Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Jméno Jitka
Příjmení Němcová
Tituly před jménem doc. PhDr.
Tituly za jménem PhD.
Pracovní pozice

Rektorka VŠZ, o. p. s.

Obor činnosti

Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání

Dosažené vzdělání

2011 – habilitační řízení VŠZaSP, Bratislava, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, téma: Potřeby zdravotnického terénu ve vazbě na změny ve vzdělávání pracovníků nelékařských profesí

2007 – dizertační zkouška VŠZaSP, Bratislava, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství

téma: Základní koncepce porodnictví a jejich vliv na postoje společnosti v České republice a ve Velké Británii     

2005 – rigorózní zkouška VŠZaSP, Bratislava, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství

téma: Potřeby a výzvy ve vzdělávání sester v České republice

2003 – funkční studium, obor: školský management

1987 – FF UK, magisterské studium, obor: Pedagogika – péče o nemocné

1980 – Střední zdravotnická škola, obor: Všeobecná sestra

Pedagogicko-výchovná činnost

Oponent habilitačních prací (1)

Vedení dizertačních prací (10)

Oponent dizertačních prací (6)

Posuzovatel dizertačních spisů (3)

Vedení a oponování rigorózních prací (5)

Vedení diplomových prací (26)

Oponent diplomových prací (12)

Vedení bakalářských prací (175)

Oponent bakalářských prací (184)

Vedení pedagogické praxe (4)    

Vedení a oponování závěrečných prací (10) frekventantů Centra školského managementu PedF UK Praha

Členka vědecké rady FZS TU v Liberci a Rady pro vnitřní hodnocení TUL

Členka vědecké rady ZSF UJEP v Ústí nad Labem

Členka Vědecké rady FZS JČU v Českých Budějovicích

Členka Vědecké rady ZSF ZČU v Plzni (2014-2018)

Členka akademické rady Newton College

Členka akademické rady VŠMVV, o. p. s., Praha

Členka Akademické rady VŠZ, o. p. s., Praha

Předseda čestného senátu VŠZ, o. p. s., Praha – imatrikulační a promoční obřady

Předseda zkušební komise pro Státní závěrečné zkoušky, VŠZ, o. p. s., Praha
Publikační činnost

Odborné a vědecké práce v recenzovaných nebo vědeckých časopisech a sbornících (89), první autor – 25x

z toho v zahraničních (55), první autor – 13x

Monografie/kapitola (8)

Z toho v zahraničí (5), první autor – 3x

Skripta (17), první autor – 14x

Citace (116)

78 ohlasů v domácích publikacích

38 ohlasů v zahraničních publikacích

 Scopus 2021

Results found

Sum of the Times Cited

H-index

Němcová, Jitka

6

11

2

 

Příležitostný oponent grantových projektů IGA MZ ČR

Článek v časopise (seznam recenzovaných periodik ČR, 1)  

Článek v jiném recenzovaném časopise (ČR, 10)  

Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční, 18)   

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference (26)  

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku z domácí konference (14)  

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku zahraniční konference (12) 

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference (20) 

Monografie (a kapitola) vydaná v zahraničí (5)  

Monografie (a kapitola) vydaná v ČR (3)

Skripta a učební texty (17)

Prezentace na zahraniční konferenci (39)   

Prezentace na domácí konferenci (32)   

Recenze v časopisech a sbornících (15)

Redakční a editorské práce (16)  

OHLASY

Citace v zahraničních publikacích (38)

Citace v domácích publikacích (78)

 

Publikační aktivita 2018-2021

 

Článek v zahraničním časopise s IF

 1. PEKARA, J., J. KNOR, J. SEBLOVA, D. PERAN, P. CMOREJ and J. NEMCOVA. Qualitative Research of Violent Incidents Toward Young Paramedics in the Czech Republic. Western Journal of Emergency Medicine. 2020:21(2), 1-6. ISSN 1757-7241. IF 2.634

 

Článek v jiném recenzovaném časopise

 1. ŠKOCHOVÁ, D. and J. NĚMCOVÁ. Application of the method of short intervention to increase the health literacy of patients in the Czech Republic. Zdravotníctvo a sociálna práca. Supplementum. 2020, Vol. 15, No 4, pp. 179-185. ISSN1336-9326.
 2. ŠKOCHOVÁ, D. a J. NĚMCOVÁ. Using the Short Intervention Method to Reduce Smoking Prevalence. Zdravotníctvo a sociálna práca, Supplementum. 2019, ročník 14, č. 4, s.168-174. ISSN 1336-9326.

 

Článek v časopise (seznam recenzovaných periodik ČR): 

 1. ČAPKOVÁ, D. a J. NĚMCOVÁ. Postavení zřizovatele v soukromých školách. Řízení školy (letní speciál). 2019, č. 4, s. 37-38. ISSN 1214-8679.
 2. PEKARA, J. a J. NĚMCOVÁ. Důsledky násilí ve zdravotnictví. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(2), 5-11. ISSN 2570-7612.

 

Konference

 1. ŠKOCHOVÁ, D. a J. NĚMCOVÁ. Ošetřujeme a nasloucháme … Programový sborník abstrakt. Pražské chirurgické dny. Chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 2019. XXVI. Pražské chirurgické dny 2019. Praha, I. chir. kl. UK, Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS, 24.-25. 10. 2019.
 2. ŠKOCHOVÁ, D. a NĚMCOVÁ. Empatie v ošetřovatelství a vhodná komunikace s onkologicky nemocným. 10. pražské mezioborové kolokvium, PragueOnco, 2019. 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK, Praha, 24. 1. 2019.
 3. ŠKOCHOVÁ, D. a NĚMCOVÁ. Efektivní komunikace sestra – pacient. Krvácivé a trombotické stavy v klinice – r. 2018. 7. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu, ČLS JEP a ČAS, Praha, 29.-30. 11. 2018
 4. ŠKOCHOVÁ, D. a NĚMCOVÁ. Empatie v ošetřovatelství a vhodná komunikace s pacientem po bariatrické operaci. OBEZITOLOGIE & BARIATRIE. Konference s mezinárodní účastí, Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Traumatologicko-ortopedická sekce a Interní sekce ČAS. Plzeň, 13.-15. 10. 2018.
 5. ŠKOCHOVÁ, D. a NĚMCOVÁ. Ošetřovatelství a sdílení zkušeností. XXV. Pražské chirurgické dny 2018. Praha, 10.-11. 5. 2018.
 6. ŠKOCHOVÁ, D. a NĚMCOVÁ. Riziko poranění při manipulaci s ostrým předmětem ve zdravotnictví. 9. Pražské mezioborové kolokvium, PragueOnco 2018. 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK, Praha, 26. 1. 2018.

 

Abstrakt z konference

 1. ŠKOCHOVÁ, D. a J. NĚMCOVÁ. Ošetřujeme a nasloucháme … Programový sborník abstrakt. Pražské chirurgické dny. Chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 2019, s. 10. ISBN neuvedeno.
 2. ŠKOCHOVÁ, D. a NĚMCOVÁ. Efektivní komunikace sestra – pacient. In: „Krvácivé a trombotické stavy v klinice – r. 2018.“ Sborník ze 7. národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu, ČLS JEP a ČAS. 2018, s. 14-15. ISBN neuvedeno.
 3. ŠKOCHOVÁ, D. a J. NĚMCOVÁ. Riziko poranění při manipulaci s ostrým předmětem ve zdravotnictví. In: Sborník 9. Pražské mezioborové kolokvium, PragueOnco, 2018. 2018, 23. ISBN neuvedeno.

 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference

 1. HLINOVSKÁ, J., J. NĚMCOVÁ a K. MORAVCOVÁ. Stres v   práci všeobecných sester a rady, jak minimalizovat riziko těžkého COVIDU-19. Sborník OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V DOBĚ COVIDOVÉ. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2021, s. 42-56. Pdf formát. ISBN 978-80-905728-0-1. Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_sbornik_2021.pdf.
 1. HLINOVSKÁ, J., K. MORAVCOVÁ a J. NĚMCOVÁ. SYNDROM VYHOŘENÍ U VŠEOBECNÝCH SESTER. Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví: 4. dubna 2020, Praha [on-line]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2020, s. 11-20. Pdf formát. ISBN 978-80-905728-0-1. Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_sbornik_2020.pdf.
 2. KUNC, F. a J. NĚMCOVÁ. Pojetí managementu a role moderního manažera. „Problematika seniorů v ošetřovatelství“: sborník 14. mezinárodní vědecké konference, 16. dubna 2019. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 57-69. ISBN 978-80-88249-04-7. Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/vsz_konference_sbornik_2019.pdf
 3. MARKOVÁ, E. a NĚMCOVÁ. Etika a ekvita. [on-line]. Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z 13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018, Praha. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 11-22. ISBN 978-80-88249-01-06.  Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2018.pdf

 

 

Skripta a učební texty (kapitoly)

 1. NĚMCOVÁ, J. a kol. Metodologie tvorby bakalářské práce. Praha: VŠZ, 2020. ISBN 978-80-88249-21-4. Dostupné na: www.vszdrav.cz/IS.
 2. NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci [intranet VŠZ]. 5. vyd. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018. Soubor ve formátu: PDF. ISBN 978-80-88249-02-3.
 3. NĚMCOVÁ, J. Etika tvorby práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci [intranet VŠZ]. 5. vyd. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018. Soubor ve formátu: PDF. ISBN 978-80-88249-02-3.

Redakční, recenzní a editorské práce:

NĚMCOVÁ, J.

 1. Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví. Sborník ze vědecké konference s mezinárodní účastí, 4. dubna 2020, Praha [on-line].
 2. Tělesné znevýhodnění v ošetřovatelské praxi - využití vybraných nástrojů k monitoraci

potřeb pacientů s tělesným znevýhodněním. Pro časopis Kontakt, 2019.

 1. Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z 13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018, Praha. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 42-52. ISBN 978-80-88249-01-06.  Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2018.pdf

 

Výzkumné projekty/granty

2020-2023

TAČR č. TL03000205 Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů. Program na podporu aplikovan=ho společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovacé ÉTA. Cı́lem projektu je vytvořit osobnı́ vzdělávacı́ prostředı́ (Personal Learning Environment – PLE) pro studenty zdravotnických oborů. Problémem je např. nı́zká mı́ra soustředěnosti a motivace studentů, jejı́ž zvýšenı́ projekt zkoumá a navrhuje zlepšenı́. Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto oborů, kterým nabı́dne osobnı́ flexibilnı́ vzdělávacı́ cesty za pomoci modernı́ch výukových metod a technologiı́ 21. stoletı́, v silně regulovaném rámci zdravotnických oborů. Řešitelé: VŠZ, o.p.s., TU Liberec, CSVŠ, v.v.i., SPTV, z.s.. Garant: doc. PhDr. J. Němcová, PhD.

 

 Scopus 2021

Results found

Sum of the Times Cited

H-index

Němcová, Jitka

6

11

2

WHO 2021

Results found

Sum of the Times Cited

H-index

Nemcova, Jitka

5

1

1

 

Další aktivity

2017 – dosud

Místopředsedkyně Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí

2018 – dosud

předsedkyně Sdružení profesního terciárního vzdělávání

2015–2018

místopředsedkyně Sdružení profesního terciárního vzdělávání

2016 – dosud

místopředsedkyně pro legislativu a vnitřní záležitosti České konference rektorů a předsedkyně komory soukromých vysokých škol České konference rektorů

2010 - dosud

recenzent odborného a vědeckého časopisu Ošetřovatelství a porodní asistence, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, FZS OU, Ostrava

2009 – dosud

člen redakční rady vědeckého časopisu Zdravotnictví a Sociální práce

2009–2013

člen grémia zpravodajů MŠMT pro výběr individuálních projektů ESF Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa 2.2.

2009–2013

hodnotitel MŠMT individuálních projektů ESF Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa 2.1.

2006-2011

místopředseda Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání při MŠMT

2006-2011

předsedkyně Správní rady obecně prospěšné společnosti „Úspěšné dítě“

Projektová a grantová činnost

2020-2023

TAČR - č. TL03000205. Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů. VŠZ, o.p.s., TU Liberec, CSVŠ, v.v.i., SPTV, z.s. – vedoucí projektu.

2015-2016

Norské fondy. Projekt č. 595 - "Stop násilí pro zdravotnictví", podpořeno Nadací Open Society – člen projektu

2013–2015

garant v projektu – Individuální národní projekt MŠMT č CZ.1.07/4.1.00/33.0005 – KREDO – Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030

2012–2014

koordinátor v projektu – Individuální národní projekt MŠMT č. CZ.1.07/

4.1.00/22.0001 - KVALITA – Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciálního vzdělávání

2012-2014

odborný garant projektu – OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33326. Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví. 

OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452 Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech.

OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.

2011-2013

členka týmu v projektu Leonardo da Vinci – TACT-EUROPE – Training for Alzheimer Care Throught Europe (Vzdělávání v ošetřovatelské péči o nemocné Alzheimerem v rámci Evropy). Řešitel: Greta Nerwork, Francie; spoluředitelé: VŠZ, ČR; Frontida ZOIS Ltd., Řecko; Consorzio Cooperative Sociali S.G.S., Itálie. CZ/11/LLP-LdV/PS/P/134075

2009–2011

členka pracovní skupiny Lékařské vědy a zdravotnictví – Individuální národní projekt MŠMT – Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram) č. CZ.1.07/4.2.00/06.0027

2007

spoluautorka projektu OP RLZ výzva 3.3. - Projekt jazykového vzdělávání pro zdravotnické pracovníky. Programová podpora – Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených

2007

spoluautorka projektu OP RLZ výzva 3.3. – Projekt dalšího vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – Sestry školitelky klinické praxe (CZ 04.1.03/3.3.04.4). Programová podpora – Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených

2007

členka zpracovatelského týmu Institutu sociálního rozvoje na veřejnou zakázku MZ na téma: ,,Pracovníci ve zdravotnictví – Resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů s výhledem do roku 2015“

2006–2008

expert a poradce pro hodnocení škol a zpracování metodiky hodnotících zpráv ředitelů škol v rámci aktivity A4. Projekt v programu Iniciativy Společenství EQUAL ,,Tvá budoucnost“ č. CZ.04.4.09/1.1.00.4/0009

2006-2008

hlavní manažer projektu Asociace ředitelů zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska realizovaného v rámci programu OP RLZ výzva 3.1: ,,Vzdělávací programy VOŠZ“

2006–2008

členka řešitelského týmu systémového projektu MŠMT Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým – UNIV, č. CZ.04.1.03/3.1.00.4/0002 projekt byl řešen v rámci OP RLZ

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Účast na konferencích

Účast na vědeckých konferencích 105             

 z toho – v zahraničí 24                               

 z toho – pozvaných 51 (domácích 29)                            

 z toho – aktivní účast 59 (v zahraničí 18)                        

Členka organizačního výboru – 36x

 

Zahraniční stáže

2012 – Řecko, Patras, stáž – Leonardo da Vinci

2011 – Francie, Poitiers, stáž – Leonardo da Vinci

2011 – Itálie, Miláno, Kardiocentrum – stáž v projektu Progetto Formacione

2010 – Portugalsko, Polytechnický institut Castelo Branco, stáž – Erasmus

2009 – Itálie, Univerzita Reggio Emilia, stáž – Erasmus

2006 - UK, University of Brighton, stáž – Erasmus

 

Ocenění

2011 – finalistka soutěže Sestra roku v oblasti věda a výzkum

2009, 2010 - životopis zveřejněn v encyklopedii osobností Who is …?

2006 - I. místo v rámci v programu Leonardo da Vinci v EU – stáže studentů 

2005 - finalistka soutěže Manager roku

2006, 05, 04, 03, 02 – ocenění v rámci programu Leonardo da Vinci v ČR –    stáže studentů v UK

Telefon

00420-210-082-453; 00420-603-956-193

E-mail/e-maily

nemcova@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě s tajemnicí

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign