Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Marie Froňková

Jméno Marie
Příjmení Froňková
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice Asistent - ročníková vedoucí studijního programu Všeobecné ošetřovatelství
Obor činnosti


Všeobecné ošetřovatelství
Registrovaná zdravotní sestra se způsobilostí k samostatnému výkovu povolání
Specializační příprava v hygieně, epidemiologii a mikrobiologii
Dosažené vzdělání

2005-2025 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

2003-2005 Specializační příprava v hygieně, epidemiologii a mikrobiologii,
1990-1996 Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy
1976-1980 Střední zdravotnická škola Vsetín, obor zdravotní sestra

Pedagogicko-výchovná činnost

2005-2021 Technická univerzita v Liberci, asistent, projektový manažer

2001-2005 Krajská nemocnice Liberec, asistentka ústavního hygienika

1998-2001 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Liberec, odborná učitelka

1990-1998 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Vsetín, odborná učitelka

1980-1990 Nemocnice Vsetín, chirurgické, interní, stomatochirurgické oddělení

 Publikační činnost

MIKŠOVÁ Z., FROŇKOVÁ M. a M. ZAJÍČKOVÁ: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. díl. Grada. Praha, 2006, ISBN 80-247-1442-6.

MIKŠOVÁ Z., FROŇKOVÁ, M. a M. ZAJÍČKOVÁ: Kapitoly z ošetřovatelské péče II. díl. Grada. Praha, 2006, ISBN 80-24-1443-4.

FROŇKOVÁ, Marie a Alena KYRIANOVÁ. Deník odborné praxe. Liberec: TUL Ústav zdravotnických studií, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7372-915-8.

FROŇKOVÁ, Marie. Sborník: Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta. Liberec: 2014.

FROŇKOVÁ, Marie a Alena KYRIANOVÁ. Deník odborné praxe. 3. vydání. Liberec: TUL Ústav zdravotnických studií, 2015. 130 s. ISBN 978-80-7494-258-7.

 KOLEKTIV AUTORŮ. Deník odborné praxe. Liberec: TUL Ústav zdravotnických studií, 2015. 102 s. ISBN 978-80-7494-236-5.

KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika zpracování kvalifikačních prací 2016 (bakalářské a diplomové). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-317-1.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-426-0.

FROŇKOVÁ, M., M. KRAUSE a M. PŘIBÍKOVÁ. Simulation Teaching in the Prevention of Healthcare-Associated Infections. In: ANON. Public Health, Women's Health, Nursing and Hospital Management. Journal of Community Medicine & Health Education. 2018(8), 51. DOI 10.4172/2161-0711-C7-051.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a K. CVACHOVEC. Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-426-0.

FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v kontextu se vzděláváním v nelékařských zdravotnických oborech. In: MAGERČIAKOVÁ, Mariana a Katarína ZRUBÁKOVÁ. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 22–26. ISBN 978-80-561-0546-7.

RICHTER, A., M. KRAUSE a M. FROŇKOVÁ. Možnosti využití asistenční robotiky v ošetřovatelství a představení základních směrů vývoje. In: MAGERČIAKOVÁ, Mariana a Katarína ZRUBÁKOVÁ. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 133–134. ISBN 978-80-561-0546-7.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Současné možnosti vzdělávání studentů ošetřovatelství v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. In: LEPIEŠOVÁ Martina a Dominika Kalánková. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 120–122. ISBN 978-80-8187-060-6.

FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 3. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-474-1. FROŇKOVÁ, Marie a Martin KRAUSE. Deník odborné praxe: zdravotnický záchranář. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-465-9.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Professional Training Diary International Student Mobilities. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-529-8.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Zdravotnické záchranářství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-525-0.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Všeobecné ošetřovatelství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-524-3.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Deník odborné praxe Radiologická asistence. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-527-4.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-526-7.

KRAUSE, Martin a Marie FROŇKOVÁ. Deník odborné praxe Biomedicínská technika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. ISBN 978-80-7494-528-1.

KRAUSE, M., M. FROŇKOVÁ a M. PŘIBÍKOVÁ. Rizikové oblasti v kontextu s hygienickým mytím rukou. In: KRAUSE, Martin a kol. Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 54–55. ISBN 978-80-7494-549-6.

ŠPATÉNKOVÁ, V. et al. Effect of simulation teaching of cardiopulmonary resuscitation for nursing. e-ISICEM 2020. Brussels, September 15-18, 2020.

KRAUSE, M., F. DOLÁK a M. FROŇKOVÁ. The Knowledge of Nurses on the Disinfection of Reusable Objects and Surfaces in Clinical Practice. Kontakt. 2021, 23(1), 8–13. DOI 10.32725/kont.2021.008

Další aktivity

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Akreditovaný certifikovaný kurz MZČR, 2009, 2010, 2016.

Specifika práce sestry manažerky. Akreditovaný certifikovaný kurz MZČR, 2013, 2016. Echokardiografie v klinické praxi.

Akreditovaný certifikovaný kurz MZČR, 2013, 2016, 2019.

Projektová a grantová
činnost

2020 Projekt TAČR: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (TL03000205, řešitel: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., řešitel za TUL).

2020 Projekt ESF OP VVV: Mezinárodní mobility na TUL II, řešitel za fakultu.

2020 Projekt MŠMT: Podpora odborných praxí studentů FZS TUL, řešitel.

2019 - 2023 Projekt ESF OP VVV. Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, řešitel za fakultu.

2019 - 2023 Projekt ESF OP VVV ERDF II.: Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL, řešitel za fakultu.

2019 Projekt IP MŠMT: Posílení povědomí o studijních programech fakulty, podpora kombinované formy studia, podpora celoživotního vzdělávání nelékařských profesí a rozvoje výzkumné činnosti FZS TUL se zaměřením na aplikační sféru, spoluřešitel.

2019 Projekt MŠMT Projekt SGS: Buněčné zpracování.

2018 Projekt MŠMT Projekt SGS: Antibakteriální nanovrstva jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí.

2018 Projekt IP MŠMT: Řešení eliminace multirezistentních bakteriálních kmenů v prostředí ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., spoluřešitel.

2017 Projekt MŠMT Projekt SGS: Aplikace a testování povrchových úprav vybraných zdravotnických prostředků používaných v klinické praxi.

2016 Projekt ESF OP VVV MODOSE: Studijní opory pro předměty teoretického základu studijního oboru Všeobecná sestra, řešitel.

2016 Projekt IP MŠMT: Studijní opory pro předměty teoretického základu studijního oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář, řešitel.

2016 Projekt IP MŠMT: E-learningový portál pro studenty FZS, řešitel.

2016 Projekt IP MŠMT: Rozvoj systému elektronických studijních opor pro předměty oboru Všeobecná sestra v kombinované formě studia, řešitel.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

2009 / Odborný seminář na téma Povinná mlčenlivost.

2009 / Odborný seminář na téma Urgentní medicína z pohledu medicíny a práva.

2010 / Odborné sympózium na téma Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách.

2011 / Studentská konference Ústavu zdravotnických studií a Liberecká konference nelékařských profesí.

2012 / Odborné sympózium /Lidská bytost versus simulátory.

2011 / Seminář/ Vstřícná zdravotní péče pro osoby ze třetích zemí.

2011 / Liberecká konference nelékařských oborů s regionální účastí a Studentská vědecká konference.

2012 / Konference na téma Inovativní přístupy v ošetřovatelství.

2013 / Odborné sympozium na téma Medicína akutních stavů 21. století.

2013 / Mezinárodní konference na téma Prevence součást komplexní ošetřovatelské péče.

2014 / Mezinárodní sympozium na téma Akutní stavy trvalý evergreen.

2014 / Mezinárodní konference na téma Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta.

2015 / Mezinárodní konference na téma Ošetřovatelství bez hranic.

2016 / Konference na téma Aspekty v onkologii.

2017 - 2020 Členka organizačního výboru pro přípravu konference Liberecká konference nelékařských oborů.

Telefon, mobil 00420-210-082-501, 737 895 714
E-mail/e-maily

fronkova@vszdrav.cz

Konzultace
pátek 9:00 - 11:00

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign