building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Organizační a řídící struktura
(výňatek ze Statutu VŠZ, o. p. s.)

Čl. 21
Organizační struktura
1. Vysoká škola má následující organizační strukturu.
2. Správní útvary zahrnují:

a) útvar pro výzkum a ediční činnost,
b) útvar pro ekonomiku, personalistiku a administrativu,
c) útvar informačních technologií.

3. Katedry zahrnují:

a) katedru ošetřovatelství,
b) katedru porodní asistence,
c) katedru specializace ve vzdělávání,
d) katedru celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 22
Poradní sbory a pracovní skupiny

1. Pro koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené zabezpečování všech činností vysoké školy, pro řešení koncepčních i závažných operativních úkolů se na vysoké škole zřizují poradní orgány a pracovní skupiny.

2. Poradní orgány jsou zřizovány zejména pro pravidelné a dlouhodobé působení, pracovní skupiny pro působení operativní.

3. Poradní orgány a pracovní skupiny zřizuje rektor a ředitel v rámci svých pravomocí a odpovědností a těmto orgánům předsedají.

4. Poradními orgány jsou zejména:

a) kolegium rektora ve složení: prorektoři, vedoucí kateder, zástupce studentů a další osoby podle rozhodnutí rektora se vyjadřuje k záležitostem v působnosti rektora,
b) kolegium ředitele ve složení: vedoucí útvarů a další osoby podle rozhodnutí ředitele se vyjadřuje k záležitostem v oblasti obchodní, správní a občanskoprávní.

5. Činnost v poradních orgánech a v pracovních skupinách je pracovní povinností příslušných zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci členům poradních orgánů a pracovních skupin vysoké školy jsou povinni vytvořit přiměřené podmínky pro jejich práci.

 

Organizační struktura

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz