Vítejte na stránkách naší školy


Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze 5,  Duškova 7

otevírá v akademickém roce 2017/2018

ve studijním programu Porodní asistence obor (prezenční forma)

PORODNÍ ASISTENTKA

ve studijním programu Ošetřovatelství obor (prezenční i kombinovaná forma)

VŠEOBECNÁ SESTRA

ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví obory

RADIOLOGICKÝ ASISTENT (prezenční forma)

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (prezenční i kombinovaná forma)

 

 


TERMÍNY PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Přihlášky ke studiu ve všech studijních programech je možno odevzdat

pro I. kolo přijímacích zkoušek do 25. 5. 2017
pro II. kolo přijímacích zkoušek do 25. 8. 2017 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 Zájemcům o studium podá bližší informace studijní oddělení na telefonním čísle 210 082 418 nebo na
e-mailové adrese info@vszdrav.cz.

Podmínkou studia je maturitní zkouška na střední škole.

Uchazeči o studium oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium oboru Radiologický asistent se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a fyziky na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium oboru Zdravotnický záchranář vykonávají talentovou a písemnou zkoušku. Uchazeč musí být zdravotně způsobilý k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Talentová zkouška z tělesné výchovy je hodnocena bodově. Písemnou zkouškou jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá obsahu gymnaziálního a středoškolského učiva zakončeného maturitní zkouškou.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické přijímáni do 3. ročníku studia.

Na základě Směrnice rektorky č. 3/2016 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 (včetně Dodatku) jsou uchazeči o kombinované studium přijímáni bez přijímáni bez zkoušek. U prezenční studia bude od přijímacích zkoušek upuštěno u uchazečů, jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nevýše 2,00 včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení).

Přihlášky jsou k dispozici ve studijním oddělení školy. Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání a úředně ověřený prospěch podle vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy (uchazeči uvedou jazyk, který, chtějí studovat). Uchazeči mohou použít celostátně platný formulář přihlášky pro VŠ SEVT 49 145 0
 

Poplatek za přijímací řízení činí 1000,- Kč. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce.
Účet školy: 51–1850770217/0100, variabilní symbol: 11, konstantní symbol: 308.
Součástí lékařského potvrzení je datum očkování proti hepatitidě B, pokud proběhly všechny tři dávky.  


 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Studenti mají možnost ověřit si vstupní znalosti v testu nanečisto, který se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu slouží pouze pro uchazeče. Test je možno zkoušet vícekrát, při každém spuštění se generuje nový test. 
Cena přístupu k testům je 200 Kč. 
Přihlášku na test podává uchazeč elektronicky na adresu charvatova@vszdrav.cz . Je potřeba udat studijní obor (Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent nebo Zdravotnický záchranář). Uchazeč po přihlášení obdrží údaje k platbě. Po zaslání dokladu o zaplacení na adresu charvatova@vszdrav.cz dostane e-mailem uchazeč odkaz na přijímací zkoušky nanečisto, přihlašovací jméno a heslo. 

Ukázka testu


  SMĚRNICE A OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

 Dodatek ke Směrnici rektorky č. 3/2016 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 

Směrnice rektorky VŠZ, o. p. s. č. 3/2016 - Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Opatření ředitele č. 1/2017 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce  2017/2018   

Opatření ředitele č. 4/2016 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2017/2018 

 

Nabídky stipendijních programů zaměstnavatelů pro studenty 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 17.12.2017
Unicredit bank
PRESTO Půjčkanemamkolej.cz