Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

prof. MUDr. David Jahoda, CSc.

Jméno David
Příjmení Jahoda
Tituly před jménem prof. MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Akademický pracovník
Obor činnosti Rehabilitační ošetřovatelství

Dosažené vzdělání

1991  1. LF UK v Praze, titul: MUDr.
2001 Obhájena kandidátská disertační práce - téma: Využití spaceru při řešení hluboké infekce náhrady kyčelního a kolenního kloubu
2007 Jmenován docentem pro obor Ortopedie, habilitační práce - téma: Léčba infekčních komplikací kloubních náhrad
2012 Jmenován profesorem pro obor Ortopedie   
Pedagogicko-výchovná činnost
1. lékařská fakulta
Publikační činnost

Kapitoly v tuzemských monografiích   

Jahoda D., Hromádka R., Veselý F.: Prevence v ortopedii, v Fait T., Vráblík M., Češka R a kol.: Preventivní medicína. Druhé přepracované vydání. Praha: Maxdorf, 2011, 469-482, ISBN 978-80-7345-237-7.
Jahoda D.: Strategie léčby hluboké infekce náhrady kyčelního kloubu In: Landor, I., Vavřík, P., Gallo, J., Sosna, A.: Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu. Praha: Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-254-4. 
Jahoda D.: Laboratorní diagnostika v ortopedii. In Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7492-062-2.  Jahoda D.: Infekce v oblasti nohy. In Popelka S.: Chirurgie nohy a hlezna. Vybrané kapitoly. Praha: Mladá fronta, 2014, 296 str. ISBN 9788020431875.
 

Kapitoly v zahraničních monografiích

Jahoda D.: Implant removal in revision hip arthroplasty, v Sochart D.H. a kol.: The infected Implant- What next? Praha: Triton, 2012, 469-482, ISBN: 978-80-7387-537-4.

Jahoda D.: Implant removal in revision knee arthroplasty, v Sochart D.H. a kol.: The infected Implant- What next? Praha: Triton, 2012, 469-482, ISBN 978-80-7387-537-4.

Jahoda D.: One-stage revision, v Sochart D.H. a kol.: The infected Implant- What next? Praha: Triton, 2012, 469-482, ISBN 978-80-7387-537-4.

Citak M, Argenson JN, Masri B, Kendoff D, Springer B, Alt V, Baldini A, Cui Q, Deirmengian GK, Del Sel H, Harrer MF, Israelite CL, Jahoda D, Jutte PC, Levicoff E, Meani E, Motta F, Pena OR, Ranawat AS, Safir O, Squire MW, Taunton MJ, Vogely CH, Wellman SS.: Spacers. in Parvizi J., Gehrke T.: Proceedings of the International Concensus Meeting on Periprosthetic Joint infections. Data Trace Publishing Company, 305s, USA, 2013. ISBN 978-157400-147-1.
 

Články v tuzemských odborných časopisech a sbornících

Fulín P., Pokorný D., Šlouf M., Lapčíková M., Pavlova E., Zolotarevová E., Entlicher G., Jahoda D., Sosna A.: Metoda MORF pro sledování velikostí a tvarů otěrových mikro- a nanočástic UHMWPE v periprotetických tkáních. Acta Chir Orthop Traumatol Čech, 2011, 78: 131 - 7.                

Fulín P., Pokorný D., Barták V., Jahoda D., Tomaides J., Sosna A.: Dlouhodobé výsledky náhrady kolenního kloubu SVL. Acta Chir Orthop Traumatol Čech, 2011, 78: 524 - 52.  

Pokorný D., Šlouf M., Fulín P., Jahoda D., Sosna A.: Současné poznatky o vlivu technologie výroby a sterilizace na strukturu a vlastnosti UHMWPE. Acta Chir Orthop Traumatol Čech, odevzdáno k recenznímu řízení, 2011.  

Judl T., Jahoda D, Landor I., Pokorný D., Melicherčík P., Sosna A.: Reimplantace náhrady kyčelního kloubu metodou docementování dříku do původního cementového lůžka. Acta Chir Orthop Traumatol Čech, 2011,78:416-22.

Melicherčík P., Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Judl T., Sosna A.:  Lokální nosiče antibiotik. Ortopedie, 5 (4): 187-193, 2011.
Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D.,Melicherčík P., Sosna A.:  Současné trendy v léčbě infikované aloplastiky. Ortopedie, 5 (4): 179-185, 2011.

Barták V, Hromádka R, Fulín P, Jahoda D, Sosna A, Popelka S.: Anatomical study of flexor hallucis brevis insertion: Implications for clinical practice., Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2011;78(2):145-8.  

Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Jahodová I., Sosna A: Ortopedická klinika 1. LF UK a FNM:  Prevence infekčních komplikací kloubních náhrad. Ortopédia, 34-35, 2013.
Hrubina M., Skoták M., Jahoda D.: Osteomyelitida prvního metatarzu jako komplikace scarf osteotomie - kazuistika. Ortopedie. 5:197-200, 2013.

Jahoda D., Judl T., Síbek M. Jahodová I.: Základní principy terapie ortopedických infekcí. 17. pracovní setkání, Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Jahoda D., Judl T., Melicherčik P., Jahodová I: Prevence ortopedických infekcí. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Jahoda D., Tomaides J., Síbek M., Jahodová I.: Infekční koxitidy. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Jahodová I., Tomaides J.: Nové trendy v přístupu k řešení infekce kloubních náhrad - evoluce nebo revoluce ? Medicína a umění. 2014, 2(30), 29-32. ISSN 1803-3679.

Nyč O., Jahoda D.: ATB v terapii ostatních ortopedických infekcí. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Judl T., Jahoda D.: Řešení infikovaných pakloubů pomocí potahovaných hřebů. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Judl T., Jahoda D.: Senzory: nový trend v přístupu k problematice ortopedických implantátů. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Jahoda D., Judl T., Tomaides J., Jahodová I.: Prevence infekčních komplikací v ortopedii. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. "Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. Praha, 2013.

Judl T., Jahoda D., Jahodová I.: Léčba infikovaných pakloubů potahovanými hřeby kostním cementem s antibiotikem. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. "Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. Praha, 2013.

Melicherčík P.,Jahoda D., Monincová l., Šerý R., Judl T., Jahodová I.: Využití antimikrobiálních peptidů v léčbě infekce pohybového ústrojí. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. "Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. Praha, 2013.  

Jahoda D.: Prevention of Prosthetic Joint Infection. 32th.annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society, Praha. 2013.

Melichercik P., Klapkova E., Landor I., Judl T., Síbek M., Jahoda D.: The effect of vancomycin  crystalline degradation products in the topical treatment of osteomyelitis. with the help of local antibiotic carriers. 32th.annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society, Praha. 2013.
Bartak V., Jahoda D., Kratky Z.: Pseudotumor of foot caused by retained toothpick. 32th.annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society, Praha. 2013.

Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Jahodová I., Melicherčk P.: Nové trendy v léčbě infekčních komplikací. 9. Harrachovské ortopedické sympozium pořádané v Lázních Bělohrad 2014.

Judl T., Jahoda D., Landor I. , Daniel M. 2 Růžička P., Jahodová I. , Melicherčík P.: Chytré implantáty. 9. Harrachovské ortopedické sympozium pořádané v Lázních Bělohrad 2014.

Melicherčík P., Landor I., Klapková E., Kotaška K., Judl T., Pokorný D., Jahoda D.: Vliv vysoké teploty na tvorbu degradačních produktů vankomycinu uvolňovaných z lokálních nosičů používaných v ortopedii. 9. Harrachovské ortopedické sympozium pořádané v Lázních Bělohrad 2014.
Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Judl T., Melicherčík P., Tomaides J, Jahodová I.: Prevence komplikací kloubních náhrad užitím speciální povrchové úpravy implantátu. Prevention of joint replacement complications using a special surface finishing of the implant.Sborník 9. vědecká konference s mezinárodní účastí, Pečujeme bezpečně? 128 s., Praha, 2014.

Melicherčík P., Klapková E., Kotaška K, Landor I., Judl T., Jahoda D. Jahodova' I.: Vliv vysoké teploty na antibakteriální účinnost vankomycinu uvolňovaného z lokálních nosičů antibiotik užívaných v ortopedii. Sborník 9. vědecká konference s mezinárodní účastí, Pečujeme bezpečně? 128 s., Praha, 2014.

Judl T, Jahoda D., Melicherčík P. Jahodová I.: Meduloskopie, bezpečná léčba chronické osteomyelitidy metafýzy tibie. Sborník 9. vědecká konference s mezinárodní účastí, Pečujeme bezpečně? 128 s., Praha, 2014.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Štefan J., Jahoda D., Landor I.: Současné indikační schéma aloplastiky ramena. Ortopedie. 2015; 9 (2): 52-56. ISSN 1802-1727 IF: 0.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Štefan J., Jahoda D., Landor I.: Operační technika a postup implantace anatomické náhrady ramenního kloubu. Ortopedie.2015; 9 (2): 59-64. ISSN 1802-1727 IF: 0.

Ballay R., Landor I., Růžička F., Melicherčík P., Tomaides J., Jahoda D.: Aloplastické materiály z pohledu jejich citlivosti ke kolonizaci bakteriemi. Acta Chir Orthop Traum. Čech.  Přijato do tisku. ISSN: 0001-5415. IF:0,388.

 

Články v zahraničních odborných časopisech a sbornících

Oloffson CH., I., Gorecky Z., A., Dirksen R., Kofranek I., Majevski A., Mazurkiewicz T., Jahoda D., Fagrell B., Kiepert P.E., Hardiman Y.J, Levy H.:  Evaluation of MP40X for prevention of perioperative hypotension in patient undergoing primary hip arthroplasty using spinal anesthesia: A randomezed, doble-blinded multicenter study. Anesthesiology.  

Linden P, Gazdzik TS, Jahoda D, Heylen RJ, Skowronski JC, Pellar D, Kofranek I, Górecki AZ, Fagrell B, Keipert PE, Hardiman YJ, Levy H.: A double-blind, randomized, multicenter study of MP4OX for treatment of perioperative hypotension in patients undergoing primary hip arthroplasty under spinal anesthesia. Anesth Analg. 2011, Apr;112(4):759-73.

Melicherčík P, Jahoda D, Nyč O, Klapková E, Barták V, Landor I, Pokorný D, Judl T, Sosna A.: Bone grafts as vancomycin carriers in local therapy of resistant infections. Folia Microbiol. 2012 Sep;57(5):459-62.

Citak M, Argenson JN, Masri B, Kendoff D, Springer B, Alt V, Baldini A, Cui Q, Deirmengian GK, del Sel H, Harrer MF, Israelite C, Jahoda D, Jutte PC, Levicoff E, Meani E, Motta F, Pena OR, Ranawat AS, Safir O, Squire MW, Taunton MJ, Vogely C, Wellman SS.: MW, Taunton MJ, Vogely CH, Wellman SS.: Spacers. J Arthroplasty. 2014 Feb;29(2 Suppl):93-9. ISSN 0883-5403.

Citak M, Argenson JN, Masri B, Kendoff D, Springer B, Alt V, Baldini A, Cui Q, Deirmengian GK, Del Sel H, Harrer MF, Israelite CL, Jahoda D, Jutte PC, Levicoff E, Meani E, Motta F, Pena OR, Ranawat AS, Safir O, Squire Spacers. J Orthop Res. 2014 Jan;32 Suppl ISSN: 0736-0266 IF : 2.972.

Melichercik P, Klapkova E, Landor I, Judl T, Sibek M¹, Jahoda D: The effect of Vancomycin degradation products in the topical treatment of osteomyelitis. Bratisl Lek Listy 2014; 115 (12): 796 – 799 Impact factor: 0,345.

Jahoda D, Landor I, Benedík J, Pokorný D, Jud T, Barták V,  Jahodová I, Fulín P, Síbek M: PCR diagnostic system in the treatment of prosthetic joint infections. Folia Microbiol (2015) 60:385–391. IF 1,0.

Judl, D. Jahoda, I. Landor, D. Pokorný, M. Síbek, and P. Melichercík: Medulloscopy: Treatment Of Chronic Osteomyelitis Of The Tibia Metaphyses Bone Joint J 2015 97-B: (SUPP 16) 139. IF: 3.309.

Melichercík, V. Cerovský, I. Landor, O. Nešuta, T. Judl, M. Síbek, D. Pokorný, and D. Jahoda.: New Antimicrobial Peptides For Topical Treatment And Prevention Of Infectious Complications In Orthopedics And Traumatology Bone Joint J 2015 97-B:(SUPP 15) 26. IF: 3.309.

Různé (překlady, recenze, populárně naučné články atd.)
Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Melicherčík P., Judl T., Sosna A.: Role lokálních nosičů antibiotik při léčbě infikované kloubní náhrady.  Medicína a umění, 15(2): 12-18, 2011.
Fulín P., Pokorný D., Šlouf M., Jahoda D., Sosna A.: Současné trendy v párování materiálů artikulačních komponent kloubních náhrad. Medicína a umění, 15(2): 24-27, 2011.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Síbek M.: Užití tigecyklinu v ortopedii. Antiinfecives news, ISSN 1804-4212, 4/1,15-18, 2013.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Jahodová I., Tomaides J.: Nové trendy v přístupu k řešení infekce kloubních náhrad - evoluce nebo revoluce? Medicina a umění. 2014, 2(30), 29-32. ISSN 1803-3679.

Další aktivity
1991 – dosud 1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, lékař
2008 – dosud: VŠZ, o.p.s., Praha 5, akademický pracovník
Místopředseda Sekce pro kostní a kloubní infekty ČSOT

Projektová a grantová
činnost

2009-2012: Grant  102/09/H082 GAČR Detekce infekce aloplastiky pohybového aparátu pomocí biosenzorů a bezdrátový přenos informace. 
2011-2013: Grant NT12229-4   Studium fyzikálně- chemických vlastností polyetylénových UHMWPE artikulačních komponent určujících životnost totálních kloubních náhrad.
2012-2016:  Projekt (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL)

2013-doposud: Výzkumný program Univerzity Karlovy v rámci Prvouk - P25/LF1/2 : Výzkum problematiky životnosti a komplikací kloubních náhrad
2013-2014: Grant IGA-MZ CR NT 14218-2/2013 (5290): Monitoring vankomycinu a dalších antibiotik uvolňovaných z lokálních nosičů užívaných v ortopedii v pokuse in vitro a in vivo k jejich efektivnímu využití při lokální léčbě osteomyelitid.
2012-doposud:  Interní grant FN Motol "Moderní terapie", projekt č. 9777:  " Lokální terapie osteomyelitid za pomoci antimikrobiálních peptidů uvolňovaných z lokálních nosičů užívaných v ortopedii "
2014.2017: Projekt TAČR: „Vývoj inteligentních endoprotéz
se včasnou automatickou detekcí možného selhání.“

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

 

Aktivní účast na tuzemských vědeckých konferencích

Sosna A., Landor I., Pokorný D., Jahoda D.: Současné možnosti a hranice reimplantací kloubních náhrad. Ortopedické sympozium Litoměřice, 2011.

Jahoda D.: One-stage exchange. Palacademy Masteclass course, Prague 2011.
Jahoda D.: Implant extraction. Palacademy Masteclass couse, Prague 2011.

Jahoda D.: Vše, co jste chtěli vědět o kloubních náhradách, ale báli jste se zeptat. Civilizační choroby a ošetřovatelství. Konference ke dni ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Praha 2011.

Jahoda D., Melicherčík P., Landor I., Pokorný D., Judl T., Sosna A.: Možnosti využití lokálních nosičů antibiotik. XV.Národní kongres ČSOT, Praha 2011.

Jahoda D., Pokorný D., Melicherčík P., Judl T., Sosna A.: Spacer - vyřešená problematika? XV.Národní kongres ČSOT, Praha 2011.

Ballay R., Landor I., Jahoda D., Růžička F.: Alloplastic materials and their propensity to infection. XV.Národní kongres ČSOT, Praha 2011.

Jahoda D., Rezistentní infekce v ortopedii. XV. Národní kongres ČSOT, Praha 2011.

Jahoda D., Linezolid a tigecyklin v ortopedii. XV. Národní kongres ČSOT, Praha 2011.

Jahoda D., Tomaides J.: Ekonomické aspekty léčby rezistentních infekcí. XV. Národní kongres ČSOT, Praha 2011.

Jahoda D.:  Trabekulární titan v endoprotetice kyčle. XV. Národní kongres ČSOT, Praha 2011.

Jahoda D.: Lokální antibiotická léčba v ortopedii. Symposium Palacos 2011, Třeboň.

Pokorný D., Sosna A., Hromádka R., Fulín P., Jahoda D.: Detaily operační techniky reverzní náhrady ramena. 33. symposium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK, Praha, 2011.

Melicherčík P., Jahoda D., Klapková E., Tesfaye H., Nyč O., Judl T., Tomaides J., Sosna A.: Využití lokální aplikace vankomycinu u rezistentních infekcí v ortopedii. 8. ortopedické sympozium Harrachov, 12.-13. 10. 2012, Lázně Bělohrad.

Jahoda D., Pokorný D., Tomaides J., Sosna A.: Lokální antibiotická léčba v ortopedii. Palacademy symposium. Srní. 2012.

Jahoda D., Landor I., Jud T., Pokorný D., Síbek M., Sosna A.: Septická coxitida. Moravské ortopedické a traumatologické dny 2012, Olomouc. Vyzvaná přednáška.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Sosna A.: Infekce TEP kolenního kloubu - aktuální standard péče. XVI. Národní kongres  ČSOT, 2012 Olomouc.  

Jahoda D.: Infekce TEP kyčle: individuální přístup, doporučené postupy. XVI. Národní kongres  ČSOT, 2012 Olomouc.

Jahoda D. Judl T.: Charakteristika ortopedických operačních výkonů. Kurz ILF. Klinická mikrobiologie infekcí u hospitalizovaných pacientů. 2012, Praha.

Jahoda D. Judl T.: Infekční komplikace v ortopedii - přístupy k diagnostice a léčbě. Kurz ILF. Klinická mikrobiologie infekcí u hospitalizovaných pacientů. 2012, Praha.

Jahoda D.: Prevence infekčních komplikací kloubních náhrad. Palacademy symposium. Srní. 2013.

Jahoda D., Judl T., Síbek M. Jahodová I.: Základní principy terapie ortopedických infekcí. 17. pracovní setkání, Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Jahoda D., Judl T., Melicherčik P., Jahodová I: Prevence ortopedických infekcí. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Jahoda D., Tomaides J., Síbek M., Jahodová I.: Infekční koxitidy. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Nyč O., Jahoda D.: ATB v terapii ostatních ortopedických infekcí. Antibiotická politika, Soláň, 2013.

Judl T., Jahoda D.: Řešení infikovaných pakloubů pomocí potahovaných hřebů. Antibiotická politika, Soláň, 2013.  

Judl T., Jahoda D.: Senzory: nový trend v přístupu k problematice ortopedických implantátů. Antibiotická politika, Soláň, 2013.  

Jahoda D.: Prevence infekčních komplikací kloubních náhrad, Palacos symposium PALACADEMY, Srní, 2013.

Judl T., Jahoda D., Landor I., Síbek M., Melicherčík P., Tomaides J., Sosna A.: Infikované paklouby a jejich řešení pomocí potahovaných hřebů. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 2013.  

Jahoda D.: Infection in the multi-operated hip patient. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 2013. 

Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Síbek M., Jahodová I., Tomaides J., Sosna A.: Prevention of Prosthetic Joint Infection. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 2013.  

Jahoda D., Judl T., Tomaides J., Jahodová I.: Prevence infekčních komplikací v ortopedii. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. "Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. Praha, 2013.

Judl T., Jahoda D., Jahodová I.: Léčba infikovaných pakloubů potahovanými hřeby kostním cementem s antibiotikem. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. "Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. Praha, 2013.

Melicherčík P., Jahoda D., Monincová l., Šerý R., Judl T., Jahodová I.: Využití antimikrobiálních peptidů v léčbě infekce pohybového ústrojí. 8. vědecká konference s mezinárodní účastí. "Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. Praha, 2013.

Jahoda D.: Revizní operace infikovaných náhrad kolena. Symposium Revizní náhrady kolenního kloubu, Praha 2013.

Jahoda D.: Prevention of Prosthetic Joint Infection. 32th.annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society, Praha. 2013.

Melichercik P., Klapkova E., Landor I., Judl T., Síbek M., Jahoda D.: The effect of vancomycin  crystalline degradation products in the topical treatment of osteomyelitis. with the help of local antibiotic carriers. 32th.annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society, Praha. 2013.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Štefan J., Jahoda D., Landor I.: Význam reverzní náhrady ramenního kloubu pro řešení traumatických stavů. Vyzvaná přednáška, Novákovy traumatologické dny, Brno, 2013.

Bartak V., Jahoda D., Kratky Z.: Pseudotumor of foot caused by retained toothpick. 32th.annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society, Praha. 2013.

Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Jahodová I., Melicherčk P.: Nové trendy v léčbě infekčních komplikací. 9. Harrachovské ortopedické sympozium pořádané v Lázních Bělohrad 2014.

Judl T., Jahoda D., Landor I., Daniel M. 2 Růžička P., Jahodová I., Melicherčík P.: Chytré implantáty. 9. Harrachovské ortopedické sympozium pořádané v Lázních Bělohrad 2014.

Melicherčík P., Landor I., Klapková E., Kotaška K., Judl T., Pokorný D., Jahoda D.: Vliv vysoké teploty na tvorbu degradačních produktů vankomycinu uvolňovaných z lokálních nosičů používaných v ortopedii. 9. Harrachovské ortopedické sympozium pořádané v Lázních Bělohrad 2014.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Jahodová I., Judl T., Tomaides J.: All that glitters is not gold. Biological implant coating in infection prevention and treatment. XVIII. Národní kongres ČSOT, Praha, 2014.  

Jahoda D.: Taktika revize selhané náhrady kolenního kloubu s využitím systému Multigen. XVIII. Národní kongres ČSOT, Praha, 2014.  

Jahoda D.: Nové možnosti užití lokálních nosičů antibiotik při řešení infekcí pohybového aparátu. Palacademy, Srní 2014.

Jahoda D, Judl T, Landor I, Pokorný D, Jahodová I, Daniel M: Chytré implantáty - cesta k aktivnímu řešení komplikací. 37. Sympozium Ortopedické kliniky 1. LFUK a Nemocnice na Bulovce, Praha. 2015.

Jahoda D.: Herafill beads v léčbě a prevenci infekčních komplikací. Symposium PALACOS: Revizní endoprotetické operace, infekce v ortopedii, technika cementování. Srní. 2015. 

Popelka S, Landor I, Vavřík P, Sosna A, Jahoda D.:Revizní operace po selhané TEP hlezna. XIX. Národní kongres ČSOT, Praha, 2015.

Jahoda D., Pokorny D.: Shoulder arthroplasty infection. (Invited lecture) EFORT, Praha 2015.

Popelka S, Landor I, Vavřík P, Sosna A, Jahoda D.: Revizní operace po selhané TEP hlezna. XIX. Národní kongres ČSOT, Praha, 2015.
  

Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Šlouf M., Jahoda D.: Zajímavosti z pocátku “low friction arthroplasty”. Národní kongres SOTS, Bratislava, Slovensko, 2011.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Hudec T., Sosna A.: Individuální přístupk řešení infekčních komplikací kloubních náhrad. Jesenný kongres SOTS s medzinárodnou účasťou, Košice, Slovensko, 2010. Vyzvaná přednáška.

Jahoda D., Judl T., Landor I., Pokorný D., Sosna A.: Spacer - typy, indikace, použití a budoucnost při léčbě infekcí kloubních náhrad. XXXI. Národní kongres SOTS, Bratislava, Slovensko, 2011. 

Jahoda D., Melicherčík P., Landor I., Pokorný D., Sosna A.: Lokální antibiotická léčba a její role v léčbě infekcí pohybového aparátu. XXXI. Národní kongres SOTS, Bratislava, Slovensko, 2011.

Jahoda D.: Infection in the multi-operated hip patient. Modern challenges in total hip arthroplasty. Singapore 2011. Vyzvaná přednáška.

Jahoda D.: New solutions with Trabecular Titanium modular implant. Modern challenges in total hip arthroplasty. Singapore 2011. Vyzvaná přednáška.

Melicherčík P., Jahoda D., Nyč. O., Klapková E., Landor I., Pokorný D., Judl T., Sosna A.:  Bone grafts as vancomycin carriers in local therapy of resistant infection. EBJIS 2011 Conference, Kobenhavn, Dánsko, 2011.

Judl T., Jahoda D., Zikmund A, Ripka P., Krásný L., Nyč. O., Landor I., Pokorný D., Sosna A.:  Detection of biofilm by measuring  the impedance. EBJIS 2011 Conference, Kobenhavn, Dánsko, 2011.  

Jahoda D.: Management of infected joint - non operative/debridement/excision arthroplasty Palacademy, Knee Revision Course for Orthopaedic Surgeons, Weihrheim, Německo, 2011. 

Jahoda D.: 1-stage revision for knee – indications/technique. Palacademy, Knee Revision Course for Orthopaedic Surgeons, Weihrheim, Německo, 2011.  

Jahoda D.: Removal of implants. Palacademy, Knee Revision Course for Orthopaedic Surgeons, Weihrheim, Německo, 2011.  

Jahoda D.: Solutions for failed knee revision surgery: further exchanges, excision arthroplasty, soft tissue/arthrodesis. Palacademy, Knee Revision Course for Orthopaedic Surgeons, Weihrheim, Německo, 2011.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Sosna A., Melicherčík P., Judl T.: Infection of the multi-operated total knee arthroplasty. Strategy of treatement. European Bone and Joint Infection SocietycAnnual Meeting 2012, Montreaux. Švýcarsko.

Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Judl I., Sosna A.: Role lokálních nosičů antibiotik v ortopedii- nové možnosti užití Garamycinové pěny. Jesenný kongres SOTS s Mezinárodnou účasťou., 2012, Nové Zámky, Slovensko.

Jahoda D.: The infected implant- treatment strategy, International Expert meeting: Miejscowa antybiotykoterapia w profilaktyce i leczeniu zakażeń w ortopedii i traumatologii, Josefowie, 2012, Polsko.

Jahoda D.: THA infection: Therapeutic strategies and current trends. Tecres Meeting - Bone cement, infection and local treatment in othopaedic surgery. 2012 Verona, Itálie.

2010. Judl, D. Jahoda, A. Zikmund, P. Ripka, I. Landor, A. Sosna: Early detection of biofilm by measuring the impedance between interdigital electrodes. EBJIS, Heidelberg, 2010. 

Zikmund, A., Ripka, P., Krasny, L., Judl, T., Jahoda, D.: Biofilm detection by the impedance method: Bacteria layer detection on surgical implants. Proceedings - 2010 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics, 2010. 

Melicherčík P., Jahoda D., Nyč O., Klapková E., Landor I., Pokorný D., Sosna A., Judl T.: Effect of vancomycin crystalline degradation products in topical treatment of osteomyelitis with the help of the local antibiotic carriers. Strategy of treatement. European Bone and Joint Infection SocietycAnnual Meeting 2012, Montreaux. Švýcarsko.

Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Jahodová I., Sosna A: Prevence infekčních komplikací kloubních náhrad. XXXIII. Národní kongres SOTS, Bratislava, Slovensko, 2013.

2013. Jahoda, T. Judl, J. Jahodovà, A. Zikmund, L., Krasny, P. Ripka - Czech Republic: Biofilm detection through electrical impedance. Biofilm-Related Infections in Orthopedic and Trauma Surgery. International Collaborative Projects Ahead”, Milan. Itálie, 2013.

Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Jahodová I., Sosna A: Ortopedická klinika 1. LF UK a FNM:  Prevence infekčních komplikací kloubních náhrad. XXIII. Červeňanského dny, Bratislava, Slovensko, 2013.
Jahoda D., Judl T. , Landor  I., Pokorný D.,  Sosna A. .: Early Detection of Biofilm by Measuring the Impedance Between Interdigital Electrodes. 23rd Open Scientific Meeting  of  MusculoSkeletal Infection Society. Philadelphia, USA, 2013.

Jahoda D., Melicherčík P. , Klapková E. , Jahodová I., Landor  I., Pokorný D.,  Sosna A.: Bone Grafts as Vancomycin Carriers in Local Therapy of Resistant Infections. 23rd Open Scientific Meeting  of  MusculoSkeletal Infection Society. Philadelphia, USA, 2013.

Jahoda D., Judl T., I. Landor I., Pokorný D., Sosna A.: Cement-within-cement femoral stem reimplantation technique. Efort , Istanbul, 2013.

Judl T., Jahoda D., Zikmund A., Landor I., Pokorný D., Sosna A.: Bacterial biofilm - in vitro detection by measuring impedance. Abstract book  of EFORT Efort, Istanbul, 2013.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Jahoda D., Štefan J.: Six-year experience with reverse shoulder replacement Lima SMR®. Abstract book of EFORT, 2013.

Melichečik P.  Klapkova E., D. Jahoda , Landor I., Kotaška K. Pokorny D., Sibek M.:Influence of high temperature on the formation of  crystalline degradation products of vancomycin released from local carriers of antibiotics used in orthopedics. 33rd annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society (EBJIS), Utrecht, Nizozemsko, 2014.

Tobiáš Judl, David Jahoda, Ivana Jahodová, Pavel Melicherčík, Ivan Landor: Antibiotic cement-coated intramedullary nails for the treatment of infected nonunions. 33rd annual meeting of the European Bone and Joint.

Tobiáš Judl, David Jahoda, Ivana Jahodová, Pavel Melicherčík, Ivan Landor: Antibiotic cement-coated intramedullary nails for the treatment of infected nonunions. 33rd annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society (EBJIS), Utrecht, Nizozemsko, 2014.

Judl T., Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Síbek M., MelichercíkP.: Medulloscopy - Treatment Of Chronic Osteomyelitis Of The Tibia Metaphyses. 34rd annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society (EBJIS). Estoril, Portugalsko 2015.              

Jahoda D.: Implants that feel bacteria: we are not so far. (Invited lecture)  Milano Biofilm Meeting Implantables and Infection Control: a Promising Future? Italy 2015.

Jahoda D., Pokorny D.: Shoulder arthroplasty infection. (Invited lecture) EFORT, Praha 2015.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Štefan J., Jahoda D., Landor I.:  Complications of reverse TSA. Národní kongres polské ortopedické společnosti 2015, Gniew, Polsko - vyzvaná přednáška.

Jahoda D.:  Moderní prevence, diagnostika a léčba infekce kloubních náhrad. Podzimní kongres SOTS 2015, Prešov, Slovensko, vyzvaná přednáška.

Melichercík P., Cerovský V., Landor I., Nešuta O., Judl T., Síbek M., Pokorný D., JahodaD.: New Antimicrobial Peptides For Topical Treatment And Prevention Of Infectious Complications In Orthopedics And Traumatology. 34rd annual meeting of the European Bone and Joint Infection Society (EBJIS). Estoril, Portugalsko 2015.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Štefan J., Jahoda D., Landor I.:  Eight year clinical experience with SMR® reverse total shoulder arthroplasty and operation technique. Národní kongres polské ortopedické společnosti 2015, Gniew, Polsko- vyzvaná přednáška.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Jahoda D., Pokorná Ž., Braumová L, Landor I.: Aseptické komplikace reverzní TEP ramenního kloubu a jejich řešení. Podzimní kongres SOTS 2015, Prešov, Slovensko, vyzvaná přednáška.

Fulín P., Pokorný D., Sosna A., Štefan J., Jahoda D., Landor I.: Význam variability inklinace lopatky a verze glenoidu v předoperačním plánování u reverzní náhrady ramenního kloubu. Podzimní kongres SOTS 2015, Prešov, Slovensko, vyzvaná přednáška.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Štefan J., Jahoda D., Landor I.: Řešení inveterované luxace ramena reverzní TEP. Podzimní kongres SOTS 2015, Prešov, Slovensko, vyzvaná přednáška.

Pokorný D., Sosna A., Fulín P., Pokorná Ž., Jahoda D., Landor I.: Nový revizní modulární systém pro řešení defektů glenoidu Axioma ® LimaCorporate. Podzimní kongres SOTS 2015, Prešov, Slovensko, vyzvaná přednáška.     

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

jahoda@vszdrav.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign