building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 


PROBÍHAJÍCI PROJEKTY


Projekt: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických
oborů

Číslo projektu: TL03000205

Období: 08/2020 – 04/2023

 

Cílem projektu je vytvořit osobní vzdělávací prostředí

(Personal Learning Environment - PLE)

pro studenty zdravotnických oborů všeobecná sestra

a zdravotnický záchranář, které jsou na VS: velmi regulované.

Problémem je např. nízká míra soustředěnosti

a motivace studentů, jejíž zvýšení projekt zkoumá a navrhuje zlepšení.

Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto oborů, kterým nabídne osobní flexibilní

vzdělávacı́ cesty za pomoci modernı́ch výukových metod a technologií 21.století,

v silně regulovaném rámci zdravotnických oborů. Výstupem projektu bude souhrnná

výzkumná zpráva zahrnujicí metodologii zavádění PLE do zdravotnických oborů,

didaktická metoda a učebnice proškoly ukazující i konkrétní

příklady dobré praxe, 2 výzkumné články, 4 workshopy

a závěrečná konference.

 


Projekt: Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD"

Program: „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR    
Identifikační číslo projektu:2218
Realizce projektu: do 31. 12. 2020

Aplikace metodiky krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD

na období 2016-2020  je projekt opakovaně podporovaný v rámci výběrového

řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky

HIV/AIDS  sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR.

 

Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené

a WHO doporučené metody intervence pacientů

ve prospěch prevence HIV/AIDS a ostatních STD.


Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě

do výuky studentů oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka 

a dále tuto metodu pod vedením mentorek a pod supervizí

odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve vybraných

zdravotnických zařízeních, kde studenti realizují praxi.


Cílem projektu je získání dovedností studentkami

v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované i ambulantní pacienty

zvýšení zdravotní gramotnosti o prevenci HIV/AIDS a ostatních STD

a jejich motivace k bezpečnému sexuálnímu chování.


Předpokládaným dlouhodobým efektem projektu je snížení incidence

sexuálně přenosných onemocnění, které vznikají v důsledku

rizikového sexuálního chování a snížení ekonomických ztrát,

které vznikají v důsledku těchto nemocí.


Výstupem projektu je každoroční analýza dat získaných v rámci intervencí.

 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2019

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2018

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2017 

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2016 

Seznam zdravotnických zařízení 
Manuál krátkých intervencí
Edukační karty k projektu: 
HIV/AIDS
Dotazník k projektu:  
Dotazník_HIV/AIDS
odkaz na elektronickou verzi pro vyplnění:

HIV_24

Prezentace a projektu a účast na oborových konferencích:
XII. Liberecká konference nelékařských oborů - prosinec 2020 (FZS TU, Liberec) - certifikát (program)
 Vánoce a zdraví - prosinec 2019 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc) - certifikát
6. Mezinárodní sympozium ke Světovému dni AIDS - listopad 2019 (Plzeň) - certifikát
  Konference "Život ve zdraví 2018" - září 2018 (MU Pedagogická fakulta, Brno) - certifikát
28. Pečenkovy epidemiologické dny - červen 2018 (ČLS a KHS, České Budějovice) - certifikát
Konference "Efektivní strategie podpory zdraví VI." - červen 2018 (SZU, Praha) - certifikát
XXV. pražské chirurgické dny - květen 2018 (1. LF UK, VFN, Praha) - certifikát
Konference "Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči" - duben 2018 (VŠZ, Praha)
Výjezd protidrogových koordinátorů a metodiků prevence PPP - duben 2018 (Magistrát hl. m., Srbsko)
Vánoce a zdraví - prosinec 2017 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc) 
Konference "Obezitologie a bariatrie 2017" - listopad 2017 (Česká obezitologická společnost, Mikulov) - sborník
Život ve zdraví - září 2017 (Pedagogická fakulta MU, Brno) - sborník
Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)   
Konference "Preventivní programy v ošetřovatelské péči" - duben 2017 (VŠZ, Praha) - sborník
Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc) - tisková zpráva
Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - září 2016 (VŠZ, Praha) 
Vyžádané přednášky na konferenci:
Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)  
Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc)
 

   UKONČENÉ PROJEKTY


 

Projekt "Informační systém studijních opor a studijní pomůcky pro studenty VŠZ"

 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo programu: 02
Číslo výzvy: 02_17_044
Název výzvy: Výzva č. 02_17_044 pro Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP
Datum zahájení: 1. 3. 2018
Datum ukončení: 31. 10. 2019
Anotace projektu:

Projekt pořizuje přístupovou licenci včetně kolekce e-knih v databázi ProQuest Ebook Central, nový studentský informační systém školy, integruje studijní materiály, modernizuje vybavení pomůckami pro praktickou výuky studentů nelékařských programů a modernizuje vybavení učebny digitální jazykovou laboratoří.

  Bližší informace najdete zde.

_______________________________________________________________________________________

 

Projekt "Podpora očkování proti chřipce zvýšením zdravotní gramotnosti studentů a pedagogů Vysoké školy zdravotnické, komunit a veřejnosti Prahy 5"

Dotační program: Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Období: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Cílem projektu je propagace významu očkování proti chřipce a podpořit vakcinaci české populace, která je aktuálně velice nízká a to nejen v řadách široké veřejnosti, ale i samotných zdravotníků. Ideou projektu je motivovat studenty všech bakalářských oborů Vysoké školy zdravotnické a zvyšovat jejich zdravotní gramotnost a jejich pocit zodpovědnosti nejen vůči sobě samým, ale především vůči pacientům, které ošetřují. Důraz je dále kladen na předání odborných informací týkajích se prospěšnosti očkování proti chřipce v prevenci epidemického šíření této nákazy ve zdravotnických zařízeních po celé České republice.

Závěrečné hodnocení projektu pro rok 2019

 Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019

Prezentace projektu a účast na oborových konferencích:
Význam očkování zdravotníka proti chřipce - říjen 2019 (VŠZ, Praha)
Konference "Proočkovanost obyvatelstva v ČR - duben 2019 (Academy of Health Care Management, Praha)
 Vyžádané přednášky na konferenci:
Konference "Život ve zdraví 2019" - duben 2019 (MU Pedagogická fakulta, Brno)

V průběhu listopadu 2019 realizovala garantka projektu doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. osvětovou akci pro obyvatele a širokou veřejnost Prahy 5.


 

 

___________________________________________________________________________________________

 

Projekt "Aplikace metody krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence"

Program: „Péče o děti a dorost“
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce Oddělení zdravotních programů MZ ČR
Období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Idea projektu Aplikace metodiky krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence vychází z WHO doporučené, mezinárodně ověřené a finančně nenáročné metody prevence, která ovlivňuje postoje a chování populace ve prospěch zdravého životního stylu - tzv. krátkých intervencí - edukačních a motivačních rozhovorů s pacientkou, prováděných vyškoleným zdravotnický pracovníkem, ideálně všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou. Jejich cílem je na základě krátkého rozhovoru rozpoznat rizikový nebo nezdravý životní styl pacientky, informovat ji o dopadech na zdraví a motivovat ke změně chování ve prospěch zdravého životního stylu.

Cílem projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentek Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. v rámci bakalářského studia oboru Porodní asistentka a dále aplikovat tuto metodu do praxe pod dozorem pedagogů - odborných asistentek vysoké školy ve vybraných lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních pečujících o těhotné ženy, rodičky a novorozence, kde studentky vykonávají skupinovou či individuální odbornou praxi či již pracují.

Touto cestou tak přirozeně vznikne nová generace porodních asistentek, které budou tuto metodu pokládat za běžnou a samozřejmou součást své pracovní činnosti a budou ji realizovat a prosazovat na svých pracovištích. U porodních asistentek se aplikace metody v praxi předpokládá během výkonu praxí, po ukončení studia a nástupu do zaměstnání ve zdravotnických zařízeních.

Ambulantním pacientkám gynekologických ambulancí a hospitalizovaným pacientkám gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic projekt pomůže zvýšit jejich zdravotní gramotnost o všech pozitivních aspektech kojení, o škodlivých účincích užívání alkoholu a tabáku v těhotenství, o zásadách správné výživy a přiměřené fyzické aktivitě v těhotenství, o vhodnosti očkování proti chřipce v těhotenství (např. nová tetravalentní vakcína Vaxigrip tetra poskytuje vysokou ochranu proti chřipce) a motivovat je k chování ve prospěch zdravého životního stylu. 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 

Seznam zdravotnických zařízení 
Manuál krátkých intervencí
Edukační karty k projektu: 
Kojení - edukační karta (1. strana)
 Kojení - edukační karta (2. strana)
Dotazník k projektu:  
Dotazník kojení 
odkaz na elektronickou verzi pro vyplnění:
 Kojení
 Prezentace projektu na konferencích:
Konference "Obezitologie a bariatrie 2018" - listopad 2018 (Česká obezitologická společnost, Plzeň) - cerfitikát sborník abstrakt
Konference "Život ve zdraví 2018" - září 2018 (MU Pedagogická fakulta, Brno) - certifikát
Konference "Efektivní strategie podpory zdraví VI." - červen 2018 (SZU, Praha) - certifikát
XXV. pražské chirurgické dny - květen 2018 (1. LF UK, VFN, Praha) - certifikát
Výjezd protidrogových koordinátorů a metodiků prevence PPP - duben 2018 (Magistrát hl. m., Srbsko)

 Projekt "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi"

Program: „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR
Období: 1. 1. 2016- 31. 12.2017

Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi na období 2016-2017  je projekt podpořený v rámci výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR.

Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentů oboru Všeobecná sestra a dále tuto metodu pod vedením mentorek a pod supervizí odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve vybraných zdravotnických zařízeních, kde studenti realizují praxi.

Cílem projektu je získání dovedností studentkami v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované i ambulantní pacienty zvýšení zdravotní gramotnosti o rizikových a protektivních faktorech životního stylu a jejich motivace ke změně chování.

Předpokládaným dlouhodobým efektem projektu je snížení incidence chronických neinfekčních onemocnění, které vznikají v důsledku nezdravého životního stylu a snížení ekonomických ztrát, které vznikají v důsledku těchto nemocí.

Výstupy projektu budou analýza dat získaných v rámci intervencí jednotlivých rizikových faktorů za použití nově koncipovaného dotazníku věnovaného základní charakteristice intervenovaných pacientů a nově vytvořená didaktická pomůcka - edukační karta s tématem podpora očkování proti chřipce. Tato karta doplní stávající sadu edukačních karet vytvořených Státním zdravotním ústavem a současně bude rozšířen manuál SZÚ věnovaný práci s edukačními kartami o tuto problematiku.

Vyjádření Státního zdravotního ústavu k projektu zde.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017  

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016 

Výsledek závěrečného hodnocení projektu v roce 2016

Výsledek závěrečného hodnocení projektu v roce 2017    

Prezentace k projektu
Seznam zdravotnických zařízení 
Manuál krátkých intervencí 
Edukační karty k projektu: 
 Pohybové aktivity 
Výživa 
Kouření
Alkohol
Chřipka
 Dotazníky k projektu:  
Zjištěné rizikové a intervenované faktory
 Dotazník - Pohybové aktivity
Dotazník - Výživa
Dotazník - Kouření
Dotazník - Alkohol
Dotazník - Chřipka 
odkaz na elektronickou verzi pro vyplnění dotaznik_intervence

   Prezentace projektu na konferencích:

Konference "Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči" - duben 2018 (VŠZ, Praha) 

Vánoce a zdraví - prosinec 2017 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc)  

Konference "Obezitologie a bariatrie 2017" - listopad 2017 (Česká obezitologická společnost, Mikulov) - sborník

Život ve zdraví - září 2017 (Pedagogická fakulta MU, Brno) - sborník

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)  

 Konference "Preventivní programy v ošetřovatelské péči" - duben 2017 (VŠZ, Praha) - sborník

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc) - tisková zpráva

Konference "Obezitologie a bariatrie 2016" - říjen 2016 (Česká obezitologická společnost, Tábor)
Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - září 2016 (VŠZ, Praha) 
Konference "70 ve zdraví" - září 2016 (MU PF, Brno) - sborník 
 Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - červen 2016 (VŠZ, Praha)
Konference "Efektivní strategie podpory zdraví IV." - červen 2016 (SZU, Praha) 
 Konference "Prevence civilizačních chorob" - květen 2016 (JU ZSF, České Budějovice) 
Vyžádané přednášky na konferenci: 
Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha) 
Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc)  

 


 

 

Projekt "BuildPHE"

Program: „BuildPHE“
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnovie (PL)
Období: 2015-2017 
  Bližší informace najdete zde.

 


 

 

Projekt "Stop násilí pro zdravotnictví"

 

Program: Dejme že(nám šanci
Zaměření projektu: Projekt nez. org. Rosa s podporou Open Society Fund Praha financovaný z Norských fondů
Datum zahájení: 1. 5. 2015
Datum ukončení: 30. 4. 2016
Bližší informace najdete zde.
Výstupem projektu je Manuál pro zdravotníky: Intervence v případech domácího násilí
a instuktážní videa:
STOP Násilí ve zdravotnictví: Komunikace s obětí
STOP Násilí ve zdravotnictví: Ošetření oběti
STOP Násilí ve zdravotnictví: Mýty o domácím násilí
STOP Násilí ve zdravotnictví: Dokumentace
STOP Násilí ve zdravotnictví: Prevence a sebeobrana
   

Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech

Registrační číslo:CZ.2.17/3.1.00/36048
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ
Výše schválené podpory (Kč): 3 290 396,96
Datum zahájení: 1. 6. 2013
Datum ukončení: 28. 2. 2015 
Bližší informace najdete zde.

Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004
Program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Výše schválené podpory (Kč): 15 280 935,04
Datum zahájení: 1. 1 .2012
Datum ukončení: 31. 12. 2014
Bližší informace najdete zde.

 

Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých
Výše schválené podpory (Kč): 2 774 185,19
Datum zahájení: 1. 2. 2012
Datum ukončení: 30. 6. 2014
Bližší informace najdete zde.

Vytvoření e-learningových studijních programů
pro teoretické předměty ve zdravotnictví
 

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33326
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
Výše schválené podpory (Kč): 3 233 319,18
Datum zahájení: 1. 3. 2011
Datum ukončení: 31. 8. 2013
Bližší informace najdete zde.

  

 

Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii
a v České republice

  Registrační číslo: CZ.04.3.07/3.1.01.2/2144
Program: Jednotný programový dokument pro Cíl 3
Opatření: 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
Žadatel: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Partner: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, Domov důchodců Unhošť, Royal Surgical Aid Society - AgeCare, London, Ústav sociálních služeb v Praze 4
Výše schválené podpory (Kč): 5 275 000 Kč
Datum zahájení: 1. 2. 2006
Datum ukončení: 31. 5. 2008
http://www.prahafondy.eu/cz/jpd3/projekty/172_mentor-v-osetrovatelske-peci_regcislo2144.html?support=®cislo=&zadpartner=&obsah=&z-all=&stranka=6


Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz