building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7
- studium v bakalářských zdravotnických oborech

Tel.: 210 082 411,  210 082 412, tel. a fax: 257 316 787

Webové stránky:  www.vszdrav.cz

E-mail:  info@vszdrav.cz

Obecné informace o škole

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství. Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU, oddělení generálního ředitelství pro vnitřní trh, bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky.

Státní souhlas k zahájení své činnosti škola získala dne 21. 9. 2004 po úspěšné akreditaci ze dne 15. 6. 2004. První akademický rok 2005/2006 byl zahájen v září 2005. Délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat prezenční formou studia a studijní obor Všeobecná sestra i kombinovanou formou. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů, mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.

Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, a to včetně interdisciplinárního a multiprofesního charakteru. Programy postupují od zdravého jedince k jedinci nemocnému s důrazem na biopsychosociální hledisko. Studenti jsou vedeni k samostatnému rozhodování podloženému teoretickými i praktickými vědomostmi a zkušenostmi. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programů. Výuka se opírá o moderní trendy v těchto disciplínách. Vede studenty k samostatnému rozhodování.

Všechny studijní obory již opakovaně úspěšně prošly reakreditačním řízením, od akademického roku 2010/2011 je nově otevřen studijní obor Zdravotnický záchranář a od akademického roku 2014/2015 je akreditována kombinovaná forma studia u studijního oboru Všeobecná sestra.

V letech 2009/2010-2019/2020 byl otevřen studijní obor Radiologický asistent, který pro nedostatečnou naplněnost a malý zájem studentů Vysoká škola zdravotnická již nereakreditovala.

V rámci nových akreditací na všech studijních oborů v roce 2020 došlo k jejich transformaci na studijní programy včetně vytvoření nové klasifikace oborů. Od akademického roku 2020/2021 nabízí tedz VŠZ studium programu Všeobecné ošetřovatelství (dříve obor Všeobecná sestra), Porodní asistence (dříve Porodní asistentka) a Zdravtnické záchranářství (dříve Zdravotnický záchranář). Od akademického roku 2021/2022 se rovněž otevírá zcela nový studijní program v prezenční formě - Fyzioterapie.

Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku všech studijních programů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborná praxe probíhá zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních v Praze.

Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola pořádá konference, vydává vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. V rámci operačních programů škola realizovala a realizuje projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj, zkvalitnění a inovace bakalářských studijních programů na vysokých školách.

Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. Pedagogové jsou členy jak profesních organizací, tak mnoha poradních orgánů.
Vysoká škola je členem:
- Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice
- Asociace soukromých vysokých škol
- Sdružení profesního terciárního vzdělávání.
Rektorka vysoké školy je členem České konference rektorů.

Vysoká škola zdravotnická rozvíjí kontakty se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání a spolupráce probíhá s významnými zdravotnickými institucemi a vysokými školami ve Velké Británii, v Německu, Rakousku, Itálii, Slovenské republice a v Portugalsku. V rámci programu Erasmus mají studenti a akademičtí pracovníci možnost realizovat studijní a výukové pobyty, pracovní stáže a školení.

Na škole funguje Poradenské centrum, které garantuje odbornou péčí psychosomatickou kondici posluchaček a studentů všech oborů. V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit psychosociální problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů. Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu psychického stavu klientů a spolupracuje na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost. 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je členem:

 

 Česká konference rektorů

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz