Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

Jméno Hana
Příjmení Tošnarová
Tituly před jménem Mgr.
Tituly za jménem Ph.D., RN
   
Pracovní pozice Odborná asistentka, Odborný garant pro studijní oporu
Výzkum v ošetřovatelství, Etika, Management, Psychiatrické ošetřovatelství
Obor činnosti Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání č. 005-0008-3738 do roku 2021
Výzkum v porodní asistenci, Komunikace, Výzkum v ošetřovatelství,
Primární a komunitní péče, Ošetřovatelská péče o seniory, Paliativní péče, Multikulturní ošetřovatelství
Dosažené vzdělání
2011 dizertační zkouška, FHS UK, Praha, obor Aplikovaná etika
2005 magisterské studium, FHS UK, Praha, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
2002 bakalářské studium, 3. LF UK, Praha, obor Zdravotní vědy
1996 Střední zdravotnická škola, Praha, obor Všeobecná sestra
Pedagogicko-výchovná činnost
Vedení diplomových prací
Oponent diplomových prací
Vedení bakalářských prací
Vedení pedagogické praxe
Členka komise pro přijímací řízení
Členka komise pro státní závěrečné zkoušky
Členka zkušební komise u státních závěrečných zkoušek
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Publikační činnost

TOŠNAROVÁ, Hana, Eva MARKOVÁ. Mentální retardace a poruchy intelektu. In: TOMÁŠ, Petr a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. Str. 252–256. ISBN 978-80-247-4236-6.
TOŠNAROVÁ, Hana, MOUSSA, Jitka. Stigmatizace psychiatrických pacientů v komunikaci
Všeobecných sester v somatické péči. In: Pečujeme bezpečně? Praha, Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze, 2014. Str. 50 – 64. ISBN 978-80-904955-7-9.
TOŠNAROVÁ, Hana. Edukace v psychiatrické komunitní péči. In: Nové trendy ve zdravotnických
vědách II. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických
Studií, 2014. Str. 20. ISBN 978-80-7414-746-3.
TOŠNAROVÁ, Hana. Problematika etiky v profesionálním chování zdravotních sester v péči o psychiatrické pacienty. Praha: UK 2011. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií.
TOŠNAROVÁ, Hana. Specifika práce na geriatrických a gerontopsychiatrických odděleních. In: Florence. 3, č. 7-8, s. 326. ISSN 1801-464X.
TOŠNAROVÁ, Hana. Historie institucionální péče o psychicky nemocné v ČR. In: Diagnóza v ošetřovatelství. 10, 12, s. 14 – 15. ISSN 1801-1349.
TOŠNAROVÁ, Hana (rec.). KLEVETOVÁ, Dana, Irena DLABALOVÁ.  Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada Publishing, 2008. In: Vedení lékařské praxe. 12,1, s. neuvedena. ISSN 1211-8559.
TOŠNAROVÁ, Hana (rec.). GUGGENBUHL-CRAIG, Adolf. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2007. In Vedení lékařské praxe. 11, 2, s. 1. ISSN 1211-8559.
TOŠNAROVÁ, Hana. Role manažera v řízení změny – Zavádění standardů a auditů ošetřovatelské péče v Psychiatrické léčebně Bohnice.  Studijní materiály pro studenty Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, Praha:  FHS UK, 2006.

Prezentace na domácí konferenci

TOŠNAROVÁ, H. Edukace v psychiatrické komunitní péči. "Nové trendy ve zdravotnických vědáchII" - mezinárodní vědecká konference. UJEP, 16. 10. 2014

Skripta a učební texty (kapitoly)

TOŠNAROVÁ, H. Etika a závěrečná práce. In: NĚMCOVÁ, J.  a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 2 dopl. vyd. Praha: maurea, 2014. s. 7-18. ISBN 978-80-902876-9-3. 

TOŠNAROVÁ, H., J. NĚMCOVÁ a F. KUNC. Management. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-6-7.
TOŠNAROVÁ, H., S. JEXOVÁ a L. HAMPLOVÁ. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-8-1.
MACÁŠKOVÁ, Š., J. HLINOVSKÁ a H. TOŠNAROVÁ. Komunitní péče. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-7-4.
JAHODOVÁ, I., Z. GARNEKOVÁ, J. HLINOVSKÁ, J. KOCUROVÁ a H. TOŠNAROVÁ. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka v nelékařských zdravotnických oborech. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-1-2.
Další aktivity
2009 - dosud všeobecná sestra v klinických studiích, Psychiatrická ambulance Haštalská 27, Praha
2013 Česká Alzheimerovská společnost: Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu "Měření kognitivních funkcí pro pracovníky v sociálních službách" (akreditace MPSV ČR)
Projektová a grantová
činnost
2012-2013
projekt Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004, odborný garant pro studijní oporu Ošetřovatelská péče v psychiatrii, odborný garant pro studijní oporu Management, odborný garant pro studijní oporu Výzkum v ošetřovatelství
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

2014 Nové trendy ve zdravotnických vědách II - mezinárodní konference FZS UJEP, Ústí nad Labem
FACT Týmy - jádro péče o duševně nemocné v Holandsku
2013 kurz z geriatrie (ČLK)
IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství - Ošetřovatelký výzkum a praxe založená na důkazech (Ostravská univerzita, LF - Ústav ošetřovatelství a porodní asistence)
2. Mezinárodní konference ČLK - Syndrom vyhoření jako mezioborový jev
3. mezinárodní konference ČLK - Etika a komunikace v medicíně: Lege artis
Celostátní odborná konference (ČAS, VFN) - "Svět stomiků nemusí být pochmurný"
2012 2. Mezinárodní sympozium ČLK - Etika a komunikace v medicíně: Euthanasie pro a proti
Zahraniční stáže: 2006 – Holandsko, Amsterdam School of Nursing, European Rainbow, Network
2000 Švédsko, Uppsala Unoversity, Public Health and Caring Sciences, stáž - Erasmus

Telefon, mobil 00420-210-082-506
E-mail/e-maily tosnarova@vszdrav.cz
Konzultace konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign