building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

________________________________________________________________ 

 

Projekt: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů
Číslo projektu: TL03000205
Období: 08/2020 – 04/2023

Cílem projektu je vytvořit osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment - PLE) pro studenty zdravotnických oborů všeobecná sestra a zdravotnický zá́chranář, které jsou na VS: velmi regulované. Problémem je např. nízká míra soustředěnosti a motivace studentů, jejíž zvýšení projekt zkoumá a navrhuje zlepšení. Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto oborů, kterým nabídne osobní flexibilní vzdělávací cesty za pomoci moderních výukových metod a technologií 21.století, v silně regulovaném rámci zdravotnických oborů. Výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva zahrnující metodologii zavádění PLE do zdravotnických oborů, didaktická metoda a učebnice pro školy ukazující i konkrétní příklady dobré praxe, 2 výzkumné články, 4 workshopy a závěrečná konference.
 


________________________________________________________________  

 

Projekt: SAFEMEDIC „Personal safety of medical personnel in difficult professional situations"
Číslo projektu: 2018-1-PL01-KA203-050652
Období: 2018 - XX

Projekt zvyšuje bezpečnost prostředí zdravotnického personálu díky prohloubení jeho dovedností a kompetencí. Cílem je zdokonalení znalostí, jak se zachovat v obtížných situacích. Pro dosažení tohoto cíle vyvine konsorcium komplex multidisciplinárních pro studenty zdravotnických oborů především zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry s využitím znalostí a zkušeností každého zúčastněného partnera. Účastníky v mezinárodním projektu jsou dále Polsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko, Litva. 

 

________________________________________________________________   

 

Projekt: Erasmus+ StoryAid
Číslo projektu: 2019-1-ES01-KA203-065728
Odbobí: 2019 - XX

Projekt se zapojením institucí: International Network for Health Workforce Education, (Spain), Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipinskiego w Kielcach, (Poland), Institute of Technology Tralee, (Ireland), Agenfor Italia, (Italy), StoryAid UK, United Kingdom, Robert Gordon University, United Kingdom. Projekt je zaměřen na metodu Story Telling (vyprávění příběhů). Ta se nejlépe používá v interdisciplinárním (zdravotnickém) prostředí, které tento projekt podpoří vytvořením inovativního přístupu za spolupráce profesionálů a zúčastněných stran. Základními nástroji projektu je vyprávění příběhů, komunikace a principy humanismu. 

 

________________________________________________________________    

 

Projekt: Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD"
Program: „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR   
Identifikační číslo projektu:2218
Realizace projektu: do 31. 12. 2020

Aplikace metodiky krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD na období 2016-2020  je projekt opakovaně podporovaný v rámci výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS  sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR. Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch prevence HIV/AIDS a ostatních STD. Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentů oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka  a dále tuto metodu pod vedením mentorek a pod supervizí odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve vybraných zdravotnických zařízeních, kde studenti realizují praxi. Cílem projektu je získání dovedností studentkami v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované i ambulantní pacienty zvýšení zdravotní gramotnosti o prevenci HIV/AIDS a ostatních STD a jejich motivace k bezpečnému sexuálnímu chování. Předpokládaným dlouhodobým efektem projektu je snížení incidence sexuálně přenosných onemocnění, které vznikají v důsledku rizikového sexuálního chování a snížení ekonomických ztrát, které vznikají v důsledku těchto nemocí. Výstupem projektu je každoroční analýza dat získaných v rámci intervencí.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2020 

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2019

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2018

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2017

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2016 

SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

MANUÁL KRÁTKÝCH INTERVENCÍ

EDUKAČNÍ KARTY - HIV/AIDS

DOTAZNÍK - HIV/AIDS

ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK - HIV/AIDS 

 

Prezentace a projektu a účast na oborových konferencích:


XII. Liberecká konference nelékařských oborů - prosince 2020 (FZS TU, Liberec) - certifikát (program)

Vánoce a zdraví - prosinec 2019 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc) - certifikát

6. Mezinárodní sympozium ke Světovému dni AIDS - listopad 2019 (Plzeň) - certifikát

Konference "Život ve zdraví 2018" - září 2018 (MU Pedagogická fakulta, Brno) - certifikát

28. Pečenkovy epidemiologické dny - červen 2018 (ČLS a KHS, České Budějovice) - certifikát

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví VI." - červen 2018 (SZU, Praha) - certifikát

XXV. pražské chirurgické dny - květen 2018 (1. LF UK, VFN, Praha) - certifikát

Konference "Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči" - duben 2018 (VŠZ, Praha)

Výjezd protidrogových koordinátorů a metodiků prevence PPP - duben 2018 (Magistrát hl. m., Srbsko)

Vánoce a zdraví - prosinec 2017 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc)

Konference "Obezitologie a bariatrie 2017" - listopad 2017 (Česká obezitologická společnost, Mikulov) - sborník

Život ve zdraví - září 2017 (Pedagogická fakulta MU, Brno) - sborník

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)

Konference "Preventivní programy v ošetřovatelské péči" - duben 2017 (VŠZ, Praha) - sborník

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc) - tisková zpráva

Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - září 2016 (VŠZ, Praha)

 

Vyžádané přednášky na konferenci:


Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)

  Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc) 

 

 

________________________________________________________________   

UKONČENÉ PROJEKTY 

_________________________________________________________   

 

 

Projekt "Informační systém studijních opor a studijní pomůcky pro studenty VŠZ"
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo programu: 02
Číslo výzvy: 02_17_044
Název výzvy: Výzva č. 02_17_044 pro Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP
Datum zahájení: 1. 3. 2018
Datum ukončení: 31. 10. 2019


Projekt pořizuje přístupovou licenci včetně kolekce e-knih v databázi ProQuest Ebook Central, nový studentský informační systém školy, integruje studijní materiály, modernizuje vybavení pomůckami pro praktickou výuky studentů nelékařských programů a modernizuje vybavení učebny digitální jazykovou laboratoří.
Bližší informace najdete zde.
 

_________________________________________________________  

 

Projekt "Podpora očkování proti chřipce zvýšením zdravotní gramotnosti studentů a pedagogů Vysoké školy zdravotnické, komunit a veřejnosti Prahy 5"
Dotační program: Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Období: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019


Cílem projektu je propagace významu očkování proti chřipce a podpořit vakcinaci české populace, která je aktuálně velice nízká a to nejen v řadách široké veřejnosti, ale i samotných zdravotníků. Ideou projektu je motivovat studenty všech bakalářských oborů Vysoké školy zdravotnické a zvyšovat jejich zdravotní gramotnost a jejich pocit zodpovědnosti nejen vůči sobě samým, ale především vůči pacientům, které ošetřují. Důraz je dále kladen na předání odborných informací týkající se prospěšnosti očkování proti chřipce v prevenci epidemického šíření této nákazy ve zdravotnických zařízeních po celé České republice.

Závěrečné hodnocení projektu pro rok 2019

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019

 

Prezentace projektu a účast na oborových konferencích:

Význam očkování zdravotníka proti chřipce - říjen 2019 (VŠZ, Praha)

Konference "Proočkovanost obyvatelstva v ČR - duben 2019 (Academy of Health Care Management, Praha)

Konference "Problematika seniorů v ošetřovatelství" - duben 2019 (VŠZ, Praha)

Panelová diskuze "Očkování - Evropa s souvislostech - únor 2019 (Aktuálně.cz, VŠZ) - záznam

 

 Vyžádané přednášky na konferenci:

Konference "Život ve zdraví 2019" - duben 2019 (MU Pedagogická fakulta, Brno)

V průběhu listopadu 2019 realizovala garantka projektu doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. osvětovou akci pro obyvatele a širokou veřejnost Prahy 5.

 

 

_________________________________________________________  

 

Projekt "Aplikace metody krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence"
Program: „Péče o děti a dorost“
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce Oddělení zdravotních programů MZ ČR
Období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018


Idea projektu Aplikace metodiky krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence vychází z WHO doporučené, mezinárodně ověřené a finančně nenáročné metody prevence, která ovlivňuje postoje a chování populace ve prospěch zdravého životního stylu - tzv. krátkých intervencí - edukačních a motivačních rozhovorů s pacientkou, prováděných vyškoleným zdravotnický pracovníkem, ideálně všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou. Jejich cílem je na základě krátkého rozhovoru rozpoznat rizikový nebo nezdravý životní styl pacientky, informovat ji o dopadech na zdraví a motivovat ke změně chování ve prospěch zdravého životního stylu.

Cílem projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentek Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. v rámci bakalářského studia oboru Porodní asistentka a dále aplikovat tuto metodu do praxe pod dozorem pedagogů - odborných asistentek vysoké školy ve vybraných lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních pečujících o těhotné ženy, rodičky a novorozence, kde studentky vykonávají skupinovou či individuální odbornou praxi či již pracují.

Touto cestou tak přirozeně vznikne nová generace porodních asistentek, které budou tuto metodu pokládat za běžnou a samozřejmou součást své pracovní činnosti a budou ji realizovat a prosazovat na svých pracovištích. U porodních asistentek se aplikace metody v praxi předpokládá během výkonu praxí, po ukončení studia a nástupu do zaměstnání ve zdravotnických zařízeních.

Ambulantním pacientkám gynekologických ambulancí a hospitalizovaným pacientkám gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic projekt pomůže zvýšit jejich zdravotní gramotnost o všech pozitivních aspektech kojení, o škodlivých účincích užívání alkoholu a tabáku v těhotenství, o zásadách správné výživy a přiměřené fyzické aktivitě v těhotenství, o vhodnosti očkování proti chřipce v těhotenství (např. nová tetravalentní vakcína Vaxigrip tetra poskytuje vysokou ochranu proti chřipce) a motivovat je k chování ve prospěch zdravého životního stylu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018

Seznam zdravotnických zařízení

Manuál krátkých intervencí

Edukační karty k projektu:
Kojení - edukační karta (1. strana)
Kojení - edukační karta (2. strana)

Dotazník k projektu: 
Dotazník kojení

Odkaz na elektronickou verzi pro vyplnění:
Kojení

Prezentace projektu na konferencích:

 Konference "Obezitologie a bariatrie 2018" - listopad 2018 (ČOS, Plzeň) - certifikát, sborník abstrakt

Konference "Život ve zdraví 2018" - září 2018 (MU Pedagogická fakulta, Brno) - certifikát

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví VI." - červen 2018 (SZU, Praha) - certifikát

XXV. pražské chirurgické dny - květen 2018 (1. LF UK, VFN, Praha) - certifikát

Výjezd protidrogových koordinátorů a metodiků prevence PPP - duben 2018 (Magistrát hl. m., Srbsko)
  

_________________________________________________________   

 

Projekt "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi"

Program: „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR
Období: 1. 1. 2016- 31. 12.2017


Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi na období 2016-2017  je projekt podpořený v rámci výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR. Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentů oboru Všeobecná sestra a dále tuto metodu pod vedením mentorek a pod supervizí odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve vybraných zdravotnických zařízeních, kde studenti realizují praxi.

Cílem projektu je získání dovedností studentkami v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované i ambulantní pacienty zvýšení zdravotní gramotnosti o rizikových a protektivních faktorech životního stylu a jejich motivace ke změně chování. Předpokládaným dlouhodobým efektem projektu je snížení incidence chronických neinfekčních onemocnění, které vznikají v důsledku nezdravého životního stylu a snížení ekonomických ztrát, které vznikají v důsledku těchto nemocí.

Výstupy projektu budou analýza dat získaných v rámci intervencí jednotlivých rizikových faktorů za použití nově koncipovaného dotazníku věnovaného základní charakteristice intervenovaných pacientů a nově vytvořená didaktická pomůcka - edukační karta s tématem podpora očkování proti chřipce. Tato karta doplní stávající sadu edukačních karet vytvořených Státním zdravotním ústavem a současně bude rozšířen manuál SZÚ věnovaný práci s edukačními kartami o tuto problematiku.


Vyjádření Státního zdravotního ústavu k projektu

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016

Výsledek závěrečného hodnocení projektu v roce 2016

Výsledek závěrečného hodnocení projektu v roce 2017   

Prezentace k projektu
Seznam zdravotnických zařízení
Manuál krátkých intervencí

Edukační karty k projektu:
Pohybové aktivity
Výživa
Kouření
Alkohol
Chřipka

Dotazníky k projektu: 
Zjištěné rizikové a intervenované faktory
Dotazník - Pohybové aktivity
Dotazník - Výživa
Dotazník - Kouření
Dotazník - Alkohol
Dotazník - Chřipka
odkaz na elektronickou verzi pro vyplnění dotaznik_intervence

 

Prezentace projektu na konferencích:

Konference "Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči" - duben 2018 (VŠZ, Praha)

Vánoce a zdraví - prosinec 2017 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc

Konference "Obezitologie a bariatrie 2017" - listopad 2017 (Česká obezitologická společnost, Mikulov) - sborník

Život ve zdraví - září 2017 (Pedagogická fakulta MU, Brno) - sborník

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha) 

 Konference "Preventivní programy v ošetřovatelské péči" - duben 2017 (VŠZ, Praha) - sborník

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc) - tisková zpráva

Konference "Obezitologie a bariatrie 2016" - říjen 2016 (Česká obezitologická společnost, Tábor)

Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - září 2016 (VŠZ, Praha)

Konference "70 ve zdraví" - září 2016 (MU PF, Brno) - sborník

Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - červen 2016 (VŠZ, Praha)

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví IV." - červen 2016 (SZU, Praha)

Konference "Prevence civilizačních chorob" - květen 2016 (JU ZSF, České Budějovice)

 

Vyžádané přednášky na konferenci:

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc)  


 
  _________________________________________________________

 

 

Projekt "BuildPHE"
Program: „BuildPHE“
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnovie (PL)
Období: 2015-2017
Bližší informace najdete zde

 

  _________________________________________________________ 

 

 

 

 

Projekt "Stop násilí pro zdravotnictví"
Program: Dejme že(nám) šanci
Zaměření projektu: Projekt nez. org. Rosa s podporou Open Society Fund Praha financovaný z Norských fondů
Datum zahájení: 1. 5. 2015
Datum ukončení: 30. 4. 2016
 
 Výstupem projektu je Manuál pro zdravotníky: Intervence v případech domácího násilí a instruktážní videa:

STOP Násilí ve zdravotnictví: Komunikace s obětí

STOP Násilí ve zdravotnictví: Ošetření oběti

STOP Násilí ve zdravotnictví: Mýty o domácím násilí

STOP Násilí ve zdravotnictví: Dokumentace

STOP Násilí ve zdravotnictví: Prevence a sebeobrana 

 

  _________________________________________________________  

 

Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech 

 

Registrační číslo:CZ.2.17/3.1.00/36048
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ
Výše schválené podpory (Kč): 3 290 396,96
Datum zahájení: 1. 6. 2013
Datum ukončení: 28. 2. 2015
Bližší informace najdete zde

 

 _________________________________________________________   

 

Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví

 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004
Program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Výše schválené podpory (Kč): 15 280 935,04
Datum zahájení: 1. 1 .2012
Datum ukončení: 31. 12. 2014
Bližší informace najdete zde

 

_________________________________________________________  

 

Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech

 

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých
Výše schválené podpory (Kč): 2 774 185,19
Datum zahájení: 1. 2. 2012
Datum ukončení: 30. 6. 2014
Bližší informace najdete zde

 

_________________________________________________________ 

 

Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví

 
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33326
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
Výše schválené podpory (Kč): 3 233 319,18
Datum zahájení: 1. 3. 2011
Datum ukončení: 31. 8. 2013
Bližší informace najdete zde.   

 

 _________________________________________________________ 

 

Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice


Registrační číslo: CZ.04.3.07/3.1.01.2/2144
Program: Jednotný programový dokument pro Cíl 3
Opatření: 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
Žadatel: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Partner: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, Domov důchodců Unhošť, Royal Surgical Aid Society - AgeCare, London, Ústav sociálních služeb v Praze 4
Výše schválené podpory (Kč): 5 275 000 Kč
Datum zahájení: 1. 2. 2006
Datum ukončení: 31. 5. 2008 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz