Vítejte na stránkách naší školy

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PhDr. Nikoleta POLILAKOVÁ, PhD.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČERVEŇANOVÁ, E., I. MATIŠÁKOVÁ, K. JURDÍKOVÁ, N. POLIAKOVÁ, K. GERLICHOVÁ, D. ŠIMOVCOVÁ a M. MIŠINOVÁ.  Vplyv vybraných fyzikálnych faktorov prostredia na embryonálny vývin. - 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2005. - 90 s. - ISBN 80-89148-20-4.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

POLIAKOVÁ, N. A M. BOLEDOVIČOVÁ . Angažovanosť sestier v podpore zdravia a v prevencii alergie. In: Kontakt : Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. ISSN 1212-4117. 2010, Roč.12, č.2, s.136-143.

POLIAKOVÁ, N a E. ČERVEŇANOVÁ : Využitie kauzistiky vo výučbe neurologického ošetrovateľstva. In: Ošetřovatelství. 2011, sv.12, č. 1 -2, s. 39 – 41. ISBN 80-7309-050-3.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

POLIAKOVÁ, N. Involment of Nurses in Promoting Health Child Population. In:  University Review. ISSN 1337-6047. 2010.Vol. 4, No.4, p.36-41.

POLIAKOVÁ, N. a M. BOLEDOVIČOVÁ . Úloha dojčenia v prevencii alergických ochorení,. In: Klinická imunológia a alergológia. ISSN 1335-0013.  2011, roč.21, č.2, s.9-11.

POLIAKOVÁ, N. Risk Factors of allergic Diseases. In: UNIVERSITY REVIEW. ISSN 1337-6047. Vol.6, No.1(2012), p.66-70.

POLIAKOVÁ, N., J. HREBÍKOVÁ a J. BIELIK. Kvalita života pacientov s depresiou.
In: Farmaekonomika a lieková politika. - ISSN 1336-7021. - Roč.9, č.2(2013), s.26-30.

KRÁLOVÁ, E. a N. POLIAKOVÁ . Therapeutic Music Intervention Techniques for Patients with Parkinsonś Disease. In: University Review. ISSN 1337-6047. 2013, Vol.7, No.2, p.21-28.

POLIAKOVÁ, N. a M. SLOVÁKOVÁ. Hospitalizácia ako stresový faktor. In: Zdravotnícke listy. ISSN 1339-3022, 2013, roč.1, č. 1, s. 20 – 25.

POLIAKOVÁ, N. a K. JURDÍKOVÁ. Význam sestry – mentorky vo výučbe ošetrovateľskej praxe. In: Zdravotnícke listy. ISSN 1339-3022, 2013, roč.1, č. 1, s. 26 – 30.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

MATIŠÁKOVÁ, I., N. POLIAKOVÁ a K. GERLICHOVÁ. Návrh mapy ošetrovateľskej starostlivosti u imobilného pacienta. In: Ošetrovateľstvo : Teória, výskum a vzdelávanie.  Martin: Univerzita Komenského, 2007. s. 304-314.ISBN 978-80-88866-43-5. 

KVASNICOVÁ, Z., A. LITVÍNOVÁ a N. POLIAKOVÁ. Hodnotiace a meracie škály v ošetrovateľskej praxi. In: Ošetrovateľstvo : Teória, výskum a vzdelávanie.. Martin: Jesseniova lekárska fakulta,  2007. s.260-262. ISBN 978-80-88866-43-5.  

POLIAKOVÁ, N. a M. BOLEDOVIČOVÁ : Prevencia alergie. In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie: zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD - Fakulta zdravotníctva,  2010.  s.273-284. ISBN 978-80-8075-450-1. 

POLIAKOVÁ, N., M. ČERNICKÝ a P. BAŇÁROVÁ : Využitie rehabilitačnej liečby pri bolesti chrbta. In: Pohyb a zdravie. Trenčín : TnUAD, 2012. s.525-539. ISBN 978-80-8075-544-7.  


POLIAKOVÁ, N. a  A. LITVÍNOVÁ : Sestry a stres. In: Ošetrovateľstvo a zdravie : verejné zdravotníctvo - ošetrovateľstvo. Recenzovaný zborník vedeckých prác.  Trenčín : TnUAD, 2013. s.112-122. ISBN 978-80-8075-578-2.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

ČERVEŇANOVÁ, E. a N. POLIAKOVÁ.  Názory študentov ošetrovateľstva na ich ohodnotenie. In: Jihlavské zdravotnické dny , 2012 : Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava : Vysoká škola polytechnická,  2012. s.129-136. ISBN 978-80-87035-52-8.  

POLIAKOVÁ, N. a E. ČERVEŇANOVÁ.  Európske odporúčania pre prevenciu bolesti chrbta v lumbosakrálnej oblasti. Jihlavské zdravotnícke dny 2011. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2011.  s.534-538. ISBN 978-80-87035-37-5.


POLIAKOVÁ, N., E. ČERVEŇANOVÁ a A. LITVÍNOVÁ. Ošetrovateľská prax ako zdroj stresu u študentov ošetrovateľstva.  Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII : Recenzovaný sborník příspěvku z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2011. s.140-146. - ISBN 978-80-87347-05-8.

ČERVEŇANOVÁ, E. a N. POLIAKOVÁ. Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve - teória a prax v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII : Recenzovaný sborník příspěvku z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha : Fakultní nemocnice v Motole,  2011. s.157-162. ISBN 978-80-87347-05-8.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

POLIAKOVÁ, N a K. JURDÍKOVÁ . Ošetrovateľská prax študentov 1. ročníka Fakulty zdravotníctva. In: HI-TEC versus HI-TOUCH : Sborník  ze 7. vědecké konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola zdravotnická. s.25-32. ISBN 978-80-904955-6-2.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

POLIAKOVÁ, N. Stres - príčiny, prejavy a zvládanie. In: Pohyb a zdravie - II. ročník : Vedecké práce z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Scientifics Works from the International Interdisciplinary Conference. Trenčín : TnUAD, 2005. S. 98-102.ISBN 8075-059-9.


KVASNICOVÁ, Z., K. JURDÍKOVÁ, N. POLIAKOVÁ a D. ŠIMOVCOVÁ. Ženy a prevencia rakoviny prsníka. In: Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení v 21. storočí. : Vedecké práce z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie. Trenčín : TnUAD - Ústav prírodných a humanitných vied, Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva, 2007. s.205-209. ISBN 978-80-8075-218-7.

POLIAKOVÁ, N. a Z. KVASNICOVÁ : Metóda mind-mapping v ošetrovateľskom procese.
In: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve. Trenčín : TnUAD, 2008. s.130-134.
ISBN 978-80-8075-265-1.

MATIŠÁKOVÁ, I., Z. KVASNICOVÁ a N. POLIAKOVÁ.  Návrh edukačného plánu u geriatrického pacienta v prevencii vzniku dekubitu v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
In: Ošetrovateľstvo a zdravie II. Trenčín : TnUAD, 2008. s.209-215. ISBN 978-80-8075-322-1.


BUDAYOVÁ, V. a N. POLIAKOVÁ.  Ošetrovateľstvo v prevencii obezity. In:  Ošetrovateľstvo a zdravie II. Trenčín : TnUAD,  2008. s.122-138. ISBN 978-80-8075-322-1.

POLIAKOVÁ, N. a Z. KVASNICOVÁ.  Prevencia alergie ako celosvetový projekt WAO a WHO. In: Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení v 21. storočí - 2. ročník.  Trenčín : Digital Graphic, 2008.  s. 86-91. ISBN 978-80-8075-311-5.

POLIAKOVÁ, N. Kvalita života pri vertebrogénnych ochoreniach. In: Ošetrovateľstvo a zdravie III - pohyb a zdravie VI.  Trenčín : TnUAD, 2009. s.174-180. ISBN 978-80-8075-384-9. 


BĚHALOVÁ, M. a N. POLIAKOVÁ.  Pochybení při poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče. In: III.Trenčiansky ošetrovateľský deň : Zborník z vedeckej konferencie . Trenčín: TnUAD, 2009. s. 10-17. ISBN 978-80-8075-424-2. 


POLIAKOVÁ, N. a M. BOLEDOVIČOVÁ. Podpora zdravia a prevencia alergických ochorení. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III : Zborník z medzinárodného sympózia. Nitra - Univerzita Konštantína Filozofa,  2009. s.724-732. ISBN 978-80-8094-554-1. 

LITVÍNOVÁ, A., Z. SCHMIDTOVÁ , Z. KVASNICOVÁ a N. POLIAKOVÁ.  Vzdelávanie študentov nelekárskych odborov v predmete Prvá pomoc. In: Vzdelávanie v nelekárskych odboroch : Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie.  Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2010. s.235-238.  ISBN 978-80-89352-47-0.  

POLIAKOVÁ, N. a A. LITVÍNOVÁ . Bolesť chrbta a možnosti prevencie z hľadiska EBP.
In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : TNUAD, 2011.  s.155-160. ISBN 978-80-8075-487-7. 

POLIAKOVÁ, N a E. ČERVEŇANOVÁ.  Prevencia alergie a alergickej astmy z hľadiska EBP. In: Výskum v nelekárskych študijných programoch : Zborník príspevkov. Martin : Univerzita Komenského, 2011. s.219-226. ISBN 978-80-88866-94-7.


ROŠKOVÁ, I a N. POLIAKOVÁ : Vplyv strachu na pacienta v ošetrovateľskej starostlivosti.
In: Zborník príspevkov ŠVOČ : Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou. Trenčín : TnUAD, 2011. s.88-98. ISBN 978-80-8075-492-1.


POLIAKOVÁ, N., E. ČERVEŇANOVÁ a A. LITVÍNOVÁ . Je ošetrovateľská prax zdrojom stresu? In: V. Trenčiansky ošetrovateľský deň : Zborník z vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD,  2011. s.139-148. ISBN 978-80-8075-516-4.

ROLINČINOVÁ, D. a N. POLIAKOVÁ : Motivácia sestier k celoživotnému vzdelávaniu.
In: V. Trenčiansky ošetrovateľský deň : Zborník z vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2011. s.24-40. ISBN 978-80-8075-516-4. 


SMETKOVÁ, K. a N. POLIAKOVÁ.  Spokojnost sester s vykonáváním své profese.
In: V. Trenčiansky ošetrovateľský deň : Zborník z vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2011. s.6-14.  ISBN 978-80-8075-516-4. 


MARTINČEKOVÁ, M. a N. POLIAKOVÁ. Informovanosť matiek o nových trendoch v ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca. In: : 6. Trenčiansky ošetrovateľský deň : Zborník z vedeckej konferencie. - Trenčín : TnUAD, 2012. s.64-74.  ISBN 978-80-8075-563-8.

POLÁKOVÁ, J a N.  POLIAKOVÁ : Poruchy spánku ako ošetrovateľský problém vo väzenskom prostredí. In: : 6. Trenčiansky ošetrovateľský deň : Zborník z vedeckej konferencie. Trenčín : TnUAD, 2012. s.23-34.  ISBN 978-80-8075-563-8.

POLIAKOVÁ, N a A.  LITVÍNOVÁ.  Príčiny stresu v práci sestry. In: Ošetrovateľstvo a zdravie : recenzovaný zborník vedeckých prác. Trenčín : TnUAD, 2012. s.178-187. ISBN 978-80-8075-531-7. 

LIPOVSKÁ, L. a N. POLIAKOVÁ. Problematika života pacientů s onemocněním akné v sesterské praxi. In : IV. Trenčiansky ošetrovateľský deň. Trenčín : TnUAD, 2012.  s. 50-56. ISBN 978-80-8075-554-6.

POLIAKOVÁ, N., A. LITVÍNOVÁ a Z. SCHMIDTOVÁ. Sestry v prostredí ošetrovateľského výskumu. In : IV. Trenčiansky ošetrovateľský deň. Trenčín : TnUAD, 2012. s. 79-83.  ISBN 978-80-8075-554-6.


BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

GAJDOŠOVÁ, M., K. GERLICHOVÁ, A. KAMENICKÁ, M. MIŠINOVÁ, N. POLIAKOVÁ, S. SADIVSKÁ, Ž. SÚKENÍKOVÁ, D. ŠIMOVCOVÁ, Ľ. UHRÍNOVÁ : Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2000. - 95 s. - ISBN 8080630550.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

POLIAKOVÁ, N. Edukačný proces v primárnej prevencii alergie. In: Sestra : Odborný časopis pre ošetrovateľstvo.  Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o. ISSN 1335-9444. Roč. 4, č. 3(2005), s. 18-19.


POLIAKOVÁ, N. Alergia na bodnutie hmyzom. In: Medical practice. ISSN 1336-8109. 2008, Roč. 3, č. 3, s. 58.


POLIAKOVÁ , N. Úprava režimu pri alergii na peľ, 2008. In: Medical practice. ISSN 1336-8109. 2008,  Roč. 3, č. 2, s. 66.

POLIAKOVÁ, N. a M. KUBÍKOVÁ : Postoj populácie k prevencii a preventívnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. In: Revue medicíny v praxi. - ISSN 1336-202X. 2012,  Roč.10, č.5, s.5-7.

BEC  Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (do roku 2012)

ČERVEŇANOVÁ, E. a N. POLIAKOVÁ : Celestína Šimurková, sestra-učiteľka. In: KRÁTKA, A., J. KUTNOHORSKÁ, M. CICHÁ  a kol. Ošetřovatelství - morální umění : Kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry.  Praha : Grada, 2011.  s.177-182. ISBN 978-80-247-4201-4.

ČERVEŇANOVÁ, E. a N. POLIAKOVÁ. Prevencia u detí v období 1-5 rokov v ambulantnej starostlivosti. In: Jihlavské zdravotnícke dny 2011: Sborník z mezinárodní konference. Jihlava:  Vysoká škola polytechnická, 2011. s.102-113. ISBN 978-80-87035-37-5.


BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

GERLICHOVÁ, K., N. POLIAKOVÁ, D. ŠIMOVCOVÁ a Z. KVASNICOVÁ. Osobnosť ošetrovateľstva v Trenčianskom regióne - Mgr. Celestína Šimurková.  Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľské vzdelávanie : Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie. Trnava : Trnavská univerzita,  2010. s.70-73. ISBN 978-80-8082-393-1.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Ošetrovateľstvo a zdravie II. - Trenčín : TnUAD, 2008. - 236 s. - ISBN 978-80-8075-322-1.

II. Trenčiansky ošetrovateľský deň : Zborník z vedeckej konferencie. - Trenčín : TnUAD-FZ, 2008. - 135 s, 1 elektronický optický disk. - ISBN 978-80-8075-383-2.

Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Apríl 15,2011, Trenčín, SR. - Trenčín : TNUAD, 2011. - 468 s. - ISBN 978-80-8075-487-7.

Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Apríl 15,2011, Trenčín, SR. - Trenčín : TNUAD, 2011. - 468 s, CD ROM. - ISBN 978-80-8075-487-7.

Ošetrovateľstvo a zdravie. - 1. vyd. - Trenčín : TnUAD, 2012. - 268 s. [CD ROM]. - ISBN 978-80-8075-531-7.

VI. Trenčiansky ošetrovateľský deň. - 1. vyd. - Trenčín : TnUAD, 2012. - 207 s. - ISBN 978-80-8075-563-8. 

Vyhledat v textu


Dnes je 28.09.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz