Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Karolina Moravcová, PhD

Jméno Karolina
Příjmení Moravcová
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem PhD
Pracovní pozice Asistent, Koordinátor pro mezinárodní spolupráci
Obor činnosti
Předměty:
Ošetřovatelské postupy, Management, Odborná praxe, Hematologie, Ošetřovatelská péče v onkologii, , Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání č. 005-0001-7496 na období od 20. 10. do 19. 10. 2020
Dosažené vzdělání 2011 PhDr., obor: Ošetřovatelství
2010 Mgr., obor: Ošetřovatelství
2008  Bc., obor: Všeobecná sestra
2009 Certifikovaný kurz výpočetní techniky
2002 Certifikovaný kurz VFN - Komunikace
2001 Certifikovaný kurz VFN - Vyjednávání
2000 Certifikovaný kurz VFN- management
1997 Riga, Litva školení strategie národních sesterských organizací
1993-96 Univerzita Luneburg am Heide Německo, management, podpora zdraví a prevence /Mezinárodní certifikát/
1977 - PSS, ARIP, IDVPZ Brno
Pedagogicko-výchovná činnost 2008 - mentor VŠZ, o.p.s. - Ošetřovatelství, Managment, 
           mentor 1 LFUK - Ošetřovatelství, výuka v anglickém jazyce
Vedení bakalářských prací
Oponent bakalářských prací
Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Člen akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Publikační činnost

Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční): 

HLINOVSKA, J., MORAVCOVÁ, K., Zátěž všeobecných sester v klinické ošetřovatelské praxi. Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. In: Zdravotnícke Listy, Trenčín 2015 ISSN 1339-3022

MORAVCOVÁ, K., J. HLINOVSKÁ a J. NĚMCOVÁ. Psychosociální stres na pracovišti u zdravotnických povolání pracujících na úseku ošetřovatelské péče In: Zdravotnictvo a socialna práca. Suplementum. 2014, 9(4), 99-101. ISSN 1336-9326.

HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., NĚMCOVÁ, J., MORAVCOVÁ, K. a S. JEXOVÁ. Problematika úrazů seniorů v České republice. In: Monitor medicíny SLS. 2014, IV(1-2), 25-26. ISSN 1338-2551, EV 4135/10.
MORAVCOVÁ, K. a J. HLINOVSKÁ. Sestra Liliane Juchli – maják švýcarského ošetřovatelství.In: Zdravotnícke listy. 2014, 2(1), A6. ISSN 1339-3022.
HAMPLOVÁ, L., MORAVCOVÁ, K., JAHODOVÁ, I. a B. DRBOHLAVOVÁ. Problematika gamblingu v České republice. In: Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, 8(4), 18-26. ISSN 1336-9326.

MORAVCOVÁ, K. Mukozitida dutiny ústní po autologní transplantaci kmenových buněk z pohledu sestry. Zdravotnictvo a sociálna práca. 2010, 5(3-4), 57-58. ISSN1336-9326.

Článek v jiném recenzovaném časopise (ČR):

MORAVCOVÁ, K. Americká poučení. In: Sestra. 2013, (3-4). ISSN 1335-9444.
HULKOVÁ, V., K. MORAVCOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Komunitná starostlivodť v právnych predpisoch Česka.
In: Sestra. 2012, 11-12, sešit 130, 43-44. ISSN 1335 9444.
HULKOVÁ, V., K. MORAVCOVÁ a J. PAVLICOVÁ. Soft skills v práci sestry manažerky. In: Sestra. 2012, 11-12, sešit 130, 21-22. ISSN 1335 9444.
MORAVCOVÁ, K. Zrození ČAS. Florence. 2011, 7(12), 40-41. ISSN 1801-464X.
MORAVCOVÁ, K. Jak vypadala ošetřovatelská péče před 50 léty? In: Sesterna. 2011, 2(3); 8-12. ISSN 18O4-53 08
MORAVCOVÁ, K. Jak se lišilo stravování pacientů před 150 léty od současnosti? In: Sesterna. 2011, 2(3); 13-14. ISSN 1804-5308.


Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 

MORAVCOVÁ, K., NĚMCOVÁ, J., HLINOVSKÁ, J. Edukační působení sestry v primární zdravotní péči v České republice. In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblast. Zborník vedeckých zpráv. 2014, s. 43-48. ISBN 978-80-89464-27-2.
HLINOVSKÁ, J., MORAVCOVÁ, K., NĚMCOVÁ, J. a I. JAHODOVÁ. Hodnocení pracovní zátěže u zdravotnických povolání pracujících na úseku ošetřovatelské péče. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 75 - 83. ISBN 978-80-902876-8-6. 
HLINOVSKÁ, J. a K. MORAVCOVÁ. Zátěž všeobecných sester v klinické ošetřovatelské praxi. In: Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. S. 43-53. ISBN 978-80-902876-8-6.
HLINOVSKÁ, J., K. MORAVCOVÁ a j. KOCUROVÁ. Význam psychického zdraví. In: Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. S. 20-23. ISBN 978-80-902876-8-6.
HLINOVSKÁ J. a K. MORAVCOVÁ. Rregulační mechanismy ošetřovatelské péče v rámci švýcarské asociace sester a ICN. Medicínsko-právne problémy kardiopulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Bratislava: UK Bratislava, 2013. 43-46 s. ISBN 978-80-223-3263-7.
JAHODOVÁ, I., MORAVCOVÁ, K. a J. NĚMCOVÁ. Kvalita života lidí trpících alzheimerovou chorobou a jejich pečovatelů. Medicínsko-právne problémy kardiopulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Bratislava: UK Bratislava, 2013. 64-72 s. ISBN 978-80-223-3263-7.
JAHODOVÁ, I., K. MORAVCOVÁ, T. JUDL a D. JAHODA. Faktory ovlivňující počet pádů seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vliv vlastnictví, systém péče a metody prevence. In: Zborník vedeckých prác „Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť“. Prešov: Ústav sociálních věd a zdravotnictví bl. P. P. Gojdiča, 2013. S. 141-149. ISBN 978-80-89464-26-5.

MURDYCHOVÁ, E., J. NĚMCOVÁ, D. KALÁTOVÁ a K. MORAVCOVÁ. Kvalita péče ve zdravotnictví. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice: 2009. s. 246-253. ISBN 978-80-89284-66-5.

MORAVCOVÁ, K. a D. Kalatová. Manažerské kompetence vrchní sestry, manažerky střední úrovně. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice: 2009. s. 235-240. ISBN 978-80-89284-66-5.

MORAVCOVÁ, K. a D. Kalatová. Úloha sestry v paliativní péči. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice: 2009. s. 241.


Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 
MORAVCOVÁ, K., NĚMCOVÁ, J., HLINOVSKÁ, J. Edukační působení sestry v primární zdravotní péči v České republice. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. Supplementum - ,,Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblast“. Abstrakty IX. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. 2013, ročník 8, s. 91-93.
ISSN 1336-9326.                                                                       

 

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference: 

MORAVCOVÁ, K., 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium, Fascinace švýcarským ošetřovatelstvím. In: PragueONCO Journal 2015, We Make Media, s. r. o. (publikace – abstrakta přednášek a postlerů), Praha 2015 ISSN 1804-2252.

MORAVCOVÁ, K., HLINOVSKÁ, J., Fascinace švýcarským ošetřovatelstvím, Berounský ošetřovatelský den 2015, Multioborová konference (sborník abstrakt). JESSENIA a.s., Rehabilitační nemocnice Beroun, 29. 5. 2015.
MORAVCOVÁ, K. Vliv životního prostředí na zdraví sestry. In: Civilizační choroby a ošetřovatelství (sborník abstrakt). Praha: Maurea, 2011. ISBN 978-80-904955-1-7.


Monografie (a kapitola) vydaná v ČR: 

SYSEL, D., I. JAHODOVÁ a K. MORAVCOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. et al. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum ošetřovatelství a v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Praha: Maurea, 2012. s. 35-80. ISBN 978-80-904955-5-5.

MORAVCOVÁ, K. Nástup do zaměstnání, pracovní a životní podmínky. In: ROZSYPALOVÁ, M., H. SVOBODOVÁ a M. ZVONÍČKOVÁ. Sestry vzpomínají: příspěvek k historii ošetřovatelství. Praha: Grada, 2006, s. 19-21. ISBN 80-247-1503-1.

MORAVCOVÁ, K. Práce s umírajícím a jeho rodinou z pohledu sestry. In: KÜBLER-ROSS, E. Odpovědi na otázky o smrti a umírání: doplněno samostatnými příspěvky a komentáři našich i zahraničních odborníků. Praha: Tvorba, 1995, s. 228-223.


Prezentace na zahraniční konferenci:  

MORAVCOVÁ, K. a J. HLINOVSKÁ. Psychosociální stres na pracovišti u zdravotnických povolání pracujících na úseku ošetřovatelské péče. X. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému „Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie“. ÚSVaZ P.P.Gojdiča, Prešov, 24.-25. 10. 2014.
HLINOVSKÁ, J. a K. MORAVCOVÁ. Sestra Liliane Juchli – maják švýcarského ošetřovatelství. In: ,,Ošetrovateľstvo a zdravie VIII.“ – medzinárodná vedecká konferencia. Trenčín, Slovenská republika: TU A. Dubčeka, RÚVZ a RK Slovenské komory sester a porodních asistentek v Trenčíne. 16. 4. 2014.
HLINOVSKÁ J. a K. MORAVCOVÁ. Rregulační mechanismy ošetřovatelské péče v rámci švýcarské asociace sester a ICN. 10. vedecko-pracovná schôdza na téma: Medicínsko-právne problémy kardiopulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Bratislava, Slovenská republika, 15. 10. 2013.
JAHODOVÁ, I., MORAVCOVÁ, K. a J. NĚMCOVÁ. Kvalita života lidí trpících alzheimerovou chorobou a jejich pečovatelů. 10. vedecko-pracovná schôdza na téma: Medicínsko-právne problémy kardiopulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Bratislava, Slovenská republika, 15. 10. 2013.
MORAVCOVÁ, K., NĚMCOVÁ, J. a J. HLINOVSKÁ. Edukační působení sestry v primární zdravotní péči v České republice. In: IX. Vedecko-odborná konference s Mezinárodnou účasťou. ,,Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomická oblast“. Prešov, Slovenská republika, 25.-26. 10. 2013.
NĚMCOVÁ, J., K. MORAVCOVÁ a L. HAMPLOVÁ. Bildung trifft Gesundheit. I. Bucher Sympozium. Akademie der Gesundheit, Berlín, Německo, 9. 10. 2013.
MORAVCOVÁ, K. a J. HLINOVSKÁ. Faszination  pflege. Mezinárodní kongres sester, St. Gallen, Švýcarsko 29.-31. 5. 2013.
MORAVCOVÁ, K. a D. KALATOVÁ. Úloha sestry v paliativní péči. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice, Slovenská republika, 23.–24. 10. 2009.

MURDYCHOVÁ, E., J. NĚMCOVÁ, D. KALÁTOVÁ a K. MORAVCOVÁ. Kvalita péče ve zdravotnictví. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice, Slovenská republika, 23. – 24. 10. 2009.

MORAVCOVÁ, K. a D. Kalatová. Manažerské kompetence vrchní sestry, manažerky střední úrovně. V. vedecko-odborná konferencia s mezinárodnou účasťou Globalizácia a kvalita života a zdravia. Košice, Slovenská republika, 23. – 24. 10. 2009.

 

Prezentace na domácí konferenci:  

MORAVCOVÁ, K., Fascinace švýcarským ošetřovatelstvím, 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium, Praha 21. - 23. 1. 2015

MORAVCOVÁ, K., HLINOVSKÁ, J., Fascinace švýcarským ošetřovatelstvím, Berounský ošetřovatelský den 2015, Multioborová konference, JESSENIA a.s., Rehabilitační nemocnice Beroun: 29. 5. 2015.
MORAVCOVÁ,  K., HLINOVSKÁ, J., ZEJDOVÁ, K. Význam  celoživotního vzdělávání sester. In. Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví, Vysoká škola zdravotnická o. p. s., Praha, 2015, s. 123-129. ISBN 978-80-905728-2-9.

Kaleidoskop MORAVCOVÁ, K., HLINOVSKÁ, J., Maják švýcarského ošetřovatelství. Odborná konference - ošetřovatelství. IK+EM, Praha 11. 11. 2014.

HLINOVSKÁ, J. a K. MORAVCOVÁ. Zátěž všeobecných sester v klinické ošetřovatelské praxi. 8. Vědecká konference ke dni ošetřovatelství 2013 Problematika ošetřovatelské péče Evropském roce občanů. Praha, VŠZ, 14. 5. 2013.
HLINOVSKÁ, J., K. MORAVCOVÁ a j. KOCUROVÁ. Význam psychického zdraví. Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. 8. vědecká konference ke dni ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Praha, Vysoká škola zdravotnická, 14. 5. 2013.

MORAVCOVÁ, K. Moderní ošetřovatelství musí být prováděno slovem i skutkem, hlavou i srdcem. In: ,,HI-TEC versus HI-TOUCH“ – recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Praha: VŠZ, 2012. s. 90-95. ISBN 978-80-904955-6-2.               
NĚMCOVÁ, J. a K. MORAVCOVÁ. Možnosti vzdělávání u nelékařských profesí. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Praha, LF UK 26.-27. 1. 2012.

MORAVCOVÁ, K. Vliv životního prostředí na zdraví sestry. Mezinárodní odborná konference Civilizační choroby a ošetřovatelství. Praha, VŠZ 12. 5. 2011.   

 

Účast na odborném kongresu, konferenci:

Odborná konference – Společná cesta, absolvování v rozsahu 7 hodin akce, Praha,  VFN 3. 6. 2015

5. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, absolvování v rozsahu 13 hodin teorie, Praha 20.-21. 11. 2014

Další aktivity 2000 - dosud
členka SIGMA THETA TAU International USA
2010 - dosud
redakční rada časopisu Sesterna
2011 - dosud
členka projektové skupiny EU „Příprava regulačních mechanizmů v EU“
Projektová a grantová činnost 2013 - 2015
OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36048. Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech - spoluřešitel
OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
ORGANIZACE VĚDECKÝCH KONFERENCÍ A SETKÁNÍ (vědecký výbor, pořadatel, spolupořadatel)

Pečujeme bezpečně?
9. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o. p. s., Praha a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 14. 5. 2014ÚČAST NA KONFERENCÍCH

11. 5. 2012 ,,HI-TEC versus HI-TOUCH“ mezinárodní konference. Pořadatel: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha

12. 5. 2011 Mezinárodní konference „Civilizační choroby a Ošetřovatelství“. Pořadatel: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha. Registrační číslo: ČAS/KK/1605/2011  

21. 5. 2010 Odborný kongres: „Handicap a ošetřovatelství“. Pořadatel: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha. Registrační číslo: ČAS/KK/1647/2010

15. 5. 2008 Mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství Kvalita života seniorů – well-being (v anglickém jazyce), Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 5, Duškova 7

1. 4. 2008 Péče o seniory se speciálními zdravotními problémy „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice“ AgeCare, Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5

26. 4. 2007 „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice“ AgeCare, Vysoká škola zdravotnická, Duškova, Praha 5, registrační číslo ČAS/KK/745/2007

2013 Berlín - Konference vzdělávání sester v EU

2013 St. Gallén - Švýcarsko - Fascinace ošetřovatelství

2013 Prešov - Globalizace

2012 Brusel - Vzdělávací programy HCA

2011 Brusel - Vzdělávací programy HCA

2009 mezinárodní konference Prešov- Vliv globalizace na zdraví

2009 Regulační mechanismy v rámci EU – migrace sester Villach, Rakousko

2008 Je o profesi všeobecné sestry zájem? Vídeň, Rakousko

2007 Vzdělání zdravotnických asistentů v ČR - Sills, Švýcarsko

2006 prezentace HIV onem. na mezin. symposiu Waršava

2005 mezinárodní/bilat symposium onkologů – Poster ošetření mukozitid u hematoonkol. pac. Praha

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

1999  RCN Londýn, UK

1997  Kings hospital, Naphield hospital, Londýn, UK

1996 onkologická klinika Johanesboro, Arkansas, USA

1996 certifikovaný kurz domácí péče – hospic, Arkansas, USA

1995 Univerzitní nemocnice Luneburg, Německo

1994 JIP – Hamburk, Německo

1993 JIP – Kiel, Německo

1992 St.Thomas hospital, Londýn, UK

1992  Copenhagen, Dánsko 

1991 RCN Londýn, UK

      

OCENĚNÍ
2010 - ocenění za práci ve VFN
2004 - sestra roku v oblasti nemocniční péče

1989 - cena Vzorný pracovník VFN

Telefon, mobil 00420-210-082-270; 00420-607-565-378
E-mail/e-maily moravcova.karol@seznam.cz; moravcova@vszdrav.cz
Konzultacekonzultační hodiny: pondělí a čtvrtek 11:00-16:00

e-mail:moravcova.karol@seznam.cz 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign