building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

                 Publikační činnost 

Jméno Václav
Příjmení Vobruba
Tituly před jménem MUDr. 
Tituly za jménem Ph.D.
Pracovní pozice Odborný asistent
Obor činnosti Pediatrie 

Dosažené vzdělání


1975 -  gymnázium 
1975–1981 - Fakulta dětského lékařství UK
1985 - atestace 1. st. pediatrie 
1989 - atestace 2. st. pediatrie
2007 - atestace Intenzivní medicína
2013 - obor: Fyziologie a patofyziologie člověka, obhajoba
           práce: Plicní biotrauma.(Ph.D.)
1981 – dosud, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN, 
           vedoucí lékař odd. JIRP, vedoucí lékař převozové služby 
           novorozenců (od roku 1991) 
2015 - VŠZ, odborný asistent


Pedagogicko-výchovná činnost


    

 

Pedagogická činnost: odborný  asistent  KDDL VFN,
od r. 1990 - pregraduální výuka
Postgraduální výuka: organizátor  kurzů Intenzivní péče
v neonatologii a pediatrii, IPVZ - 2000–2003, výuka IP v rámci
postgaduálního vzdělávání IP v oboru dětské lékařství a intenzivní medicína  
Přednášková činnost: IPVZ, Lékařská komora, odborné kongresy
 v ČR a v zahraničí

Další aktivity

 

Členství ve vědeckých společnostech :
Česká lékařská společnost
Česká pediatrická společnost (předseda Sekce intenzivní medicíny ČPS JEP)
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
Česká  neonatologická společnost
Česká společnost intenzivní medicíny
Členství  v odborných komisích: člen akreditační komise MZČR  pro IP

Projektová a grantová
činnost


Granty:
GAČR 302/95/0540 Klinické použití nekonvenčních ventilačních
postupů v terapii respiračního selhání novorozenců a kojenců.
(spoluřešitel)
IGA 4182-3 Použití eliminačních  metod CAVH, CAVHD
a CVVHD v léčbě dědičných  poruch metabolizmu v novorozeneckém a kojeneckém věku. Ukončení v r. 1999, předání závěrečné zprávy v r. 2000. (hlavní řešitel)
IGA 1A 8671/5 Farmakokinetika gentamicinu, predikce dávkování
 u nedonošených a donošených novorozenců.
(od roku 2005 - spoluřešitel)
Rozvojový projekt MŠMT - University Karlovy v Praze registrační číslo: 406/1/e/P Analgezie novorozence modelem pro VŠ výuku (spoluřešitel)
IGA: 1A/8632-5 Vývojová farmakokinetika a farmakogenetické aspekty analgosedace tramadolem u novorozenců, kojenců a starších dětí hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. (řešení projektu 1. rok): 2005-2009.(spoluřešitel)

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

 

Zahraniční pobyt
1994 - Nizozemí, Bilthoven, školení v HFOV
1995 - SRN, klinika Münster, PICU, NICU

Telefon, mobil 00420-224 967 779-80
E-mail/e-maily vaclav.vobruba@vfn.cz
Konzultace po předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz