building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy


Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze 5,  Duškova 7

otevírá v akademickém roce 2021/2022

ve studijním programu

Elektronická přihláška ke studiu

 VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

   
   PORODNÍ ASISTENCE (prezenční forma)

   
   ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

   
   FYZIOTERAPIE (prezenční forma) 

 

dle nových akreditací pro akademický rok 2020/2021 dochází k přechodu ze studijních oborů na studijní programy

původní obor VŠEOBECNÁ SESTRA = současný program VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

původní obor PORODNÍ ASISTENTKA = současný program PORODNÍ ASISTENCE

původní obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRÁNÁŘ = současný program ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ

nová akreditace pro akademický rok 2021/22 = studijní program FYZIOTERAPIE 

jedná se výhradně o změnu, která nemá vliv na stupeň získané kvalifikace nebo na obsahovou stránku studia 

 

TERMÍNY PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Přihlášky ke studiu ve všech studijních programech je možno odevzdat


pro II. kolo přijímacích zkoušek 7. 9. 2021 (uzávěrka přihlášek do 28. 8. 2021) 

 

* Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol

Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po složení rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož oboru. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. 210 082 418.

 

** Kombinovaná forma studia

Podmínkou pro přijetí do kombinované formy studia je u programu Všeobecné ošetřovatelství dokončené zdravotnické vzdělání a aktuální zdravotnická praxe a u programu Zdravotnické záchranářství dokončené středoškolské vzdělání. U této tzv. dálkové formy studia probíhá během semestru zhruba 5-8 konzultací (dle ročníku a zvoleného oboru) a to většinou v pátek a sobotu.

 


 

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 Zájemcům o studium podá bližší informace studijní oddělení:

na telefonním čísle 210 082 418 nebo na e-mailové adrese info@vszdrav.cz.

Podmínkou studia je maturitní zkouška na střední škole.

Uchazeči o prezenční formu studia programů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.

Písemný test bude v letošním roce realizován online formou!

 U prezenční studia (studijní program VO, PA, ZZ) bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nevýše 2,50 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení) nebo doloží certifikát o vykonání NSZ SCO z OSP s percentilem minimálně 50

U prezenční studia (studijní program FY) bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nevýše 1,50 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení) nebo doloží certifikát o vykonání NSZ SCO z OSP s percentilem minimálně 80


Uchazeči o studijní program Zdravotnický záchranář vykonávají mimo písemné zkoušky také TALENTOVOU ZKOUŠKU.  Talentová zkouška prokazuje plaveckou zdatnost a je hodnocena bodově. Talentovou zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči (včetně kombinovaného studia).

Na základě Směrnice rektorky č. 1/2021 a č. 3/2021- Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 jsou uchazeči o kombinované studium přijímáni bez přijímáni bez zkoušek.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické přijímáni do 3. ročníku studia. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

 Elektronická přihláška je zpřístupněna v Informačním systému Vysoké školy zdravotnické. Součástí přihlášky je také potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání včetně datumu očkování proti hepatitidě B, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (lze doposlat po absolvání) a potvrzený prospěch v jednotlivých ročnících střední školy (pokud uchazeč žádá o prominutí přijímací zkoušky). Všechny tyto dokumenty se zasílají na studijní oddělení v ověřených kopiích:

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. - studijní oddělení, Duškova 7, 150 00 Praha 5.
 

Poplatek za přijímací řízení činí 1000,- Kč. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce.
Účet školy: 51–1850770217/0100, variabilní symbol: "číslo přihlášky"

Průběh přijímacího řízení máte možnost sledovat na svém účtu.


 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Studenti mají možnost ověřit si vstupní znalosti v testu nanečisto, který se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu slouží pouze pro uchazeče. Test je možno zkoušet vícekrát, při každém spuštění se generuje nový test. 
Cena přístupu k testům je 200 Kč. 
Přihlášku na test podává uchazeč elektronicky na adresu charvatova@vszdrav.cz . Je potřeba udat studijní obor (Porodní asistentka, Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář). Uchazeč po přihlášení obdrží údaje k platbě. Po zaslání dokladu o zaplacení na adresu charvatova@vszdrav.cz dostane e-mailem uchazeč odkaz na přijímací zkoušky nanečisto, přihlašovací jméno a heslo. 

Ukázka testu


 

 SMĚRNICE A OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Směrnice rektorky č. 3/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022 (2. kolo)

Dodatek č. 1 ke Směrnici rektorky č. 1/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022 ve studijním programu Fyzioterapie

Směrnice rektorky č. 1/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022

Opatření ředitele č. 2/2021 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2021/2022

Opatření ředitele č. 3/2021 - Poplatky za studium pro akademický rok 2021/2022

Opatření ředitele č. 4/2021 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2021/2022

Opatření ředitele č. 5/2021 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2021/2022 

Opatření ředitele č. 6/2021 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ


 

Nabídky stipendijních programů zaměstnavatelů pro studenty

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz