building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze 5,  Duškova 7

otevírá v akademickém roce 2021/2022

ve studijním programu

VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

-

PORODNÍ ASISTENCE (prezenční forma)

-

ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ* (prezenční i kombinovaná forma**)

FYZIOTERAPIE (prezenční forma) 

 

dle nových akreditací pro akademický rok 2020/2021 dochází k přechodu ze studujních oborů na studijní programy

původní obor VŠEOBECNÁ SESTRA = současný program VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

původní obor PORODNÍ ASISTENTKA = současný program PORODNÍ ASISTENCE

původní obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRÁNÁŘ = současný program ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ

jedná se výhradně o změnu, která nemá vliv na stupeň získané kvalifikace nebo na obsahovou stránku studia

 

* Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol

Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po absolvování rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož oboru. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. 210 082 418.

 

** Kombinovaná forma studia

Podmínkou pro přijetí do kombinované formy studia je u oboru Všeobecná sestra dokončené zdravotnické vzdělání a aktuální zdravotnická praxe a u oboru Zdravotnický záchranář dokončené středoškolské vzdělání. U této tzv. dálkové formy studia probíhá během semestru zhruba 5-8 konzultací (dle ročníku a zvoleného oboru) a to většinou v pátek a sobotu. 

 


 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. získala opakovaně 1. místo v soutěži Fakulta roku v kategorii Zdravotnictví.
Soutěž Fakulta roku, pořádaná Českou studentskou unií, je celorepublikovým průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol, který zjišťuje, jak se jim na jejich vysoké škole či fakultě studuje nebo studovalo. V průzkumu se hodnotí například celková spokojenost se školou, zajímavost předmětů, odbornost vyučujících, příprava do praxe/práce atd.
Fakulta roku 2016 - diplom  
Fakulta roku 2015 - diplom
Fakulta roku 2012 - diplom  Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7
- studium v bakalářských zdravotnických oborech

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář. Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnici EU a dle sdělení Evropské komise EU, oddělení generálního ředitelství pro vnitřní trh, bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky.

První akademický rok 2005/2006 byl zahájen v září 2005. Délka studia u všech oborů je tři roky. Forma studia u všech nabízených oborů je prezenční, obor Všeobecná sestra lze studovat také v kombinované formě studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“. (Bc.).

Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů, mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System. Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny atributy moderního ošetřovatelství. Má interdisciplinární a multiprofesní charakter. Program postupuje od zdravého jedince k jedinci nemocnému s důrazem na biopsychosociální hledisko. Studenti jsou vedeni k samostatnému rozhodování podloženému teoretickými i praktickými vědomostmi a zkušenostmi. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Výuka se opírá o moderní trendy v těchto disciplínách. Vede studenty k samostatnému rozhodování. Vysoká škola je nadstandardně vybavena pro teoretickou i praktickou výuku dvou oborů – jsou to odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborná praxe probíhá zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních v Praze. Škola spolupracuje se zahraničními pracovišti v rámci výměnných stáží atd. Roční školné bude splatné ve dvou splátkách (složenkou typu A na účet školy) a v individuálních případech bude možné školné splácet čtvrtletně.

Od akademického roku 2009/2010 byl otevřen studijní obor Radiologický asistent (do 2019/2020). Od akademického roku 2010/2011 je nově otevřen studijní obor Zdravotnický záchranář.

Dodatek k diplomu – DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

DS je dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům vysokých škol v ČR. Poprvé jej obdrželi na Vysoké škole zdravotnické, o.p.s. v Praze (VŠZ) všichni absolventi studijních programů Všeobecná sestra a Porodní asistentka v akademickém roce 2007/2008. Berlínské komuniké ministrů odpovědných za vysoké školství uvádí: „Každý student, který úspěšně ukončí své studium od roku 2005 by měl obdržet DS automaticky a zdarma.“

Kdy vznikl?
Vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention the recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region). Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998. Účelem dodatku je poskytnout odpovídající nezávislé údaje, které přispějí ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivosti akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.)
Náležitosti dodatku k diplomu a jeho význam DS je vydáván na VŠZ dvoujazyčně (anglicko-česky). Je vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem loga VŠZ, otiskem kulatého razítka a podepsán je rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. DS je dokument popisující podstatu, úroveň, obsah, postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem dokladu o kvalifikaci (tj. diplomu), který dodatek vhodně doplňuje. Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní "průhlednosti" a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací.

Co je obsahem dodatku k diplomu
·  Informace o totožnosti držitele kvalifikace
·  Informace o druhu kvalifikace
·  Informace o úrovni kvalifikace
·  Informace o obsahu a dosažených výsledcích
·  Informace o funkci kvalifikace
·  Doplňkové informace
·  Potvrzení dodatku
·  Informace o národním vysokoškolském systému

Upozornění
Dodatek k diplomu není životopis a nenahrazuje doklad o získané kvalifikaci (tvoří přílohu diplomu). Není také nástrojem, který zaručí automatické uznání vzdělání v jiné zemi.

Vzor dodatku k diplomu: 

 

 

Všeobecná sestra a Porodní asistentka - cíle studijního programu a profil absolventa

Studijní obory tohoto programu umožní získat způsobilost k plnění ošetřovatelských činností v lůžkových i nelůžkových zdravotnických zařízeních, v privátních ošetřovatelských organizacích, v domácí a rodinné zdravotní péči a dále umožní připravovanou registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu regulovaných povolání ve státech EU (tzv. regulované nelékařské profese s koordinovanou odbornou přípravou na úrovni EU, mezinárodní označení - 1. úrovně)

Studium připravuje teoreticky a hlavně prakticky odborné pracovníky pro zdravotnické instituce v České republice (dále jen ČR) i ve státech Evropské unie (dále jen EU). Odborná příprava je složena z ošetřovatelských, medicínských a společensko behaviorálních předmětů. Hlavní důraz je kladen na předměty ošetřovatelství a ošetřovatelské péče ve všech oblastech péče o klienta/nemocného. Obor dále poskytuje znalosti z anatomie a fyziologie, patologie, biochemie, mikrobiologie, hygieny, výživy a veřejného zdraví. Soubor předmětů je doplněn znalostmi z farmakologie, vyšetřovacích metod, fyzikálního vyšetření a  fyzioterapie a dále znalostmi práva a legislativy, ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na komunikativní dovednosti, psychologii, etiku, sociologii, na cizojazyčnou přípravu a komunikaci s informačními médii. Nejvíce je však studium orientováno na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Studijní praxe umožňuje posluchačům aplikaci teoretických poznatků v konkrétních ošetřovatelských činnostech ve zdravotnických zařízeních a počtem hodin splňuje doporučená kriteria WHO pro vzdělání sester. Studijní praxe je rozvržena do tří studijních ročníků. Ve druhém ročníku je formulováno téma budoucí bakalářské práce a v rámci odborné praxe mají studenti možnost získat dostatek podkladů pro její vypracování.

Studijní program zahrnuje cíle týkající se vzdělání v přímém vztahu ke klientovi a rodině/komunitě orientované ke strategii ”Zdraví pro všechny v 21. století”, cíle týkající se vývoje profese v přímém vztahu k Evropské strategii Světové zdravotnické organizace (dále jen WHO) pro vzdělávání sester a porodních asistentek v interdisciplinárním a multiprofesním pojetí, jejich účasti v rozhodovacích procesech a přejímání odpovědnosti spojených s vedením ošetřovatelského týmu.

Dále zahrnuje cíle týkající se vzdělání ve vztahu k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České republice s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na rovný přístup k poskytovatelům zdravotní péče.

Zaměření studia je praktické a umožňuje získat profesní kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu zdravotnického povolání včetně získání požadované kvalifikace a návazností celoživotního profesního vzdělávání.


Zdravotnický záchranář - cíle studijního programu a profil absolventa

Absolventi bakalářského studia ve studijním oboru Zdravotnický záchranář jsou samostatnými odbornými zdravotnickými pracovníky v oblastech neodkladné péče v systému zdravotnické záchranné služby a v dalších typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci. Vykonávají činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., § 3 odst. 1 a dále podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. § 17 bez odborného dohledu a poskytují v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby a v rámci akutního příjmu, specifickou ošetřovatelskou péči. V rámci studia absolvují studenti studijní praxi ve zdravotnických zařízeních, která umožňuje posluchačům aplikaci teoretických poznatků v konkrétních situacích a součástí studia jsou i tři týdenní soustředění zaměřená mimo jiné na problematiku vodní a horské záchranné služby. Ve druhém ročníku je formulováno téma budoucí bakalářské práce a v rámci odborné praxe mají studenti možnost získat dostatek podkladů pro její vypracování.

Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci integrovaného záchranného systému.
 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz