Vítejte na stránkách naší školy


Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze 5,  Duškova 7

otevírá v akademickém roce 2020/2021

ve studijním programu

 

VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

-

PORODNÍ ASISTENCE (prezenční forma)

-

ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

 

dle nových akreditací pro akademický rok 2020/2021 dochází k přechodu ze studujních oborů na studijní programy

původní obor VŠEOBECNÁ SESTRA = současný program VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

původní obor PORODNÍ ASISTENTKA = současný program PORODNÍ ASISTENCE

původní obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRÁNÁŘ = současný program ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ

jedná se výhradně o změnu, která nemá vliv na stupeň získané kvalifikace nebo na obsahovou stránku studia 

 

 

* Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol

Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po absolvování rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož oboru. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. 210 082 418.

 

** Kombinovaná forma studia

Podmínkou pro přijetí do kombinované formy studia je u oboru Všeobecná sestra dokončené zdravotnické vzdělání a aktuální zdravotnická praxe a u oboru Zdravotnický záchranář dokončené středoškolské vzdělání. U této tzv. dálkové formy studia probíhá během semestru zhruba 5-8 konzultací (dle ročníku a zvoleného oboru) a to většinou v pátek a sobotu.  


TERMÍNY PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Přihlášky ke studiu ve všech studijních programech je možno odevzdat


pro I. kolo přijímacích zkoušek 2. 6. 2020 (uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2020)

pro II. kolo přijímacích zkoušek 1. 9. 2020 (uzávěrka přihlášek do 28. 8. 2020) INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 Zájemcům o studium podá bližší informace studijní oddělení na telefonním čísle 210 082 418 nebo na e-mailové adrese info@vszdrav.cz.

Podmínkou studia je maturitní zkouška na střední škole.

Uchazeči o studium programů Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium programů Zdravotnické záchranářství se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a fyziky na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium oboru Zdravotnický záchranář vykonávají talentovou a písemnou zkoušku. Uchazeč musí být zdravotně způsobilý k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Talentová zkouška prokazuje plaveckou zdatnost a je hodnocena bodově. Talentovou zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Písemnou zkouškou jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá obsahu gymnaziálního a středoškolského učiva zakončeného maturitní zkouškou.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické přijímáni do 3. ročníku studia.

Na základě Směrnice rektorky č. 1/2020 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 jsou uchazeči o kombinované studium přijímáni bez přijímáni bez zkoušek. U prezenční studia bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nevýše 2,00 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení).

Elektronická přihláška je zpřístupněna v Informačním systému Vysoké školy zdravotnické. Součástí přihlášky je také potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání včetně datumu očkování proti hepatitidě B, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (lze doposlat po absolvání) a potvrzený prospěch v jednotlivých ročnících střední školy (pokud uchazeč žádá o prominutí přijímací zkoušky). Všechny tyto dokumenty se zasílají na studijní oddělení v ověřených kopiích:

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. - studijní oddělení, Duškova 7, 150 00 Praha 5.
 

Poplatek za přijímací řízení činí 1000,- Kč. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce.
Účet školy: 51–1850770217/0100, variabilní symbol: "číslo přihlášky"

Průběh přijímacího řízení máte možnost sledovat na svém účtu.


 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Studenti mají možnost ověřit si vstupní znalosti v testu nanečisto, který se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu slouží pouze pro uchazeče. Test je možno zkoušet vícekrát, při každém spuštění se generuje nový test. 
Cena přístupu k testům je 200 Kč. 
Přihlášku na test podává uchazeč elektronicky na adresu charvatova@vszdrav.cz . Je potřeba udat studijní obor (Porodní asistentka, Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář). Uchazeč po přihlášení obdrží údaje k platbě. Po zaslání dokladu o zaplacení na adresu charvatova@vszdrav.cz dostane e-mailem uchazeč odkaz na přijímací zkoušky nanečisto, přihlašovací jméno a heslo. 

Ukázka testu


  SMĚRNICE A OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Dodatek č. 2 ke Směrnici rektorky č. 1/2020 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2020/2021
Dodatek č. 1 ke Směrnici rektorky č. 1/2020 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2020/2021
Směrnice rektorky č. 1/2020 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2020/2021

Opatření ředitele č. 5/2020 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

Opatření ředitele č. 4/2020 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2020/2021  

Opatření ředitele č. 3/2020 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2020/2021

Opatření ředitele č. 2/2020 - Poplatky za studium pro akad. rok  2020/2021  

Opatření ředitele č. 1/2020 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2020/2021

Směrnice rektorky č. 1/2019 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2019/2020 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha Přihlášky ke studiu na vysoké škole) 

Směrnice rektorky č. 4/2018 - Pravidla prostupnosti pro absolventy vyšších odb. škol na VŠZ, o. p. s.  

Opatření ředitele č. 4/2019 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2019/2020  

Opatření ředitele č. 3/2019 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2019/2020 

Opatření ředitele č. 2/2019 - Poplatky za studium pro akad. rok  2019/2020  

Opatření ředitele č. 1/2019 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2019/2020 

Nabídky stipendijních programů zaměstnavatelů pro studenty 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 29.10.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz