Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Jméno

Elena

Příjmení

Žiaková

Tituly před jménem

doc., PhDr.

Tituly za jménem

PhD.

 

 

Pracovní pozice

odborný asistent katedry Fyzioterapie

Obor činnosti

Fyzioterapie

Dosažené vzdělání

1998-2003 TU v Trnavě, Odbor Ošetrovateľstvo a rehabilitácia se specializácií fyzioterapia a liečebná rehabilitácia VV II. stupeň

2006 TU v Trnavě, (PhDr.) v odbore Ošetrovateľstvo

2008 SZU, Bratislava, (PhDr.) v odbore Fyzioterapie

2008-2012 TU v Trnavě, (PhD.) v odbore Ošetrovateľstvo

2017 FVZ SZU, Bratislava, habilitace ve Veřejném zdravotnictví (doc.)

Pedagogicko-výchovná činnost

 

Publikační činnost

ŽIAKOVÁ, E. Základy fyzioterapie [online]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2022 [cit. 2022-11-04]. ISBN 978-80-88249-24-5. Dostupné na intranetu VŠZ.

 

ŽIAKOVÁ, E., E. MUSILOVÁ, A. REPKOVÁ. KISS syndrome (Původní práce) = KISS syndróm. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2022, roč. 29, č. 4, s. 1-7. ISSN 1211-2658. (40 %)

 

MUSILOVÁ, E., J. JANČÍK, E. ŽIAKOVÁ, N. SLÁDEKOVÁ, M. IŠTOŇOVÁ. Výskyt skrátených svalov dolných končatín v školskom veku = The prevalence of shortened muscles of the lower limbs in school-aged children. Rehabilitace a fyzikální lékařství. -2022, roč. 29, č. 1., s. 4-10. ISSN 1211-2658. (20 %)

 

ŽIAKOVÁ, E., N. SLÁDEKOVÁ, M. IŠTOŇOVÁ, M. LULIAK, D. VRABEL. Traditional Chinese Medicine in Distance Physiotherapy of non-specific Back Pain during the Covid-19 Pandemic. Clinical Social Work and Health Intervention. 2022, roč. 13, č. 6. s 64-75. ISSN 2076-9741. (20 %)

 

ŽIAKOVÁ, E., N. SLÁDEKOVÁ, E. MUSILOVÁ. Cvičenia zamerané na harmonizáciu meridiánových dráh v prevencii bolestí chrbta = Exercises focused on harmonization meridian paths in prevention back pain. Bolest : časopis pro studium a léčbu bolesti. 2022, roč. 25, č. 3. s. 95-103. ISSN 1212-0634. (40 %)

 

LIPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M., I. BENKOVÁ, K. HOIDEKROVÁ, Š. BÍLÁ, D. BOČANOVÁ, E. ŽIAKOVÁ, I. GULÁŠOVÁ, K. ELZBIETA, A. GRISHANOV.  1000+ Česko-ukrajinský slovník, slovensko-ukrajinský slovník, polsko-ukrajinský slovník základní zdravotnické terminologie. Praha: Galén, 2022. ISBN 978-80-7492-635-8.

 

CHRÍPKOVÁ, P., E. ŽIAKOVÁ. Rozsah praxe fyzioterapeuta v Česku a na Slovensku In: Zborník abstraktov : XVII. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, Bratislava, SR, 11.5.2022. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-89702-96-1 (50 %)

 

ŽIAKOVÁ, E., D. JANČOVÁ, N. SLÁDEKOVÁ, E. MUSILOVÁ, M. IŠTOŇOVÁ. Využitie meridiánových cvikov vo fyzioterapii nešpecifických bolestiach chrbta = The use of meridian exercises in physiotherapy of non-specific back pain. Rehabilitace a  fyzikální lékařství. 2021, roč. 28 č. 3, s. 109-124. ISSN 1211-2658. DOI: 10.48095/ccrhfl2021109 (20 %)

 

LIPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M., J. PĚTIOKÝ, S. ŠILHAVÁ, Z. NERANDŽIČ, M. DĚDKOVÁ, K. HOIDEKROVÁ, E. ŽIAKOVÁ. Vzdálená péče o pacienty s infekcí COVID-19 s dekondicí po propuštění z jednotky intenzivní péče formou telerehabilitace v domácím prostředí = Home-based telerehabilitation for COVID-19 patients: reducing the effects of hospital - associated deconditioning after the discharge from the intensive care unit. Zdravotnícke listy. 2021. roč. 9, č. 3, s. 56-60. ISSN 2644-4909. (14.29%)

 

ŽIAKOVÁ, E., K. MORAVČÍKOVÁ, N. SLÁDEKOVÁ, J. HAVLOVÁ. Terapeutická hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie u novorozenců = Therapeutic hypothermia in the treatment of hypoxix-ischemic enephalopathy of newborns.
Ošetrovateľský obzor. 2021, roč. 18, č. 4, s. 108-112. ISSN 1336-5606. (25 %)

 

BAETSELIER, E., B. ROMPAEZ, L. M BATLHA, M. BERGQVIST, B. CZARKOWSKA-PACZEK, H. PADYŠÁKOVÁ, T. DILLES, E. ŽIAKOVÁ. Eupron: nurses´ practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries. BMJ Open. 2020, roč. 10, č. 6., s. 1-12. ISSN 2044-6055. DOI: 10.1136/bmjopen-2019-036269 (10 %)]

 

ŽIAKOVÁ, E. Vybrané kapitoly z ergoterapie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 106 s. ISBN 978-80-572-0046-8. (100 %)

 

KOSTKA, P., E. ŽIAKOVÁ. Impedance therapy in rehabilitation of degenerative disc disease. Bratislava Medical Journal. 2020, roč.121, č.2, s. 137-142. ISSN 0006-9248. (50 %)]

 

MAŠÁN, J., J. JURICOVÁ, E. ŽIAKOVÁ. Popôrodná fyzioterapia diastázy musculi recti abdominis = Postpartum physiotherapy of diastase musculi recti abdominis. SJHS Slovak J Health Sci. 2020, roč.11, č.1, s. 188-195. ISSN 1338-161X. (33 %)

 

SLÁDEKOVÁ, N., E. ŽIAKOVÁ, P. HYBELA. The Usage of Physiotherapeutic Intervention to Improve the Function Ability of the Upper. Journal of Clinical Review & Case Reports. 2020, roč.5, č.11, s. 479-483. ISSN 2573-9565. (33 %)

 

MUSILOVÁ, E., E. ŽIAKOVÁ a D. LETAŠIOVÁ. Fyzioterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství = Rehabilitation and physical medicine : volné pokračování Fysiatrického a revmatologického věstníku založeného v roce 1923. Praha: ČLS JEP, 2018, roč. 21, č. 3, s. 136-140. ISSN 1211-2658. (33 %)

 

MIĽANOVÁ, J., E. ŽIAKOVÁ a K. HORNÁČEK. Využitie konceptu Autoroflexné zapojenie hlbokého stabilizačného systému po operácii hernie medzistavcovej platničky v lumbálnej chrbtici. Rehabilitace a fyzikální lékařství = Rehabilitation and physical medicine : volné pokračování Fysiatrického a revmatologického věstníku založeného v roce 1923. Praha: ČLS JEP, 2019, roč. 26, č. 4, s. 157-165. ISSN 1211-2658. (33 %)

 

SLÁDEKOVÁ, N., E. ŽIAKOVÁ, D. FARKAŠOVÁ, H. PADYŠÁKOVÁ and A. REPKOVÁ. Improvement of functionality of upper limb in patients with cerebral palsy by using non-robotic assisted therapy compared to classical kinesiotherapy. In: British Medical Bulletin. 2017. ISSN 0007-1420. (IF 3.045) (20 %)

 

SLÁDEKOVÁ, N., E. ŽIAKOVÁ, J. KRESÁNEK, S. KLOBUCKÁ, J. HAVLOVÁ, M. MALAY a T. UNER. Impact of non-robotic assisted therapy for improvement of mobility of paretic upper extremity caused by cerebral palsy compared to classical kinesiotherapy. In: Physical Disabilities – Therapeutic Implications. Rijeka: INTECH, 2017, p. 73-93. ISBN 978-953-51-3247-9. (14 %)

 

KRISTKOVÁ ZWINGEROVÁ A., I. PALAŠČÁKOVÁ-ŠPRINGROVÁ a E. ŽIAKOVÁ. Vliv Akrální koaktivační terapie na stabilitu dětí s mozkovou obrnou. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017, 24(3), s. 143-149. ISSN 1803-6597. (33 %)

 

KRESÁNEK, J., J. HAVLOVÁ, E. HUSAROVIČOVÁ, A. JANČÍKOVÁ, J. PROKEŠOVÁ, N. SLÁDEKOVÁ, M. VAVRO a E. ŽIAKOVÁ. Fyzioterapia pri vybraných ochoreniach : Učebnica pre vysoké školy. Bratislava: SZU, 2017. 184 s. ISBN 978-80-89702-47-3. (12 %)

 

ŽIAKOVÁ, E., G. BUZÁŠOVÁ, N. SLÁDEKOVÁ, J. KRESÁNEK, a J. HAVLOVÁ. Využitie balančných pomôcok v kinezioterapii pacientov s koreňovým syndrómom v lumbálnej oblasti. In: Studia Kinanthropologica. 2016, 17(3), s. 501-511. ISSN 1213-2101. (20 %)

 

ŽIAKOVÁ, E.  and S. KLOBUCKÁ. The Effect of EEG Biofeedback Therapy on Motor Abilities of Children with Attention Deficit Hyperavtivity Disorder. European Journal of Medicine. 2015, 10(4), s. 221-234. ISSN 2308-6513. (IF 1.05) (50 %)

 

ŽIAKOVÁ, E. Možnosti fyzioterapeutickej intervencie pri poruchách riadenia pohybu u detí. In: Fyzioterapia detí s poruchou pohybovopodporného systému. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0770-9. (100 %)

 

KLOBUCKÁ, S., E. ŽIAKOVÁ and R. KLOBUCKÝ. Latest Trends in Neurorehabilitation of Patients with Cerebral Palsy. In: Handbook on Cerebral Palsy: Therapeutic Management and Long-term Prognosis. New York, NY: Nova Science Publ., 2014, PP 205-229. ISBN 978-1-63321-874-1. (33 %)

Další aktivity

Členka

Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 2014-2018

Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity 2018-

Predsedníčka Akademického senátu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 2018-2019

Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity 2010-2019

komisií pre štátne skúšky v I. II. stupni VŠ, rigoróznych a špecializačných skúšok

odbornej skupiny pre povolanie fyzioterapeut pri MZ SR pre tvorbu Štandardných diagnostických a terapeutických postupov

Slovenskej lekárskej komory – odbornej spoločnosti FBLR

Viceprezidentka Slovenskej komory fyzioterapeutov

Redakčnej rady českého časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství, Česko

Redakčnej rady časopisu Ošetrovateľský obzor

 

2018 Uděleno ocenění Slovenskou komorou fyzioterapeutov – Fyzioterapeut roka

 

Odborný garant

CPČ Reflexná terapia podľa Vojtu 2003-2019

ŠŠ Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 2015-2019

Projektová a grantová činnost

Řešitel projektů

Typ projektu: Štrukturálne fondy EÚ –  MŠ SR/ OP

Názov projektu: Program rozvoja SZU

Typ projektu: Výskumný projekt EU ITMS 26220220099

Názov projektu: Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu. Riešený projekt v rámci dizertačnej práce Centrálna motorická porucha. Neurofeedback ako terapia

Typ projektu: Národný program starostlivosti o deti a dorast 2012, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Názov projektu: Pilotáž skríningov psychomotorického vývinu pre 2.-11. preventívnu prehliadku.

Typ projektu: Projekt Nadácia Tatra banka – Kvalita vzdelania 2013

Názov projektu: Fyzioterapia založená na dôkazoch

Typ projektu: Projekt Nadácia Tatra banka – Kvalita vzdelania 2015

Názov projektu: Fyzikálna terapia a bolesť v oblasti chrbtice

Typ projektu: Erasmus +

Názov projektu: DeMoPhaC: Development of a Model for Nurses’ role Interprofessional Pharmaceutical Care

 

Vypracovanie odborného posudku na projekt KEGA č. 008UPJŠ-4/2015 s názvom „Zvyšovanie efektivity výučby fyzioterapie pomocou zavádzania integrovaného modelu“

Přednášková činnost, zahraniční stáže

Staff Mobility For Teaching University of Bohemia Faculty of Health Care/Department of Physiotherapy and Occupational Therapy 2017/2018

Erasmus – staff mobility for training Klaipeda State University of Applied Sciences Department of Physiotherapy, Lithuania, 2015/2016

Erasmus – staff mobility for training Charles University in Prague Third Faculty of Medicine/Faculty Hospital Královské Vinohrady 2014/2015

Staff Mobility For Teaching Palacký University Olomouc, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy 2012/2013

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign