building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy


Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze 5,  Duškova 7

otevírá v akademickém roce 2021/2022

ve studijním programu

Elektronická přihláška ke studiu

 VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

   
   PORODNÍ ASISTENCE (prezenční forma)

   
   ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

   
   FYZIOTERAPIE (prezenční forma) 

 

dle nových akreditací pro akademický rok 2020/2021 dochází k přechodu ze studijních oborů na studijní programy

původní obor VŠEOBECNÁ SESTRA = současný program VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

původní obor PORODNÍ ASISTENTKA = současný program PORODNÍ ASISTENCE

původní obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRÁNÁŘ = současný program ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ

nová akreditace pro akademický rok 2021/22 = studijní program FYZIOTERAPIE 

jedná se výhradně o změnu, která nemá vliv na stupeň získané kvalifikace nebo na obsahovou stránku studia 

 

TERMÍNY PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Přihlášky ke studiu ve všech studijních programech je možno odevzdat


pro I. kolo přijímacích zkoušek 1. 6. 2021 (uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2021)

pro II. kolo přijímacích zkoušek 7. 9. 2021 (uzávěrka přihlášek do 28. 8. 2021) 

 

* Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol

Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po složení rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož oboru. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. 210 082 418.

 

** Kombinovaná forma studia

Podmínkou pro přijetí do kombinované formy studia je u programu Všeobecné ošetřovatelství dokončené zdravotnické vzdělání a aktuální zdravotnická praxe a u programu Zdravotnické záchranářství dokončené středoškolské vzdělání. U této tzv. dálkové formy studia probíhá během semestru zhruba 5-8 konzultací (dle ročníku a zvoleného oboru) a to většinou v pátek a sobotu.

 


 

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 Zájemcům o studium podá bližší informace studijní oddělení:

na telefonním čísle 210 082 418 nebo na e-mailové adrese info@vszdrav.cz.

Podmínkou studia je maturitní zkouška na střední škole.

Uchazeči o prezenční formu studia programů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.

Písemný test bude v letošním roce realizován online formou!

 U prezenční studia bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nevýše 2,50 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení) nebo doloží certifikát o vykonání NSZ SCO z OSP s percentilem minimálně 50


Uchazeči o studijní program Zdravotnický záchranář vykonávají mimo písemné zkoušky také TALENTOVOU ZKOUŠKU.  Talentová zkouška prokazuje plaveckou zdatnost a je hodnocena bodově. Talentovou zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči (včetně kombinovaného studia).

Na základě Směrnice rektorky č. 1/2021 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 jsou uchazeči o kombinované studium přijímáni bez přijímáni bez zkoušek. U prezenční studia bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nevýše 2,50 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení) nebo doloží certifikát o vykonání NSZ SCO z OSP s percentilem minimálně 50.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické přijímáni do 3. ročníku studia. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

 Elektronická přihláška je zpřístupněna v Informačním systému Vysoké školy zdravotnické. Součástí přihlášky je také potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání včetně datumu očkování proti hepatitidě B, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (lze doposlat po absolvání) a potvrzený prospěch v jednotlivých ročnících střední školy (pokud uchazeč žádá o prominutí přijímací zkoušky). Všechny tyto dokumenty se zasílají na studijní oddělení v ověřených kopiích:

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. - studijní oddělení, Duškova 7, 150 00 Praha 5.
 

Poplatek za přijímací řízení činí 1000,- Kč. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce.
Účet školy: 51–1850770217/0100, variabilní symbol: "číslo přihlášky"

Průběh přijímacího řízení máte možnost sledovat na svém účtu.


 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Studenti mají možnost ověřit si vstupní znalosti v testu nanečisto, který se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu slouží pouze pro uchazeče. Test je možno zkoušet vícekrát, při každém spuštění se generuje nový test. 
Cena přístupu k testům je 200 Kč. 
Přihlášku na test podává uchazeč elektronicky na adresu charvatova@vszdrav.cz . Je potřeba udat studijní obor (Porodní asistentka, Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář). Uchazeč po přihlášení obdrží údaje k platbě. Po zaslání dokladu o zaplacení na adresu charvatova@vszdrav.cz dostane e-mailem uchazeč odkaz na přijímací zkoušky nanečisto, přihlašovací jméno a heslo. 

Ukázka testu


 

 SMĚRNICE A OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

 

Dodatek č. 1 ke Směrnici rektorky č. 1/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022 ve studijním programu Fyzioterapie

Směrnice rektorky č. 1/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022

Opatření ředitele č. 2/2021 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2021/2022

Opatření ředitele č. 3/2021 - Poplatky za studium pro akademický rok 2021/2022

Opatření ředitele č. 4/2021 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2021/2022

Opatření ředitele č. 5/2021 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2021/2022 

Opatření ředitele č. 6/2021 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ


 

Nabídky stipendijních programů zaměstnavatelů pro studenty

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz