Vítejte na stránkách naší školy


Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze 5,  Duškova 7

otevírá v akademickém roce 2018/2019

ve studijním programu Porodní asistence obor (prezenční forma)

PORODNÍ ASISTENTKA

ve studijním programu Ošetřovatelství obor (prezenční i kombinovaná forma)

VŠEOBECNÁ SESTRA

ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví obory

RADIOLOGICKÝ ASISTENT (prezenční forma)

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (prezenční i kombinovaná forma)

 

 

* Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol

Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po absolvování rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož oboru. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. 210 082 418.

 

** Kombinovaná forma studia

Podmínkou pro přijetí do kombinované formy studia je u oboru Všeobecná sestra dokončené zdravotnické vzdělání a aktuální zdravotnická praxe a u oboru Zdravotnický záchranář dokončené středoškolské vzdělání. U této tzv. dálkové formy studia probíhá během semestru zhruba 5-8 konzultací (dle ročníku a zvoleného oboru) a to většinou v pátek a sobotu.  


TERMÍNY PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Přihlášky ke studiu ve všech studijních programech je možno odevzdat

(pozor k přihlášce je nutné připojit Souhlas se zpracováním osobních údajů

pro I. kolo přijímacích zkoušek do 4. 6. 2019 (uzávěrka přihlášek 30. 4. 2019)
pro II. kolo přijímacích zkoušek do 3. 9. 2019 (uzávěrka přihlášek 27. 8. 2019) INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 Zájemcům o studium podá bližší informace studijní oddělení na telefonním čísle 210 082 418 nebo na e-mailové adrese info@vszdrav.cz.

Podmínkou studia je maturitní zkouška na střední škole.

Uchazeči o studium oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium oboru Radiologický asistent se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a fyziky na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium oboru Zdravotnický záchranář vykonávají talentovou a písemnou zkoušku. Uchazeč musí být zdravotně způsobilý k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Talentová zkouška z tělesné výchovy je hodnocena bodově. Písemnou zkouškou jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá obsahu gymnaziálního a středoškolského učiva zakončeného maturitní zkouškou.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické přijímáni do 3. ročníku studia.

Na základě Směrnice rektorky č. 3/2016 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 (včetně Dodatku) jsou uchazeči o kombinované studium přijímáni bez přijímáni bez zkoušek. U prezenční studia bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nevýše 2,00 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení).

Tiskopisy přihlášky ke studiu na vysoké školy jsou k dispozici také na studijním oddělení školy (současně s přihláškou je nutné odevzdat potvrzený Souhlas se zpracováním osobních údajů, bez něhož nemůže být podaná přihláška akceptována). Součástí přihlášky je také potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání a úředně ověřený prospěch podle vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy (uchazeči uvedou jazyk, který, chtějí studovat). Uchazeči mohou použít celostátně platný formulář přihlášky pro VŠ SEVT 49 145 0
 

Poplatek za přijímací řízení činí 1000,- Kč. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce.
Účet školy: 51–1850770217/0100, variabilní symbol: 11, konstantní symbol: 308.
Součástí lékařského potvrzení je datum očkování proti hepatitidě B, pokud proběhly všechny tři dávky.  


 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Studenti mají možnost ověřit si vstupní znalosti v testu nanečisto, který se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu slouží pouze pro uchazeče. Test je možno zkoušet vícekrát, při každém spuštění se generuje nový test. 
Cena přístupu k testům je 200 Kč. 
Přihlášku na test podává uchazeč elektronicky na adresu charvatova@vszdrav.cz . Je potřeba udat studijní obor (Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent nebo Zdravotnický záchranář). Uchazeč po přihlášení obdrží údaje k platbě. Po zaslání dokladu o zaplacení na adresu charvatova@vszdrav.cz dostane e-mailem uchazeč odkaz na přijímací zkoušky nanečisto, přihlašovací jméno a heslo. 

Ukázka testu


  SMĚRNICE A OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha Přihlášky ke studiu na vysoké škole) 

Směrnice rektorky č. 4/2018 - Pravidla prostupnosti pro absolventy vyšších odb. škol na VŠZ, o. p. s.  

Dodatek ke Směrnici rektorky č. 1/2018 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2018/2019  

Směrnice rektorky č. 1/2018 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2018/19

Opatření ředitele č. 1/2018 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro AR 2018/2019 

Opatření ředitele č. 2/2018 - Poplatky za studium pro AR 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídky stipendijních programů zaměstnavatelů pro studenty 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 12.11.2018
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz