, řešitel.

2016 Projekt IP MŠMT: Studijní opory pro předměty teoretického základu studijního oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář, řešitel.

2016 Projekt IP MŠMT: E-learningový portál pro studenty FZS, řešitel.

2016 Projekt IP MŠMT: Rozvoj systému elektronických studijních opor pro předměty oboru Všeobecná sestra v kombinované formě studia, řešitel.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

2009 / Odborný seminář na téma Povinná mlčenlivost.

2009 / Odborný seminář na téma Urgentní medicína z pohledu medicíny a práva.

2010 / Odborné sympózium na téma Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách.

2011 / Studentská konference Ústavu zdravotnických studií a Liberecká konference nelékařských profesí.

2012 / Odborné sympózium /Lidská bytost versus simulátory.

2011 / Seminář/ Vstřícná zdravotní péče pro osoby ze třetích zemí.

2011 / Liberecká konference nelékařských oborů s regionální účastí a Studentská vědecká konference.

2012 / Konference na téma Inovativní přístupy v ošetřovatelství.

2013 / Odborné sympozium na téma Medicína akutních stavů 21. století.

2013 / Mezinárodní konference na téma Prevence součást komplexní ošetřovatelské péče.

2014 / Mezinárodní sympozium na téma Akutní stavy trvalý evergreen.

2014 / Mezinárodní konference na téma Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta.

2015 / Mezinárodní konference na téma Ošetřovatelství bez hranic.

2016 / Konference na téma Aspekty v onkologii.

2017 - 2020 Členka organizačního výboru pro přípravu konference Liberecká konference nelékařských oborů.

Telefon, mobil 00420-210-082-501, 724 261 270
E-mail/e-maily

fronkova@vszdrav.cz

Konzultace konzultační hodiny po domluvě

 

Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign